Partnerskaber om inklusion i frivillige fællesskaber

Sårbare borgere skal have styrket deres muligheder for at deltage i almene, frivillige fællesskaber på lige fod med andre borgere.

I satspuljeaftalen for 2015-18 blev der afsat midler til at støtte frivillige organisationer i at indgå i partnerskaber med kommuner om at skabe inklusion og deltagelse for sårbare borgere i almene frivillige fællesskaber.

Tre partnerskaber fik tilskud af puljen. Partnerskabernes formål er at styrke sårbare borgeres muligheder for at deltage og bidrage på lige fod med andre deltagere i almene frivillige fællesskaber.

Fremfor at skabe indsatser målrettet specifikke målgrupper, arbejder partnerskaberne for at inkludere sårbare borgere i fællesskaber med forskellige deltagergrupper.

Kulturhuset INSP!

Det ene partnerskab består af det borgerdrevne kulturhus INSP! og Roskilde Kommune, som har til formål, at flere psykisk sårbare unge, der visteres til ungevejledning i kommunens socialpsykiatri, bliver aktive deltagere i kulturhusets forskellige aktivitets- og samværstilbud.

De kommunale ungevejlederes opgave er at støtte op om de unges deltagelse, så de får styrket deres sociale relationer til andre unge, medarbejdere og frivillige i kulturhuset.

Både de kommunale ungevejledere, medarbejdere og frivillige arbejder for at styrke de unges ressourcer og for at bygge bro til nye netværk i fx andre foreninger, job og uddannelse, når de unge er parate til det.

Sager der Samler

Det andet partnerskab består af organisationen Sager der Samler og Aarhus Kommune, som har til formål at engagere sårbare borgere uden beskæftigelse og med svage netværk i sager, der berører dem selv eller andre.

Sagerne er mangfoldige, men har det til fælles, at de danner rammen for et fællesskab, der ønsker at forandre noget for deltagerne selv og/eller deres omverden. Det kan fx handle om at forebygge madspil ved at etablere en skraldecafé med kasseret mad eller at skabe rammer for inklusion ved at etablere et vaskeri for udviklingshæmmede.

En gruppe af ansatte, fleksjobbere, borgere i aktivering og frivillige støtter op om de sårbare borgere ved både at samle netværk omkring sagerne og ved at facilitere forskellige workshops og møder undervejs i forløbet.

Vimby - et inkluderende miljø

Det tredje partnerskab dækker over en række indsatser i landsbysamfundet Hjortshøj ved Aarhus, der samles under betegnelsen Vimby, og Aarhus Kommune.

Partnerskabet har til formål at skabe et inkluderende miljø, hvor alle kan være med og føler sig velkomne. I Vimby støttes psykisk udviklingshæmmede borgere og andre sårbare borgere med svage netværk i at deltage aktivt i de fællesskaber og aktiviteter, der drives i landsbyen. Det drejer sig fx om en genbrugsbutik, en høker, en bager og sociale aktiviteter i landsbyens fælleshus.

Kommunale medarbejdere, en frivilligkoordinator og/eller frivillige støtter op om, at de sårbare borgere kan indgå som ligeværdige deltagere og bidragsydere sammen andre borgere i landsbysamfundets fællesskaber og aktiviteter.

Motivationsfaktorer for deltagelse 

På tværs af de tre partnerskaber kan der udledes væsentlige faktorer for de sårbare borgeres motivation for at deltage i almene, frivillige fællesskaber. Det drejer sig bl.a. om, at borgerne gives muligheder for:

  • at indgå i fleksible rammer, der både giver mulighed for at trække sig, når de har behov for det, og for at deltage aktivt i aktiviteterne, når de har overskud til det. Det indebærer bl.a., at der er flydende grænser mellem rollerne i fællesskabet, så borgerne kan flekse mellem forskellige former for aktiviteter med varierende grader af ansvar og engagement
  • at indgå i ligeværdige relationer, hvor borgere, frivillige og professionelle arbejder og udvikler sig i fællesskab. Det indebærer bl.a., at alle deltageres ressourcer og kompetencer anses som vigtige bidrag til fællesskabet, og at de oplever ikke-betalte relationer i en kontekst, der ikke ensidigt fokuserer på deres udsathed
  • at indgå i et mangfoldigt fællesskab med forskellige deltagergrupper og ikke kun sårbare borgere og professionelle omsorgspersoner. Det indebærer, at borgerne kan indtage og spejle sig i forskellige roller, der ikke er fastlåst i deres funktion, indflydelse og ansvar.

Styring og organisering af inkluderende fællesskaber

På tværs af partnerskaberne er det muligt at pege på faktorer, der kan understøtte en inkluderende styring og organisering af de frivillige fællesskaber. Det drejer sig bl.a. om:

  • at skabe et demokratisk og fleksibelt samarbejde mellem aktører fra organisationer og kommuner baseret på gensidig dialog og læring. Det giver mulighed for, at civile og offentlige aktørers forskellige fagligheder og ressourcer kan komme aktivt i spil og supplere hinanden
  • at sårbare grupper tilbydes støtte efter behov, så de får hjælp til at navigere i de frivillige aktiviteter. Det kan fx være i form af følgeskab eller ved at understøtte borgerens nære og trygge netværk inden, der brorbygges til bredere fællesskaber.
  • at understøtte borgernes deltagelse med udgangspunkt i de sager, aktiviteter eller relationer, som de er interesserede i. Det indebærer, at borgernes deltagelse tager udgangspunkt i deres egne ønsker og behov fremfor i professionelle ambitioner om, at de skal udvikle sig i en bestemt retning
  • at investere tid og ressourcer til dialog og læring såvel mellem borgere som på det organisatoriske niveau. Samarbejdet mellem civile og offentlige aktører kan understøttes ved at skabe en struktur og faste mødekadencer, hvor der løbende rettes fokus på, hvordan partnerskabet kan tilpasses deltagernes konkrete ønsker og behov.

Læs mere om erfaringerne fra partnerskaberne

Du kan læse mere om partnerskaberne i en evalueringsrapport af VIVE og Roskilde Universitet.

Rapporten analyserer erfaringerne med, hvordan kommuner og civilsamfund sammen kan fremme sårbare borgeres deltagelse og inklusion i almene, frivillige fællesskaber.

Se også hæftet ”Kort og klart”, der opsummerer rapportens hovedpointer. Hæftet er rettet mod praksisfeltet og ligger som bilag til rapporten.

Inklusion og deltagelse af sårbare borgergrupper i samskabende arenaer

 
Senest opdateret 26-11-2020

Kontakt

Iben Sand Olesen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her