Inklusion og deltagelse af sårbare borgergrupper i samskabende arenaer

VIVE2018

Udgivelsen indeholder evalueringer af tre partnerskaber mellem kommune og civilsamfund og beskriver de tværgående erfaringer med, hvordan sådanne partnerskaber kan fremme inklusion og deltagelse.

Rapporten omhandler tre partnerskaber, der havde til formål at skabe øget inklusion og deltagelse af sårbare borgergrupper i frivillige aktiviteter. Initiativet er finansieret af satspuljeaftalen for 2015-18.

Rapporten giver en evaluering af de tre partnerskaber og en analyse af, hvordan kommune og civilsamfund kan fremme deltagelsen af sårbare borgergrupper i frivillige fællesskaber. De tre partnerskaber er:

  • INSP! og Roskilde Kommune. Partnerskabet arbejder for, at flere psykisk sårbare unge under den kommunale socialpsykiatri bliver aktive deltagere i det borgerdrevne kulturhus INSP! i Roskilde.
  • Sager der Samler og Aarhus Kommune. Partnerskabet arbejder for at engagere borgere uden beskæftigelse og borgere med svagt netværk i konkrete sager, der berører dem selv eller andre.
  • Vimby og Aarhus Kommune. Partnerskabet arbejder bl.a. for at invitere psykisk udviklingshæmmede borgere til at være frivillige i et landsbysamfunds fællesskaber og aktiviteter.

Rapporten præsenterer de tre projekter og deres hovedresultater. Desuden beskrives, hvad der har betydning for sårbare borgeres motivation for at deltage i ligeværdige fællesskaber. Her fremhæves fleksibilitet, ligeværdighed og mangfoldighed som vigtige faktorer for deltagelse. Endelig ser rapporten på, hvordan styring og organisering af frivillighed i samskabende arenaer kan bidrage til, at borgerne føler sig inkluderet, samt hvilke faktorer der fremmer og hæmmer inklusion og deltagelse.

Rapporten bygger primært på kvalitative data i form af interview med forskellige deltagergrupper i de tre partnerskaber. Desuden bygger rapporten på kvalitative data indsamlet i forbindelse med projekternes selvevaluering, herunder kvalitative interview med deltagende borgere, frivillige og professionelle, logbøger, mødereferater, film, billeder, beretninger, pjecer mv. Endelig er der for partnerskabet mellem INSP! og Roskilde Kommune gennemført en survey blandt alle unge, der er visiteret til ungevejleder i Roskilde Kommunes socialpsykiatri.

Evalueringsrapporten er udarbejdet af VIVE og Roskilde Universitet for Socialstyrelsen.

Samtidig med rapporten udgives et hæfte, ”Kort og Klart”, som er en opsummering af rapportens hovedpointer, rettet mod praksisfeltet.


 
Hent publikationen

 

Praksisrettet ”Kort og Klart” udgivelse på baggrund af rapporten om inklusion og deltagelse af sårbare borgergrupper i samskabende arenaer (pdf)