Deltagelse for borgere med handicap gennem frivillig faglighed

To partnerskaber mellem kommuner, frivillige organisationer og andre aktører har sat fokus på at fremme medborgerskab og deltagelse i frivillige fællesskaber for mennesker med handicap.

Projekterne ’Grow your life’ i Fredericia og ’Frivillig kulturformidling til borgere med handicap’ i København har i 2015-2018 udviklet tilbud til borgere med handicap. Det foregik sammen med frivillige med en særlig faglighed, såkaldt ’frivillig faglighed’. Fagligheden kunne f.eks. være social, kulturel eller håndværksmæssig.

Projekterne fik støtte fra satspuljen i 2014-2017 gennem initiativet 'Puljen til udvikling af partnerskaber til etablering af supplerende tilbud til mennesker med handicap'. Målet med puljen var at styrke inklusion og deltagelse i civilsamfundet for borgere med handicap og skabe øget livskvalitet gennem sociale netværk og deltagelse i sociale aktiviteter.

Projekterne er evalueret af VIVE for det tidligere Socialstyrelsen. Projekterne har både fokus på partnerskaberne, deres aktiviteter og på deltagernes oplevede effekter af at være med i aktiviteterne.

Frivillig faglighed

’Frivillig faglighed’ dækker over, at de frivillige har en særlig faglig viden, som de har kunnet bringe i spil i relation til målgruppen af borgere med handicap. Fagligheden har f.eks. været social, kulturel, pædagogisk, sundhedsfaglig eller håndværksmæssig.

Ved at inddrage frivillige med faglighed af forskellig art har projekterne skabt mulighed for, at borgere med handicap kan få en særlig støtte og deltage i tilbud, som de ellers ikke ville have kunne. Det drejer sig særligt om aktiviteter, der udvikler borgernes sociale netværk og deltagelse i civilsamfundet, bl.a. ved at de erhverver nye kompetencer, som de kan bruge i deres fritidsliv.

De to partnerskabsprojekter har vist, at særligt gruppeaktiviteter og understøttelse af fællesskaber er vigtige for at skabe rammer for nye netværk for borgerne samt for at fastholde de frivillige og skabe relationer de frivillige imellem.

Inklusion gennem partnerskaber

Der er blandt både politikere, praktikere og forskere en voksende forventning til, at et ligeværdigt tværsektorielt samarbejde mellem det offentlige, civilsamfundet og private virksomheder kan skabe innovation og bidrage til øget inklusion og deltagelse for forskellige borgergrupper.

Projekterne har givet anledning til, at frivillige organisationer, kommuner og private virksomheder i samarbejde har kunnet afprøve modeller til at gøre brug af frivillige. Et mål med projekterne var således, foruden at skabe ekstra muligheder for mennesker med handicap, også at opnå erfaring med forskellige former for partnerskaber inden for handicapområdet.

Evalueringen peger på en række elementer, der er afgørende for, at partnerskaberne blev vellykkede, herunder forventningsafstemning, gensidig tillid i relationerne, at aktører blev inkluderet som partnere i stedet for at blive betragtet som konkurrenter samt en vilje til at skabe en fælles lærende platform. Disse elementer stemmer overens med den eksisterende forskningslitteratur om, hvad der skal til, for at partnerskaber kan lykkes.

Ifølge evalueringen er et vigtigt opmærksomhedspunkt dog, at partnerskaber mellem offentlige og civile aktører kan involvere et møde mellem en ’opgaveløsningslogik’, der særligt dominerer hos blandt andre kommunale medarbejdere, og en ’fællesskabs- og deltagelseslogik’, der særligt er til stede hos borgere og frivillige. Dette udgør en potentiel faldgrube, som det er vigtigt at have opmærksomhed på ved etableringen af offentlige og civile partnerskaber.

En læring fra begge partnerskaber er også, at et godt samarbejde skal opbygges og vedligeholdes kontinuerligt. Begge partnerskaber har løbende investeret tid og ressourcer og har været villige til at lære af hinanden, og dette har givet afkast i form af læring, netværk og fælles resultater ud af samarbejdet.

Forskelligt udbytte for borgere med forskelligt støttebehov

Erfaringer fra partnerskaberne viser, at borgere med mindre behov for støtte særligt har opnået styrkede sociale relationer og netværk ved at deltage i aktiviteterne. Denne gruppe har dog fået mindre fagligt udbytte fra relationen med de frivillige, end borgere med større behov for støtte.

Borgerne med stort behov for støtte har fået adgang til deltagelse i aktiviteterne ved at blive fulgt og støttet af professionelle medarbejdere, og det har medvirket til, at denne gruppe af borgere med handicap har fået et stort udbytte ud af de frivilliges fagligheder. Til gengæld har de i mindre grad opnået styrkede sociale relationer via de frivillige.

Du kan læse mere i evalueringsrapporten og i et "Kort og Klart"-hæfte med de væsentligste læringspunkter fra de to partnerskaber.

At skabe deltagelse for borgere med handicap gennem frivillig faglighed - Evaluering af to partnerskaber mellem kommuner, frivilligcentre og andre aktører 

Senest opdateret 14-11-2019

Kontakt

Iben Sand Olesen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her