At skabe deltagelse for borgere med handicap gennem frivillig faglighed - Evaluering af to partnerskaber mellem kommuner, frivilligcentre og andre aktører

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd2018

Evalueringen af resultatet af en afprøvning af to partnerskaber mellem frivilligcentre, kommuner og andre aktører, som har udviklet tilbud til borgere med handicap. Tilbuddene er baseret på de frivilliges faglige viden.

Der er blandt både politikere, praktikere og forskere en voksende forventning til, at et ligeværdigt tværsektorielt samarbejde mellem det offentlige, civilsamfundet og private virksomheder kan skabe innovation og bidrage til øget inklusion og deltagelse for forskellige socialt udsatte borgergrupper.

Frivillig faglighed

Satspuljeinitiativet 'Puljen til udvikling af partnerskaber til etablering af supplerende tilbud til mennesker med handicap' har i perioden maj 2015 til marts 2018 haft til formål at støtte partnerskaber mellem kommuner, frivillige organisationer og virksomheder, der arbejdede med at udvikle tilbud til borgere med handicap. Tilbuddene er udviklet ved hjælp af frivillige med en særlig faglighed, såkaldt ’frivillig faglighed’. Fagligheden har fx været social, kulturel eller håndværksmæssig. Målet med puljen var at styrke inklusion og civilsamfundsdeltagelse for borgere med handicap og dermed styrke livskvaliteten.

Evaluering af partnerskaber og oplevede effekter

Denne rapport formidler en evaluering af de to partnerskaber i henholdsvis København og Fredericia, som modtog støtte fra puljen. Evalueringen har både fokus på partnerskaberne, deres aktiviteter og deltagere og deltagernes oplevede effekter af at deltage i aktiviteterne.

VIVE har gennemført evalueringen for Socialstyrelsen.

Udpluk af konklusioner fra rapporten

Rapporten konkluderer blandt andet at:

  • Borgere med mindre behov for støtte oplever i højere grad en effekt i form af styrkede sociale relationer og netværk. De har fået adgang til deltagelse i aktiviteterne uden følge af medarbejder og får en mindre faglig effekt af relationen med de frivillige (selvom de frivillige også er faglige).
  • Det modsatte gælder for borgere med stort behov for støtte. De har fået adgang til deltagelse i aktiviteterne ifølge af professionelle medarbejder og støttes undervejs af kommunale medarbejdere. Denne gruppe af borgere med handicap får mere ud af de frivilliges fagligheder end i form af styrkede sociale relationer via de frivillige.
  • I hvert af de to partnerskaber har partnerne sat fælles mål. Det er mål, som alle får noget ud af og derfor vil engagere sig i. Beslutninger træffes i fællesskab, og der har løbende været en vilje til at lære af hinanden. Man har villet udvikle løsninger sammen. Det kræver en vilje at mødes på midten og samarbejde om fælles mål. Væsentlige elementer i velfungerende partnerskaber har i projektet her vist sig at være forventningsafstemning, gensidig tillid i relationer, at inkludere aktører som partnere i partnerskabet i stedet for at ekskludere og konkurrere samt en vilje til at skabe en fælles lærende platform. Disse elementer stemmer overens med den eksisterende litteratur om partnerskaber.
    En læring fra begge partnerskaber er også, at et godt samarbejde skal opbygges og vedligeholdes kontinuerligt. Begge partnerskaber investerer løbende tid og ressourcer. Til gengæld får alle partnere læring, netværk og fælles resultater ud af samarbejdet.
  • Hvad angår de frivillige, er det en fælles læring på tværs af de to partnerskaber er, at gruppeaktiviteter og understøttelse af fællesskaber er vigtige for at fastholde de frivillige og for at skabe rammer for nye netværk for borgerne. I denne sammenhæng er gruppeaktiviteterne og fællesskaberne både mellem borgere og de frivillige og blot mellem de frivillige internt.

Kort intro til læringspunkter fra partnerskaberne

Ud over rapporten publiceres også et Kort og klart-hæfte med de væsentligste læringspunkter fra de to partnerskaber.

Se Kort og klart-hæftet her.


 
Hent publikationen