Partnerskaber - At skabe deltagelse for borgere med handicap

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd2018

Kort&Klart-hæftet formidler hovedpointerne fra to partnerskaber mellem kommuner, frivilligcentre og andre aktører. I projektet er der udviklet særlige tilbud til borgere med handicap. Tilbuddene er baseret på de frivilliges faglige viden.

Der er blandt både politikere, praktikere og forskere en voksende forventning til, at et ligeværdigt tværsektorielt samarbejde mellem det offentlige, civilsamfundet og private virksomheder kan skabe innovation og bidrage til øget inklusion og deltagelse for forskellige socialt udsatte borgergrupper.

Satspuljeinitiativet 'Puljen til udvikling af partnerskaber til etablering af supplerende tilbud til mennesker med handicap' har i perioden maj 2015 til marts 2018 haft til formål at støtte partnerskaber mellem kommuner, frivillige organisationer og virksomheder.

I partnerskaberne er der udviklet nye tilbud til borgere med handicap. Det er sket ved at trække på frivillige med en særlig faglighed, såkaldt ’frivillig faglighed’. Fagligheden har fx været social, kulturel eller håndværksmæssig.

Målet med puljen var at styrke inklusion og civilsamfundsdeltagelse for borgere med handicap og dermed styrke livskvaliteten.

Dette hæfte formidler kortfattet en evaluering af de to partnerskaber i henholdsvis København og Fredericia, som modtog støtte fra puljen. Evalueringen har både fokus på partnerskaberne, deres aktiviteter og deltagere og deltagernes oplevede effekter af at deltage i aktiviteterne.

 VIVE har udarbejdet både evalueringen og hæftet for Socialstyrelsen.

Se evalueringsrapporten her


 
Hent publikationen