Om udsatte grønlændere

Et stort mindretal blandt grønlænderne i Danmark er socialt udsatte. Det gælder fx i forhold til indkomst, offentlig støtte, hjemløshed, misbrugsbehandling og kriminalitet.

Ifølge Danmarks Statistik boede der i 2015 knap 16.000 personer i Danmark, som er født i Grønland. Heraf er omkring 14.000 voksne.

Kilde:
Grønlændere i Danmark - en registerbaseret kortlægning, 2015 (SFI)

Mange er socialt udsatte

Grønland er en del af det danske rigsfællesskab, og grønlændere er derfor danske statsborgere. Det betyder, at grønlændere har samme rettigheder i Danmark som alle andre med dansk statsborgerskab, og de betragtes derfor ikke som en etnisk minoritet. Nogle grønlændere oplever dog sproglige, kulturelle og sociale udfordringer.

Kilde:
Ligebehandling af grønlændere i Danmark, 2015 (Institut for Menneskerettigheder)

Et stort mindretal blandt grønlændere i Danmark er socialt udsatte. Det gælder i forhold til alle aldersgrupper. Af en registerbaseret undersøgelse udført af SFI (2015) fremgår således, at andelen af socialt udsatte grønlændere i Danmark er langt højere end andelen af socialt udsatte i den øvrige danske befolkning.

Det gælder blandt andet i forhold til indkomst, offentlig støtte, hjemløshed, misbrugsbehandling og kriminalitet. 

Manglende ligebehandling

Mange grønlændere oplever også problemer med at opnå samme muligheder som andre danskere; det fremgår af en undersøgelse foretaget af Institut for Menneskerettigheder i 2015.

De forskellige former for manglende ligebehandling, som grønlændere oplever i hverdagen, sker på tværs af alder, køn, økonomisk og social baggrund. Socialt udsatte grønlændere er dog ofte mere udsat for manglende ligebehandling end øvrige grønlændere i Danmark.

Både strukturelle og individuelle udfordringer kan være medvirkende til, at en person ender i social udsathed. Samtidig kan mange udfordringer og problemstillinger på individniveau være betinget af overordnede samfundsstrukturer samt sociale og kulturelle forudsætninger (SFI, 2015, Rådet for Socialt Udsatte, 2016).

Strukturelle og individuelle udfordringer

Typiske strukturelle udfordringer i forhold til social udsathed:

  • systemiske barrierer for at få hjælp i kommunalt regi
  • hjemløshed og ustabile boligforhold
  • fattigdom og økonomiske begrænsninger
  • mangel på uddannelse og arbejde
  • sproglige og kulturelle barrierer
  • manglende ligebehandling

Typiske individuelle udfordringer i forhold til social udsathed: 

  • misbrug (hash/alkohol)
  • vold og seksuelle overgreb
  • psykiske lidelser
  • somatiske problemstillinger

På disse sider bruges begrebet grønlænder om personer, der er født i Grønland og som voksne (18+år) er flyttet til Danmark, samt deres børn.

Definitionen er hentet fra SFI’s rapport "Grønlændere i Danmark - en registerbaseret kortlægning" (2015).

Senest opdateret 03-11-2020

Kontakt

Amanda Lykke Egede-Jensen
Fuldmægtig

Vil du vide mere?

SFI, Rådet for Socialt Udsatte og Institut for Menneskerettigheder har alle skrevet rapporter om udsatte grønlændere i Danmark.
 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her