Sociale indsatser til voksne med ADHD

Det øgede fokus på voksne med ADHD har medført en efterspørgsel på viden om virkningsfulde indsatser, målrettet voksne med ADHD. Det kniber imidlertid med veldokumenterede indsatser og metoder til målgruppen.

Eksperter anbefaler overordnet, at der sættes ind med en bred kombineret indsats i forhold til voksne med ADHD, bestående af psykoedukation, kognitiv adfærdsterapi, social færdighedstræning, bostøtte, coaching, tilpasning af uddannelses- og arbejdsliv og medicinsk behandling. 

Hvilke indsatser der er relevante for den enkelte afhænger af graden af vanskeligheder, og hvilken livssituation personen befinder sig i. Det er derfor vigtigt med en dynamisk tilgang, hvor man veksler mellem forebyggende, foregribende og indgribende indsatser afhængigt af det aktuelle behov.

Nyere social forskning peger desuden på, at det har afgørende betydning for både indhold og virkning af de sociale indsatser, at både sagsbehandlere og leverandører har et højt vidensniveau om ADHD og de funktionelle vanskeligheder afledt heraf.

Da ADHD ofte giver udfordringer på mange områder af en persons liv, vil voksne med ADHD typisk have behov for indsatser, der er forankret forskellige steder i det offentlige system.

Samtidig er en af kernevanskelighederne ved ADHD evnen til at kunne overskue og håndtere kompleksitet. Der vil derfor i højere grad end ved mange andre vanskeligheder være behov for at koordinere indsatser på tværs og sikre, at personen oplever forløbet som sammenhængende og meningsfuldt.

Social- og Boligstyrelsen har udgivet den nationale ADHD-handleplan, der giver et overblik over en lang række sociale indsatser til børn, unge og voksne med ADHD. Her kan du læse mere om de indsatser, som er kort beskrevet her på siden.

Den nationale ADHD-handleplan 

Voksne med ADHD møder en række udfordringer i forhold til uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, organisering af familieliv og det at have styr på økonomien - forhold, som det generelt bliver forventet, at man som voksen kan håndtere. 

Udfordringer i hverdagen omfatter ikke kun personen selv, men kan resultere i et anstrengt og måske konfliktfyldt forhold til familie, venner, kolleger og øvrigt netværk. Redskaber og strategier til at mestre hverdagslivet er derfor afgørende for voksne med ADHD. 

Eksempler på indsatser målrettet mestring af hverdagen:

Forebyggende 

Foregribende

Indgribende

Vanskeligheder med at prioritere, fokusere, skabe overblik og indrette sig efter gældende arbejdsnormer kan hæmme tilknytningen til arbejdsmarkedet for voksne med ADHD.

Elementer, der kan være med til at understøtte fastholdelse i uddannelse og job, er egen viljestyrke og motivation, fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet, meningsfulde arbejdsopgaver, kort transporttid, hjælp til at komme op om morgenen og forståelse fra ens ledelse.

Som arbejdsgiver til en person med ADHD kan man nemt komme til at fokusere på det, der er svært. Men som alle andre har personer med ADHD individuelle ressourcer, som er nemmere at få i spil, når kompleksiteten bliver mindre, fx er det ikke sjældent at møde mennesker med ADHD, der har en meget kreativ og opfindsom tilgang til problemløsning.

Eksempler på indsatser målrettet uddannelse og beskæftigelse:

Forebyggende

  • Fælles viden om ADHD på jobcentre og i uddannelsestilbud.

Foregribende

Indgribende

Situationen for voksne med ADHD kan være meget indviklet. Mange har andre samtidige problematikker som misbrug, kriminalitet, hjemløshed, prostitution eller psykiske vanskeligheder.

Hvilken type indsats der skal tilbydes voksne med ADHD, som har dobbeltdiagnoser eller er belastede af sammensatte problematikker, afhænger af den enkeltes samlede situation, og hvilke problemer der fylder mest for den enkelte.

Ofte kan indsatserne etableres parallelt og med et tværfagligt fokus. Et problematisk forbrug af rusmidler kan fx være en form for selvmedicinering ved ubehandlet ADHD, fordi stofferne kan dæmpe nogle af symptomerne ved ADHD, fx tankemylder og indre uro. Et misbrug bør derfor ikke udelukke relevante indsatser i forhold til ADHD eller omvendt. 

Eksempler på indsatser målrettet sociale problemer:

Forebyggende

  • Opsøgende og kontaktskabende arbejde.

Foregribende

Indgribende

  • Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling
  • Kombinationsbehandling i forbindelse med problematisk forbrug af rusmidler.

 

Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Susanne Ploug-Sørensen
Specialkonsulent

Mere viden

R&R2-ADHD er den eneste sociale indsats til unge og voksne med ADHD og tilsvarende vanskeligheder, som baserer sig på solid evidens.  

Social- og Boligstyrelsens evalueringsrapport af R&R2-ADHD

Social- og Boligstyrelsens programhåndbog om R&R2-ADHD

Film med Josephine, der har gennemført R&R2-ADHD

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30