Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD og tilsvarende vanskeligheder. Afsluttende evalueringsrapport

Socialstyrelsen2020

Udgivelsen er en evaluering af ADHD-indsatsen R&R2, der er afprøvet i tre kommuner. Evalueringen viser markante positive effekter for målgruppen. Desuden kan både kommuner, regioner og stat opnå langsigtede budgetøkonomiske gevinster.

Tre kommuner - Allerød, Lolland og Odense - har i perioden 2016-2019 afprøvet den evidensbaserede sociale indsats R&R2-ADHD (Reasoning and Rehabilitation, version 2, målrettet ADHD).

R&R2-ADHD er et manualiseret 3-måneders kursus, som består af 15 gruppesessioner. Mellem hver session mødes deltageren med såkaldt PAL (Participants Aid for Learning);  en slags mentor, som hjælper med at omsætte det lærte til egen dagligdag. Indsatsen træner deltagernes kognitive og sociale færdigheder og deres kompetencer til at tackle hverdagens udfordringer.

Rambøll har på vegne af Socialstyrelsen evalueret afprøvningen. Evalueringen giver viden, erfaringer og anbefalinger fra kommunernes afprøvning af indsatsen. Samtidig belyses indsatsens borgernære effekter og konsekvenser, ligesom evalueringen rummer en grundig analyse af en kommunes forventede udgifter til etablering og drift af indsatsen samt af de potentielle budgetøkonomiske konsekvenser.

Evalueringen viser bl.a, at borgere, der gennemfører R&R2-ADHD, oplever fremgang i forhold til både ADHD-symptomer og øvrige vanskeligheder. Det fremgår også, at borgerne i højere grad kommer i beskæftigelse og uddannelse samt reducerer deres brug af kontanthjælp og andre lignende ydelser.

Den budgetøkonomiske analyse viser, at en investering i R&R2-ADHD forventeligt vil have et positivt nettoresultat for både kommune, region og stat.

Det er sandsynliggjort, at indsatsen er realistisk i den kommunale drift.

Evalueringens datagrundlag er tilvejebragt ved brug af både kvantitative og kvalitative metoder og bygger på en lang række datakilder. Effektresultaterne og målgruppebeskrivelsen er dels baseret på før-, efter- og opfølgningsmålinger, dels på registerdata.

I projektet er også afprøvet Young-Branham-Programmet, som er en individuelt tilrettelagt ADHD-indsats, der kan supplere til R&R2-ADHD. Datagrundlaget for YBP er dog meget begrænset.

Evalueringens hovedresultater udgives samtidig i en mindre publikation.

Hent publikationen