Tekniske hjælpemidler

Mange med medfødt døvblindhed kan have gavn af tekniske hjælpemidler, der understøtter hørelse, syn, mobilitet m.v.

Mange personer med medfødt døvblindhed har en syns- og/eller hørerest og har derfor behov for høre- og synstekniske hjælpemidler.

Da mange med medfødt døvblindhed har andre funktionsnedsættelser vil der dog her kunne være behov for yderligere hjælpemidler. For en del diagnoser kan der være tale om progredierende motoriske lidelser, som giver behov for hjælpemidler senere i livet.

En undersøgelse fra 2009 om aldring og senmanifestationer hos mennesker med medfødt døvblindhed peger endvidere på, at tidlig aldring forekommer i en del tilfælde. Det betyder, at der kan opstå et behov for hjælpemidler til forflyttelse i voksenalderen.

Aldring og senmanifestationer hos mennesker med medfødt døvblindhed

Høretekniske hjælpemidler

Individuelt tilpassede høreapparater anvendes af de fleste, der har hørerester. Det kræver ofte en længerevarende udredning at få en nøjagtig hørestatus, hvilket er forudsætningen for at kunne tilpasse høreapparatet optimalt.

I langt de fleste tilfælde vil der også være behov for en længerevarende pædagogisk indsats for at få personer med medfødt døvblindhed til at acceptere høreapparaterne. Det tager tid at få dem til at erfare, at lydindtryk kan være positive og give mening. Bevægelse og lyd anvendt samtidig har i mange tilfælde vist sig at give en bedre forståelse for det, de hører. Udbyttet af et høreapparat hænger i høj grad sammen med et godt lydmiljø. Forskellige tekniske hjælpemidler kan anvendes for at mindske baggrundsstøj og for at få en bedre lydkvalitet. Hjælpemiddelbasen kan give et overblik over hvilke høretekniske hjælpemidler der findes.

Høretekniske hjælpemidler på Hjælpemiddelbasen

I de senere år har flere børn med medfødt døvblindhed fået Cochlear Implantat (CI), som er et avanceret høreapparat, der indopereres i det indre øre. Det har vist sig, at børn med medfødt døvblindhed har udbytte af CI, om end på forskellige områder. Enkelte børn med medfødt døvblindhed med CI har fået en del taleforståelse, men ingen har endnu udviklet et fuldt talesprog.

Synstekniske hjælpemidler

For en del personer med medfødt døvblindhed kan synsfunktionen blive bedre med brillebehandling. Dog er det netop kendetegnet for de synsnedsættelser, som personer med medfødt døvblindhed har, at de har et omfang, der gør, at de forbliver svagsynede - også selv om de bruger briller. Briller er som høreapparater afhængig af en grundig udredning.

Udover briller kan nogle have nytte af andre synstekniske hjælpemidler, som kan forstørre synsindtrykket, som fx lup og CCTV. Hjælpemiddelbasen kan give et overblik over hvilke synstekniske hjælpemidler der findes.

Synstekniske hjælpemidler på Hjælpemiddelbasen

Synsfunktionen er i høj grad afhængig af et godt visuelt miljø, hvor lysniveau og kontraster spiller en stor rolle.

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent