Ny arbejdstidslov

Den 1. juli 2024 er den nye arbejdstidslov trådt i kraft i Danmark. Det betyder bl.a., at der er indført krav om tidsregistrering.

Jf. den nye arbejdstidslovs § 4b pålægges arbejdsgiver, at:

  • indføre et objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle på den samlede daglige arbejdstid for hver enkelt lønmodtager
  • sikre, at lønmodtagerne kan tilgå deres egne oplysninger i det pågældende arbejdstidsregistreringssystem
  • opbevare oplysningerne i arbejdstidsregistreringssystemet i 5 år efter udløbet af den periode, der udgør grundlaget for beregningen af lønmodtagerens gennemsnitlige arbejdstid

Hvad betyder den nye arbejdstidslov for os som tilskudsmodtagere?

Med den nye arbejdstidslov indføres der pligt for arbejdsgiveren til at stille et tidsregistreringssystem til rådighed. Arbejdsgiver skal også vejlede medarbejderne i, hvordan tidsregistreringen skal ske, og følge op på den registrerede arbejdstid.

Der opfordres til at I udarbejder en tidsregistreringspolitik, eller alternativt beskriver området nærmere i en eksisterende personalehåndbog. I håndbogen beskrives der også medarbejdernes pligt til at sikre korrekt tidsregistrering efter de fastlagte retningslinjer. Der opfordres til at beskrive, hvordan manglende overholdelse af tidsregistreringspligten håndteres. 

Den nye arbejdstidslov indeholder ikke et formkrav til tidsregistreringen.  Det betyder, at der er metodefrihed. Det valgte system skal dog være objektivt, pålideligt og tilgængeligt for den enkelte medarbejder, som beskrevet ovenfor.

Du kan læse mere her: Lov om ændring af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Kontakt

Tilskudsadministration