Revision

Krav til om regnskaber skal være revisionspåtegnet afhænger af tilskudsbeløbets størrelse. Dette fremgår ligeledes af bekendtgørelsen for tilskuddet og/eller af tilskudsbrevet.

Regnskaber for tilskud op til 100.000 kr. skal være revideret af en af tilskudsmodtager valgt revisor, der skal være regnskabskyndig, men ikke behøver være registreret eller statsautoriseret.

Den valgte revisor skal være uafhængig af tilskudsmodtagers organisation og må ikke have nogen personlig eller økonomisk interesse i revisionens udfald.

Regnskaber for tilskud over 100.000 kr. skal være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Konklusionerne af revisionen afrapporteres i en revisorerklæring og vurderingerne i et protokollat, som begge indsendes til Social- og Boligstyrelsen sammen med regnskabet.

For tilskud over 500.000 kr. er der særskilt krav om forvaltningsrevision. Ved forvaltningsrevisionen undersøges, om tilskudsmodtager har taget hensyn til sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i gennemførslen af projektet.

For tilskud med faglig afrapportering stilles der også krav om, at revisor efterprøver at: De oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Socialstyrelsen om opfyldelsen af resultatkravene, er dokumenterede og de data, der ligger til grund for den faglige afrapportering er pålidelige.

Revisorskift

Tilskudsansvarlig skal skriftligt give Social- og Boligstyrelsen besked om revisorskift.

Udgiften til revision af projektregnskabet er tilskudsberettiget, og kan indgå i projektets budget og regnskab. 

Pligt til at informere om uregelmæssigheder

Tilskudsmodtager har pligt til at informere Social- og Boligstyrelsen omgående, hvis der sker uregelmæssigheder eller lovovertrædelser i forbindelse med anvendelse af tilskuddet. Samtidig skal revisor eller revisionen informeres.

Revision efter gældende bekendtgørelse

Revisors regnskabsrevision skal foretages i henhold til gældende bekendtgørelse for puljen. Gældende bekendtgørelse fremgår af tilskudsbrevet.

Revisor skal ved påtegning af regnskabet henvise til, at revisionen er foretaget i henhold til den gældende bekendtgørelse. Det vil fremgå af tilskudsbrevet, såfremt der er yderligere krav som revisor særskilt skal erklære sig om i påtegningen eller rapportere om i revisionsprotokollen.

Direkte tilskud

Hvis tilskuddet er et direkte tilskud henvises til betingelser for det pågældende tilskud, der er udsendt sammen med tilskudsbrevet.

Kontakt

Tilskudsadministration