Indkøbt materiel

På denne side kan du finde information om, hvordan du som tilskudsmodtager skal forholde dig til materiel indkøbt i projektet.

Udgifter til materiel indgår fuldt ud i regnskabet på anskaffelsestidspunktet dvs. efter udgiftsprincippet. 

Eksempel på udgiftsprincippet: Indkøb af en Pc: Betalingen sker i år 1, mens forbruget strækker sig over et antal år svarende til Pc'ens levetid.

Når der aflægges et regnskab efter udgiftsprincippet skal registeringen af udgiften finde sted i år 1 enten på leveringstidspunktet eller senest på betalingstidspunktet.

Det afsluttende regnskab skal indeholde indtægter fra eventuelt salg af anskaffet materiel ved projektophør. Såfremt tilskudsmodtager eller projektmedarbejder ønsker at erhverve tiloversblevet materiel, fastsættes prisen af en uafhængig vurderingsmand, og prisen for materiellet skal fremgå som indtægt i regnskabet.

Tilskudsmodtager kan uden forudgående godkendelse fra Social- og Boligstyrelsen beholde anskaffet materiel, hvis det fortsætter efter tilskuddets ophør, og hvis den indkøbte værdi af materiellet er op til 10.000 kr.

Materiel til en værdi over 10.000 kr.

Social- og Boligstyrelsen kan godkende, at projektet kan beholde anskaffet materiel til en indkøbt værdi på mere end 10.000 kr., hvis projektet fortsætter efter tilskuddets ophør. Dette kræver en skriftlig anmodning med angivelse af, hvilket materiel, der er anskaffet i projektperioden, og den regnskabsmæssige værdi heraf ved projektperiodens ophør. Det skal fremgå af anmodningen, hvorledes materiellet anvendes efter tilskuddets ophør.

Social- og Boligstyrelsen kan beslutte at indhente dokumentation på aktivets markedsværdi fra en sagkyndig eller uvildig ekstern vurdering, hvis den regnskabsmæssige værdi skønnes at afvige væsentligt fra den markedsmæssige værdi. Social- og Boligstyrelsen kan fastlægge, afhængig af aktivets art, hvem der i den konkrete vurdering af aktivet kan være sagkyndig.

Kontakt

Tilskudsadministration