Statsstøtte og øvrige indtægter

Hvad skal du, som tilskudsmodtager, være opmærksom på i forhold til de EU-retslige statsstøtteregler og hvordan skal du forholde dig til øvrige indtægter relateret til projektet?

EU-retten indeholder et generelt forbud mod statsstøtte, jf. artikel 107, stk. 1, i Traktat om Den Europæiske Unions Funktionsmåde.

Det betyder, at tilskud fra en ansøgningspulje eller et driftstilskud kan være uforeneligt med EU-retten.  Dette kan ske, hvis tilskuddet gives til et projekt, der indeholder en økonomisk aktivitet, fx i form af et produkt eller en ydelse, hvor tilskuddet fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen på et marked, og hvor tilskuddet potentielt kan påvirke samhandlen i det indre marked.

Vurderingen foretages ved ansøgningen

Social- og Boligstyrelsen foretager en overordnet vurdering af, om projekter, der lever op til tildelingskriterier og indstilles til tilskud, er i overensstemmelse med de EU-retlige statsstøtteregler.

Vurderingen foretages på baggrund af de oplysninger, der fremgår af den indsendte ansøgning. Du, som tilskudsmodtager, skal således være opmærksom på, at tilskuddet anvendes i overensstemmelse med de EU-retlige statsstøtteregler.

Øvrige indtægter relateret til projektet

Hvis du som tilskudsmodtager i projektperioden modtager indtægter, der er relateret til projektet, skal disse indtægter altid trækkes fra de tilskudsberettigede udgifter. Kun nettoudgifter i et projekt er tilskudsberettigede.

Indtægter, der relaterer sig til projektet, skal fremgå af regnskaberne.

Såfremt der efter projektperiodens afslutning er indtægter, der relaterer sig til projektet, skal disse afregnes med Social- og Boligstyrelsen. Der kan kun gives tilskud til faktiske, projektrelaterede og betalte udgifter.

Kontakt

Tilskudsadministration

Yderligere information om de EU-retlige statsstøtteregler