Løn til medarbejdere i projektet

Her er det muligt at læse mere om løn til medarbejdere i et projekt og hvordan dette skal opgøres i henholdsvis budget og regnskab.

Der kan ydes tilskud til løn, hvor der er tale om, at en medarbejder udfører projektrelevant arbejde.

Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for ansatte medarbejdere. Lønudgifter skal anføres under ”lønninger” i budgettet, og må ikke inkluderes under andre budgetposter.

Hvilken sats for timeløn kan anføres

Lønniveauet til medarbejdere må ikke være højere end det, der er aftalt i overenskomster for arbejdet på området. Hvis området ikke er dækket af en overenskomst, må lønniveauet ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for lignende arbejde.

Som tilskudsmodtager kan du finde relevant information på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside

Lønniveauet skal angives i budgettet.

Lønnen indregnes med den direkte løn, der kan henføres til medarbejderen, og som kan dokumenteres. I den direkte løn kan indgå de almindelige lønelementer, der sædvanligvis er knyttet til ansættelsesforholdet.

Social- og Boligstyrelsen skal tage stilling til, at der kun indregnes rimelige udgifter til direkte løn.

Hvilke udgifter kan medtages som løn

Følgende udgifter, som fremgår af lønsedlen, kan indgå i den støtteberettigede løn:

  • A-indkomst før arbejdsmarkedsbidrag (inklusive værdien af arbejdsgiverbetalt fri bil, fri telefon, sundhedsforsikring og lignende) med fradrag af tillæg, som er givet for opgaver, der ikke er relevante for projektet
  • Pension
  • ATP

Hvilke udgifter anses ikke som del af den støtteberettigede løn

  • Aflønning der har karakter af eksempelvis overskudsdeling og lignende
  • Engangsvederlag eller andre former for vederlag som baserer sig på eksempelvis opnåede resultater igennem projektperioden, arbejdslegater samt honorarer for specifikke ydelser. Honorarer afgrænses som udgangspunkt som vederlag for personligt arbejde, der udføres uden for et tjenesteforhold, som heller ikke stammer fra selvstændig erhvervsvirksomhed, og som udbetales som B-indkomst, medmindre det er gjort til A-indkomst, jf. skatteforvaltningens juridiske vejledning afsnit C.A.3.1.2.

Ved beregning af timesats skal der anvendes en beregningsteknisk årsnorm på 1.642 timer for den beregnede timesats for fuldtidsansatte. Årsnormen svarer til et årsværk på 1.924 timer fraregnet ferie og søgnehelligdage. Det givne tilskud dækker hermed feriepenge, mens der ikke gives indirekte tilskud til andre formål, der ikke er knyttet til projektet.

Hvis projektmedarbejderen er fraværende

Tilskudsmodtager er, ved projektmedarbejderes fravær, ansvarlig for, at projektet gennemføres inden for den godkendte indholdsmæssige og økonomiske ramme.

Projekttilskud kan anvendes til at udbetale løn under barsel, sygdom mm., men tilskudsmodtager er ansvarlig for, at projektet gennemføres inden for den aftalte økonomiske og indholdsmæssige ramme eventuelt ved inddragelse af andre medarbejdere eller ansættelse af en ny medarbejder. Tilskudsmodtager afholder selv udgifterne hertil.

Deltidsansatte projektmedarbejdere

For medarbejdere, der ikke er ansatte på fuld tid til at varetage opgaver i projektet, anbefales det at der foreligger dokumentation for, at de indregnede timer er relevante og nødvendige for at kunne gennemføre projektets aktiviteter.

Dokumentation kan forefindes i form af en timeregistrering for den tid, der bruges på projektet. Timer registreres løbende, og specificeres på arbejdsopgaver. Timer bør registreres med en beskrivelse, der viser, at opgaven er relevant for gennemførelsen af projektet. Derudover bør supplerende materiale opbevares sammen med projektets øvrige materiale, herunder fx kalenderudskrifter, mødeindkaldelser og mødereferater.

For medarbejdere, der er kontraktansat til at løse opgaver i projektet, bør der udarbejdes en kontrakt eller et tillæg til en eksisterende kontrakt med oplysninger om arbejdstid, løn samt beskrivelse af de projektrelevante opgaver.

Fuldtidsansatte projektmedarbejdere

For medarbejdere, der er ansat til at arbejde fuld tid på projektet, skal der ikke opgøres et timeforbrug eller beregnes en timesats, idet samtlige lønudgifter til medarbejderen kan henføres til projektet.

Med mindre andet er godkendt, indregnes lønnen på baggrund af faktisk, dokumenterbare udgifter baseret på medarbejderens lønsedler og registrering af faktiske timer anvendt på projektrelevante aktiviteter.

Ved godtgørelse fra stat/kommune

Hvor tilskudsmodtager modtager godtgørelse fra staten/kommunen for den ansattes lønudgifter i projektet, skal kun den faktiske udgift til medarbejderens løn indregnes i regnskabet.

 

Kontakt

Tilskudsadministration