Projekt- og budgetændringer

Projekt- og budgetændringer kan eksempelvis forekomme, hvis du som tilskudsmodtager ønsker at anvende tilskuddet til andre aktiviteter eller udgifter, end dem der er beskrevet i ansøgningen og budgettet. 

Hvis der er en væsentlig budgetændring, skal du som tilskudsmodtager udarbejde et nyt, fyldestgørende budget for projektet, hvor der er sammenhæng mellem de ændrede projektaktiviteter og det reviderede budget.

Vær opmærksom på om udgiften er tilskudsberettiget.

Tilskudsmodtager skal være særligt opmærksom på, hvilke udgifter der er tilskudsberettigede. En liste over tilskudsberettigede udgifter fremgår af bekendtgørelsen og vejledning til den pågældende pulje.

Når der sker ændringer i projektet, skal tilskudsmodtager være opmærksom på, at gældende regler i puljens bekendtgørelse og vejledning fortsat skal overholdes, herunder krav til formål, krav til ansøgerkreds, målgruppe og forventede resultater med videre.

Forudgående skriftlig godkendelse

Hvis en ændring i budgettet medfører afholdelse af væsentlige nye udgiftsposter, udgør det en projektændring, og du skal som tilskudsmodtager forud for budgetændringen indhente en skriftlig godkendelse fra Social- og Boligstyrelsen.

Tilskudsmodtager skal anvende det budgetskema, der er tilknyttet det pågældende tilskud på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside. Anmodningen indsendes, i henhold til vejledning på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside, hvorefter Social- og Boligstyrelsen sagsbehandler anmodningen.

Kun godkendte budgetposter

Vær opmærksom på, at det senere regnskab kun kan indeholde de udgiftsposter, der fremgår af det godkendte budget, hvorfor det er vigtigt, at budgettet er opdateret og retvisende.

Udgifter er kun tilskudsberettigede, hvis de er betalte, relevante for og opstået på baggrund af gennemførelsen af projektet.

Der kan kun godkendes projektændringer, hvor tilskuddets og projektets formål fortsat er opfyldt, herunder at det falder inden for initiativets hjemmel på finansloven.

Husk at oplyse om væsentlige ændringer

Som tilskudsmodtager skal du til enhver tid oplyse Social- og Boligstyrelsen om væsentlige ændringer i indhold, aktiviteter målgruppe og budget. Ændringerne skal godkendes, før de kan træde i kraft. I modsat fald kan tilskuddet kræves tilbagebetalt.

Blanket til anmodning om projekt- og budgetændringer

Kontakt

Tilskudsadministration