Indsatser til voksne med ADHD

Der findes ikke en opgørelse af, hvor mange voksne danskere der har diagnosen ADHD, men det anslås, at 3-4 % af voksenbefolkningen opfylder diagnosekriterierne.

Voksne med ADHD har typisk store udfordringer med at få hverdagen med uddannelse, arbejde og familieliv til at hænge sammen. 

Vanskelighederne kommer som regel til udtryk i bestemte sammenhænge. For mange vil vanskelighederne blive særligt tydelige, når forventninger og krav i omgivelserne stiger, og når kompleksiteten i en situation er høj, fx i forbindelse med at stifte familie, en skilsmisse eller nye krævende arbejdsopgaver med mere ansvar. 

Voksne med ADHD har ofte tillægsvanskeligheder

Hvis udfordringerne bliver for store og uoverskuelige, kan det føre
til en følelse af utilstrækkelighed og nederlag og i værste fald et lavt
selvværd. Hos voksne med ADHD ses også en overhyppighed af tillægsvanskeligheder. 

Psykiske vanskeligheder, fx angst, depression, søvnforstyrrelser eller stress, ses ofte hos voksne med ADHD, og mange udvikler også et problematisk forbrug af rusmidler.

Når det gælder somatiske sygdomme, er voksne med ADHD også mere syge. Kriminalitetsraten ligger højere blandt voksne med ADHD end i befolkningen generelt. Omvendt har voksne med ADHD en markant forhøjet sandsynlighed for selv at blive offer for en forbrydelse.

Den rigtige støtte kan give bedre livskvalitet

De problemer, der kan følge i kølvandet på ADHD, er ofte mere synlige for omgivelserne, end de vanskeligheder, der knytter sig mere entydigt til kernesymptomerne ved ADHD. Det er imidlertid vigtigt at have fokus på vanskelighederne relateret til ADHD i den sociale indsats, da de kan være kilden til de øvrige vanskeligheder.

En effektfuld støtte til at håndtere udfordringerne med ADHD kan for den enkelte være nøglen til en tilværelse med bedre livskvalitet og mulighed for at udfolde sit potentiale.

Øget efterspørgsel på metoder, der virker

Det øgede fokus på voksne med ADHD har medført en efterspørgsel
på viden om virkningsfulde indsatser målrettet voksne med
ADHD. Det kniber imidlertid med veldokumenterede indsatser og
metoder til målgruppen.

Eksperter anbefaler overordnet, at der sættes ind med en bred kombineret indsats, bestående af psykoedukation, kognitiv adfærdsterapi, social færdighedstræning, bostøtte, coaching, tilpasning af uddannelses- og arbejdsliv og medicinsk behandling. Hvilke indsatser, der er relevante for den enkelte, afhænger af graden af vanskeligheder, og hvilken livssituation personen befinder sig i.

Det er derfor vigtigt med en dynamisk tilgang, hvor man veksler mellem forebyggende, foregribende og indgribende indsatser, afhængigt af det aktuelle behov.

Voksne med ADHD møder en række udfordringer i forhold til uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, organisering af familieliv og det at have styr på økonomien - forhold, som det generelt bliver forventet, at man som voksen kan håndtere. 

Udfordringer i hverdagen omfatter ikke kun personen selv, men kan resultere i et anstrengt og måske konfliktfyldt forhold til familie, venner, kolleger og øvrigt netværk. Redskaber og strategier til at mestre hverdagslivet er derfor afgørende for voksne med ADHD.

Vanskeligheder med at prioritere, fokusere, skabe overblik og indrette sig efter gældende arbejdsnormer kan hæmme tilknytningen til arbejdsmarkedet for voksne med ADHD. 

Elementer, der kan være med til at understøtte fastholdelse i uddannelse og job, er egen viljestyrke og motivation, fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet, meningsfulde arbejdsopgaver, kort transporttid, hjælp til at komme op om morgenen og forståelse fra ens ledelse. 

Som arbejdsgiver til en person med ADHD kan man nemt komme til at fokusere på det, der er svært. Men som alle andre har personer med ADHD individuelle ressourcer, som er nemmere at få i spil, når kompleksiteten bliver mindre, fx er det ikke sjældent at møde mennesker med ADHD, der har en meget kreativ og  opfindsom tilgang til problemløsning. 

Situationen for voksne med ADHD kan være meget indviklet.
Mange har andre samtidige problematikker som misbrug, kriminalitet, hjemløshed, prostitution eller psykiske vanskeligheder. 

Hvilken type indsats der skal tilbydes voksne med ADHD, som har dobbeltdiagnoser eller er belastede af sammensatte problematikker, afhænger af den enkeltes samlede situation, og hvilke problemer der fylder mest for den enkelte. 

Ofte kan indsatserne etableres parallelt og med et tværfagligt fokus. Et problematisk forbrug af rusmidler kan fx være en form for  selvmedicinering ved ubehandlet ADHD, fordi stofferne kan dæmpe nogle af symptomerne ved ADHD, fx tankemylder og indre uro. Et misbrug bør derfor ikke udelukke relevante indsatser i forhold til ADHD eller omvendt. 

Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Susanne Ploug-Sørensen
Specialkonsulent