Lovgivning

Den kommunale, sociale indsats som tilbydes til borgere med psykiske vanskeligheder er primært reguleret i Lov om social service (serviceloven). Lovgrundlaget for psykosociale indsatser findes primært i Lov om social service (serviceloven).

Serviceloven

Serviceloven indeholder bestemmelser om personlig hjælp, omsorg og pleje, genoptræning, beskyttet beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud, botilbud, anvendelse af magt mv. Formålet med Serviceloven er:

  • at tilbyde rådgivning og støtte i forhold til at forebygge sociale problemer 
  • at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte 
  • at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Formålet med hjælpen er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.
Servicelovens regler omfatter alle, der opholder sig lovligt i Danmark. Det er kommunalbestyrelsen, der med udgangspunkt i loven træffer afgørelse om tilbud samt sørger for, at der er de nødvendige tilbud.
Kommunalbestyrelsen opfylder sit forsyningsansvar ved at bruge egne tilbud og ved samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Retsinformation.dk: Serviceloven

Formålet med særlige indsatser til voksne efter serviceloven

Kommunalbestyrelsen skal efter § 81 tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er:

  • at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres,
  • at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder,
  • at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje 
  • at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov

Retsinformation.dk: Serviceloven

§ 85 – Socialpædagogisk bistand

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Retsinformation.dk: Serviceloven

Retsinformation.dk: Uddrag af Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

§ 99 – Støttekontaktperson

Kommunalbestyrelsen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Retsinformation.dk: Serviceloven

Retsinformation.dk: Uddrag af Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

§ 103 – Beskyttet beskæftigelse

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Retsinformation.dk: Serviceloven

§ 104 – Aktivitets- og samværstilbud

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Retsinformation.dk: Serviceloven

§ 107 – Midlertidigt botilbud

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Retsinformation.dk: Serviceloven

Retsinformation.dk: Vejledning nr. 4 til serviceloven

§ 108 – Længerevarende botilbud

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Retsinformation.dk: Serviceloven

Retsinformation.dk: Vejledning nr. 4 til serviceloven

§ 110 – Herberg/forsorgshjem

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Retsinformation.dk: Serviceloven

Retsinformation.dk: Vejledning nr. 4 til serviceloven

Kommunalbestyrelsen skal efter § 16 sørge for, at brugerne af tilbud efter serviceloven får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene.
Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver.

Retsinformation.dk: Serviceloven

Kommunalbestyrelsen skal efter § 141 tilbyde at udarbejde handleplaner til borgere med betydelig nedsat fysisk- og/eller psykisk funktionsevne eller alvorlige sociale problemer. Handleplanen skal indeholde formålet med indsatsen, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet, og hvor længe indsatsen er påtænkt at vare. Endelig skal handleplanen indeholde oplysninger om andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v. Handleplanen bør udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne.

Retsinformation.dk: Serviceloven

Hjemlen til anvendelse af magt og andre indgreb i retten til selvbestemmelse inden for det sociale område er forankret i lov om social service. Ved tvangsindlæggelse/tvangstilbageholdelse, tvangsmedicinering, tvangsfiksering og anvendelse af fysisk magt under indlæggelse eller tvungen opfølgning efter udskrivelse skal det ske efter psykiatrilovens bestemmelser.

Formålet med bestemmelserne om magtanvendelse, tvang og nødværge er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Magtanvendelsesreglerne er således vedtaget med henblik på at beskytte den enkelte borger og har ikke et direkte voldsforebyggende sigte. I forhold til voldsforebyggelse vil servicelovens §§ 126 og 127 i sjældne tilfælde være relevant. Servicelovens §§ 126 og 127 giver - under særlige forudsætninger, hvor det er absolut påkrævet - mulighed for, at fx personalet i botilbud kan fastholde og føre en beboer til et andet opholdsrum i situationer, hvor det vurderes, at der er nærliggende risiko for væsentlig personskade.

Magtanvendelse efter serviceloven skal registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen i borgerens handlekommune. Socialtilsynet/henholdsvis § 148a tilsynet vurderer, om magtanvendelsen/magtanvendelserne giver anledning til tilsynsmæssige initiativer. Sker der indgreb i form af nødværge eller nødret, registreres og indberettes dette på linje med øvrig magtanvendelse.

For personer, der er anbragt i en boform i henhold til en strafferetlig afgørelse, er servicelovens §§ 137 e – 137 m gældende. Denne lovgivning fastsætter regler for personlige indgreb, som eksempelvis indskrænkning i den anbragtes adgang til internet og telefon og mulighed for at undersøge den anbragtes opholdsrum og ejendele.

Retsinformation.dk: Serviceloven

Senest opdateret 27-02-2018

Vil du vide mere?

Ønskes et mere specifikt indblik i servicelovens bestemmelser og paragraffer henvises til Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside, hvor der bl.a. orienteres om hvilke rådgivnings- og støtte muligheder loven indeholder. 
 

Tilbudsportalen

Oplysninger om kommunale, regionale og private tilbud indsamles og formidles på Tilbudsportalen.