Forhandlingerne mellem Staten og Christiania

Den 1. juni 2004 vedtog et bredt flertal i Folketinget lov nr. 431 om ændring af christianialoven.

Lovændringen havde til formål at muliggøre en udvikling af Christianiaområdet, som et bæredygtigt kvarter i København i overensstemmelse for den planlægning, der gennemføres for området.

Som led heri skulle der ske en genopretning af voldanlægget, og der skulle gennemføres en ændring af ejerskabet til bygninger og arealer på området.

Den 15. juni 2004 overgik ansvaret for Christianiaområdet fra forsvarsministeren til finansministeren, som delegerede ansvaret videre til Social- og Boligstyrelsen.

Dermed fik styrelsen også ansvar for at føre den ændrede christianialov ud i livet.
Christiania og staten (ved Social- og Boligstyrelsen) har siden 2004 forhandlet om udmøntningen af christianialoven.

Milepæle 

Marts 2004: Christianiaudvalget udarbejder rapporten ”Christianiaområdets fremtid – helhedsplan og handlingsplan.” Rapporten dannede baggrund for vedtagelsen af lov nr. 431 om ændring af christianialoven. Den blev vedtaget den 1. juni 2004 og trådte i kraft den 15. juni 2004.

Læs mere i Christianiaudvalgets rapport her

Læs mere om ændring til Christianialoven her 

Maj 2005: Slots- og ejendomsstyrelsen (SES] fremlægger rapporten ”Fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet.” Beslutningsgrundlaget blev vedtaget efter en lang proces med deltagelse af blandt andet Christianias forhandlingsgruppe.

Læs mere om fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet

September 2006: Efter flere drøftelser med Christianias forhandlingsgruppe, beboernes advokat og KAB om en konkretisering af modellen fremsender staten et konkret tilbud til Christiania den 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige organisations- og ejerformer på Christiania.

Læs om statens tilbud her 

November 2006: Christiania giver den 20. november et svar, som hverken er ja eller nej.

Læs mere om Christianias svar her 

December 2006: Efter Christianias svar går SES i dialog med Christiania og deres rådgivere om en præcisering og uddybning af statens tilbud.

Det fører den 22. december 2006 til enighed om en uddybning og supplement til tilbuddet af 26. september 2006.

Christiania får frist til 8. februar 2007 til at godkende tilbuddet med uddybning og supplement og frist til 1. april 2007 til at hæve den anlagte retssag mod staten.

Læs uddybning af statens tilbud her 

Februar 2007: Christiania svarede 8. februar 2007, at de ikke kan tage stilling, da de har behov for yderligere uddybning af aftalen.

Finansminister Thor Pedersen beklager dette i brev af 10. februar 2007 til Christiania.

Læs Christianias svar til statens samlede udspil her

Læs Finansministerens brev til Christiania her

Marts 2007: SES uddyber aftalen yderligere, hvilket fører til, at Christiania 31. marts 2007 svarer staten, at de ikke kan godkende aftalen, da de fortsat har væsentlige forbehold.

Finansminister Thor Pedersen svarer herefter Christiania i starten af april 2007.

Læs Christianias svar her

Læs Finansministerens svar her

August 2007: SES forsøger herefter at opnå en fælles forståelse mellem Christiania og staten om implementering af aftalen af 22. december 2006, hvilket lykkes den 24. august 2007.

Christianias Kontaktgruppe accepterer på vegne af Christiania statens tilbud af 26. september 2006 som uddybet og suppleret den 22. december 2006.

Læs samlet aftale af 24. august 2007 her 

Juni 2008: Christiania får frist til 1. juli 2008 til at acceptere aftalen endeligt efter et implementeringsforløb. Den 27. juni 2008 svarer Christiania nej til aftalen.

Læs Christianias svar til staten her 

9. september 2008: Christiania fremsender den 9. september 2008 et udspil til staten om Christiania fremtid.

Udspillet lægger op til, at der inden for 14 dage skal indgås en endelig aftale med staten, og at retssagen derefter ophæves som forligt. Dette svarer finansminister Lars Løkke Rasmussen på i brev af 11. september 2008.

Læs Christianias udspil af 9. september 2008 her

Læs tidligere finansminister Lars Løkke Rasmussens svar her

23. september 2008: Efter flere drøftelser med SES konkretiserer Christiania sit udspil den 23. september 2008.

På baggrund af SES' samlede vurdering af udspillet afviser finansminister Lars Løkke Rasmussen i brev den 30. september 2008 at igangsætte forhandlinger med henblik på hurtig indgåelse af endnu en samlet aftale inden retssagen i november.

SES vurderer blandt andet, at økonomien for Christianias udspil ikke hænger sammen, og at det ikke på et så løst grundlag er realistisk at indgå en aftale på den korte tid, der er en forudsætning fra Christianias side.

Læs Christianias konkretisering her

Læs Slots- og Ejendomsstyrelsens vurdering af Christianias udspil her

Læs Lars Løkke Rasmussens svar til Christiania her 

26. maj 2009: Østre Landsret giver staten medhold i retssag om Christiania.

Der bliver afsagt dom i den retssag, som Christiania har anlagt mod den danske stat, og hvor Christiania har nedlagt påstand om varig brugsret til Christianiaområdet.

Østre Landsret afviser samtlige af Christianias påstande og giver staten fuldt medhold.

3. marts 2011: Efter Højesterets dom sender finansminister Claus Hjort Frederiksen et brev til christianitterne om forløbet efter dommen og de overordnede løsningsmuligheder.

Læs Finansministerens brev her 

1. april 2011: Slots- og Ejendomsstyrelsen præsenterer i brev til christianitterne to løsningsmuligheder; enten en tilbagevenden til 2007-aftalen eller en købsløsning, hvor Christiania køber hovedparten af bygningerne.

Læs brevet til Christiania med løsningsmuligheder her

Læs bilaget til brevet her 

30. april 2011: Christiania afleverer tilbagemelding vedr. løsningsmuligheder.

Læs Christianias tilbagemelding her 

9. juni 2011: Christianias forhandlere og Slots- og Ejendomsstyrelsen når til enighed om en aftale.

Se aftaleudkastes hoveddokument her

22. juni 2011: Staten underskriver aftale med Christiania om, at Christianiaområdet bliver overdraget til en ny fond, Fonden Fristaden Christiania.

22. juni-aftalen indebærer, at christianialovens formål om en ændring af ejerskabet til Christianiaområdet og genopretning af fortidsmindet kan implementeres i samarbejde med Fonden Fristaden Christiania, den statslige ejer (ved BPST daværende BYGST) samt øvrige relevante myndigheder, herunder Københavns Kommune og Kulturstyrelsen.

Læs aftalen her: 

Læs aftaleteksten mellem staten og Christiania her 

Læs bilag A om vedtægter for Fonden Fristaden Christiania

Læs bilag B om kort over Christianiaområdet 

Læs bilag C om købspriser for salgbare bygninger på Christiania 

Se bilag D for lejepriser på Christianiaområdet 

Læs bilag E om boliganvisning på Christiania 

Læs bilag F for konkret udpegning af byggefelter for selvbyggerhuse på Christiania 

Læs bilag G for parternes tilføjelse til Kulturstyrelsens notat af 9. juni 2011

1. juli 2012: Den del af 22. juni 2011-aftalen, der omhandler en ændring af ejerskabet til Christianiaområdet, implementeres i fire købs- og lejeaftaler, hvorefter Fonden Fristaden Christiania bliver ejer af 7,3 hektar af Christianiaområdet og lejer af de øvrige 32 hektarer.

Læs købs – og lejeaftalerne her:

Læs aftale 1 om overdragelse af ejendomme på Christianiaområdet 

Læs aftale 2 om overdragelse af ejendomme på Christianiaområdet

Læs aftale 3 om leje af arealer Christianiaområdet

Læs aftale 4 om leje af bygninger på Christianiaområdet til brug for beboelsesformål 

Januar 2013: Den del af 22. juni 2011-aftalen, der omhandler genopretning og drift af fortidsmindet, bliver implementeret i en aftale mellem staten og Fonden Fristaden Christiania, der beskriver fondens forpligtelser til genopretning og fremtidig drift og vedligehold af fæstningsanlægget, infrastruktur, belysning, forsyning, samt boligtildeling og forsyning af de beboere på Christianiaområdet, der har valgt af leje arealer direkte af staten.

Læs mere om fondens forpligtelser her

13. marts 2013: Lovforslag nr. L 179 om ophævelse af Christianialoven fremsættes i Folketinget.

Formålet med Christianialoven fra 2004 er, at der skulle ske en nærmere bestemt udvikling af området, herunder en ændring af ejerskabet samt genopretning af voldanlægget, og at der ikke fremadrettet skal være en særlov for Christianiaområdet. Med indgåelsen af 22. juni 2011-aftalen og de efterfølgende fem udmøntningsaftaler kan formålet med loven opfyldes

Læs mere om forslag til ophævelse af lov om anvendelse af Christianiaområdet

4. juni 2013: Lovforslaget L 179 om ophævelse af christianialoven pr. 15. juli 2013 bliver vedtaget af alle Folketingets partier på nær Dansk Folkeparti.

Fremover gælder der de samme lovgivningsmæssige regler Christianiaområdet som i resten af Danmark.

Vedtagelsen af lovforslaget om ophævelse af særloven for Christianiaområdet markerer samtidig slutningen på det forhandlingsforløb mellem Christiania og staten, der startede med ændringen af Christianialoven i 2004.

 

Kontakt

Christiania sekretariatet