National strategi for bæredygtigt byggeri

Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri udgør regeringens sektorhandlingsplan for bygge- og anlægssektoren.

Den 5. marts 2021 indgik regeringen en bred politisk aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri.

Indholdet i strategien er efterfølgende lanceret som en udgivelse med uddybende beskrivelser af de 21 initiativer.

Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri sætter de langsigtede rammer for en ambitiøs omstilling af den danske bygge- og anlægssektor.
Strategien skal i de kommende år bidrage væsentligt til at sikre et helhedsorienteret fokus på udviklingen af byggeriet i en bæredygtig retning.

Udgivelsen af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri beskriver de 21 initiativer, som skal gennemføres under de fem temaer:
 

  1. Mere klimavenligt byggeri og anlæg

  2. Holdbare bygninger af høj kvalitet

  3. Ressourceeffektivt byggeri 

  4. Energieffektive og sunde bygninger 

  5. Digitalt understøttet byggeri


Som et led i strategiens langsigtede plan for omstilling af byggeriet, illustrerer strategien proces- og tidsplaner for gennemførelsen af initiativerne, herunder for indfasningen af klimakrav (LCA) i bygningsreglementet om bygningers klimaaftryk.

Med initiativerne i strategien sættes der bl.a. fokus på helhedsvurderinger ved renoveringer for at mindske nedrivning af bygninger, fremme og udvikling af mere retvisende miljødata for materialer og forbedring af tilgængeligheden af EPD’er samt nedsættelse af et koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri, der skal sikre forankring af initiativerne i branchen.

Strategi for bæredygtig byggeri er udgivet af det tidligere Indenrigs- og boligministerie. 

Læs mere om strategien for bæredygtigt byggeri her  

Der er den 30. maj 2024 indgået en tillægsaftale til national strategi for bæredygtigt byggeri. 

Læs mere om tillægsaftalen her

Status på national strategi for bæredygtigt byggeri

Strategiens initiativer er i gang med at blive implementeret. Her kan du læse en status på alle 21 initiativer. 

Senest opdateret juni 2024.

Testfasen afsluttes som planlagt ultimo 2023. Tilmeldte byggerier har 1. november 2023 færdigmeldt deres byggerier i testsystemet og afleveret dokumentation medio december.

Der bliver gennemført en samlet evaluering, der forventes færdig medio 2024. 

Læs mere om den frivillige bæredygtighedsklasse her

Der er fra 1. januar 2023 indført krav om LCA-beregning for nybyggeri samt grænseværdi for CO2-udledning for nybyggeri over 1000 m2.

Der er den 30. maj 2024 indgået en tillægsaftale om stramning af grænseværdier for CO2-udledning for 2025. Læs mere om tillægsaftalen her.

Rapporter i tilknytning til klimakrav

Rapport Klimapåvirkning fra nybyggeri. Analytisk grundlag til fastlæggelse af ny LCA baseret CO2-grænseværdi for 2025, udarbejdet af BUILD 2023

Rapport Dokumentation af LCAbyg2023 værktøjet, udarbejdet af BUILD 2024

Analyser af mulige nye moduler i klimakrav

Rapport Analysis of new modules in connection with calculation of the climate impact of buildings, udarbejdet af BUILD 2023.

Rapport Ressourceforbrug på byggepladsen - klimapåvirkning af bygningers udførelsesfase, udarbejdet af BUILD 2023.

Læs mere om klimakrav til byggeriet her

Læs om det frivillige standardformat til dokumentation af bygningers klimapåvirkning her.

Principper om data for genbrugsprodukter i krav til bygningers klimapåvirkninger 2023-2025 

Ændringsbekendtgørelsen for genbrugte byggematerialer til 0 kg CO2 er trådt i kraft 1.1.2024.

Læs mere om ændringsbekendtgørelsen her.

Der er igangsat en markedsanalyse om anvendelse af genbrugsprodukter i byggeri samt påbegyndes udvikling af generiske data for genbrugsprodukter primo 2024. Rambøll gennemfører markedsanalyse og udvikler generisk data for genbrugsprodukter. Afrapporteringer forventes ultimo 2024 og 2025.

De nordiske lande er gået sammen om programmet 'Nordic Sustainable Construction' for at finde nye løsninger og viden, der kan bistå den nordiske byggebranche i omstillingen til et bæredygtigt byggeri.

Programmet arbejder med nordisk harmonisering af livscyklusvurderinger, cirkulære forretningsmodeller og offentlige udbud, bæredygtige byggematerialer og arkitektur, emissionsfrie byggepladser samt kompetencer til at anvende genbrugte byggematerialer. 

Læs mere om det nordiske samarbejde om bæredygtigt byggeri her

Den reviderede version af byggevareforordningen (Construction Products Regulation) blev godkendt af Europa-Parlamentet den 10. april 2024. Arbejdet fortsætter i 2024 med jurist-lingvist (oversættelse til alle sprog) og endelig vedtagelse af alle sproglige versioner.

Initiativet udføres af Vejdirektoratet. I 2023 er der arbejdet for at gennemføre to pilotprojekter, hvor eldrevet materiel indgår. Arbejdet fortsætter i 2024.

Initiativet er gennemført af Vejdirektoratet i 2021-2022.

Indsatsen er efterfølgende implementeret som en intern proces, hvor CO2e-reducerende virkemidler og tiltag løbende analyseres og implementeres i egnede projekter i Vejdirektoratet, såfremt virkemidlet kan bidrage med omkostningseffektive CO2e-reduktioner.

Som et eksempel på denne proces kan det nævnes, at der i 2023 er implementeret krav om maksimal CO2e-udledning fra materialerne beton og armering. Dette krav indgår nu som en ny standard i udbudsparadigmerne og anvendes på tværs af alle Vejdirektoratets projekter.

Udbudsparadigmerne er samtidig tilgængelige for alle og anvendes ofte af kommunerne.

Foruden Vejdirektoratets interne arbejde med virkemidler, så deles arbejdet med relevante virkemidler med Banedanmark og Bygningsstyrelsen i et fælles virkemiddelkatalog.

Som led i initiativet er der sket en hjemtagelse til Social- og Boligstyrelsen af de nationale annekser til eurocodes. Social- og Boligstyrelsen har påbegyndt udviklingen af de nationale annekser, hvor et fokus er på at bevare bygningers sikkerhed, samtidig med, at klimabelastning og ressourceforbrug minimeres. 

Der er udviklet generisk data, som skal indarbejdes i ’tabel 7 - Generisk datagrundlag’ til klimakravet fra 2025.

Der henvises desuden til initiativ 2 Principper om data for genbrugsprodukter i krav til bygningers klimapåvirkninger.

Rapport Helhedsvurdering ved renovering, udarbejdet af BUILD 2022.

Rapport Klimapåvirkning fra renovering, udarbejdet af BUILD 2022. 

Formidlingsindsats af initiativet vil blive gennemført i et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen og Energistyrelsen. Transition udfører opgaven.
Indsatsen vil indeholde inspirationsmateriale og viden om fordele ved at renovere frem for at rive ned og bygge nyt. Materialet er nu tilgængeligt på www.sbst.dk/renover 

Social- og Boligstyrelsen har i 2023 også påbegyndt en systematisk dataopsamling af renoveringer. Opgaven er bestilt hos BUILD.

Initiativet er udmøntet ved ændring af planloven, som er trådt i kraft i 2024.

Med ændring af planloven er indført nye regler om lokalplanlægning for parkeringsforhold, så det fremgår, at kommunerne i en lokalplan kan fastsætte bestemmelser om parkeringsforhold, herunder om antal, beliggenhed og udformning af parkeringspladser til forskellige anvendelser mv.

Med lovændringerne er der indført mulighed for, at kommuner får mulighed for i lokalplaner at udlægge parkeringspladser til bæredygtige mobilitetsformer som el- og delebiler, stille krav om opsætning af ladeinfrastruktur i tilknytning til grønne parkeringspladser, samt forbyde etablering af parkeringspladser (nulparkering), dog med fortsat krav om handicapparkering.

Det forudsættes dog, at muligheden for at planlægge for nulparkering ikke anvendes generelt i større, nye byudviklingsområder.

Initiativet udføres af Energistyrelsen og forløber planmæssigt.

Initiativet udføres af Energistyrelsen.
Bygningspuljen udløb i 2022 og erstattes af hhv. en Energirenoveringspulje (okt. 23) og en varmepumpepulje (sept. 23).

Initiativet forløber planmæssigt. Kernen i initiativet er tre store projekter i regi af Landsbyggefonden og Byggeskadefonden.

Det Centrale Almene Bygningsregister, der indeholder granskningsrapporter for den almene bygningsmasse, er i drift. Systemet udvikles løbende. Byggeskadefonden har lanceret BygAlment, som er en digital platform til almene byggeprojekter. Brugen af platformen vil blive gjort obligatorisk. 

Kontakt

Byggeri