Om byggeriets regler

Byggeriet i Danmark reguleres primært af byggeloven og bygningsreglementet.

Byggeloven

Byggeloven er den rammelov, som formulerer det overordnede formål med lovgivningen på byggeområdet.

Byggeloven indeholder desuden reglerne om byggeskadeforsikring og om markedskontrol med byggevarer.

Læs mere om bekendtgørelse af byggeloven her 

Læs mere i loven om ændring af byggeloven

Læs mere om ændring af lov om sommerhuse og campering 

Bygningsreglementet 

Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til.

Kravene i byggeloven og bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende.

Der er f.eks. krav til bebyggelsers højde, afstand til skel, konstruktion, indretning og materialevalg. Samtidig er det i bygningsreglementet, at energikravene til byggeriet findes.

Det gældende bygningsreglement findes på hjemmesiden bygningsreglementet.dk. Her findes også vejledning og svar på ofte stillede spørgsmål til de enkelte bestemmelser.

Overtrædelse af såvel byggeloven som bygningsreglementet kan medføre straf i form af bøde.

Se mere om bygningsreglementet her

Læs bekendtgørelsen om bygningsreglement 2018 her 

Frivillige aftaledokumenter

Bygge- og anlægsbranchen benytter frivillige standardvilkår ved indgåelse af kontrakter om udførelse af bygge- og anlægsarbejder og rådgivning i tilslutning hertil.

Disse standardvilkår kaldes "Almindelige betingelser", i daglig tale kaldet AB. 

Kontakt

Byggeri