PCB

Anvendelsen af PCB i byggematerialer har været forbudt siden 1977, da det ved langvarig udsættelse kan medføre en række sundskadelige effekter hos mennesker.

PCB er en svært nedbrydelig miljøgift, der bl.a. har været anvendt i byggematerialer som f.eks. fugemasse i perioden 1950-1977. På PCB guiden kan bygningsejerne læse mere om PCB, herunder hvordan man måler PCB i indeluften og sænker niveauet.

Når PCB-holdigt materiale spredes i naturen, bl.a. gennem affald, ophobes det i fødekæden. Derved kan mennesker gennem kosten indtage stoffet.

PCB i byggematerialer kan afdampe til indeluften, som ved indånding herved bidrager til det samlede PCB-indtag hos mennesker.

PCB-eksponering formodes ikke at forårsage akut sygelighed, men langvarig udsættelse over en årrække kan medføre en række sundhedsskadelige effekter og kan bl.a. være hormonforstyrrende og potentielt kræftfremkaldende.

PCB-byggematerialer 

Anvendelsen af PCB i byggematerialer har været forbudt siden 1977. Al anvendelse af PCB blev forbudt i 1986.

Udbredelsen af PCB i danske bygninger kendes ikke i dag, men det vurderes, at der stadig er PCB i en vis andel af især de større bygninger, der er opført eller renoveret i den periode, hvor PCB var lovligt at anvende.

PCB-bidraget til indeluften formodes fortrinsvis at komme fra indvendige fuger.

I det større elementbyggeri fra 1950-1977 er der fundet PCB i specielt fugemasse omkring vinduer, i visse slidstærke gulve, i fugemassen mellem betonelementer samt i termoruder.

I enfamiliehuse og rækkehuse fra perioden vurderes der i mindre grad at være PCB og vil da typisk kunne findes i termoruder og fugerne omkring dem. Social- og Boligstyrelsen vurderer samtidig, at kun en lille andel af alle danske bygninger, der er opført eller renoveret 1950-1977, har så meget PCB i indeluften, at det overskrider Sundhedsstyrelsens laveste aktionsværdi.

Handlingsplan om PCB

I maj 2011 offentliggjordes en handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger.

Handlingsplanen indeholder en række initiativer der skal tilvejebringe mere viden om udbredelsen af PCB, sundhedseffekterne og hvordan man mest effektivt kan nedbringe PCB niveauet i indeklimaet.

Hvis du vil vide mere om PCB kan du gå ind på pcbguiden.dk, hvor du bl.a. kan læse Social- og boligstyrelsens anbefalinger til, hvordan man kan nedbringe PCB-niveauet i indeluften.

Læs mere her om PCB på pcbguiden.dk 

Kortlægning af PCB 

Kortlægningen af PCB i den danske bygningsmasse er et af 19 initiativer i ”Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger” og er en repræsentativ, stikprøvebaseret kortlægning af udbredelsen af PCB i bygningstyper, byggematerialer og indeluften i danske bygninger.

Første del af kortlægningen, der omhandlede udbredelsen af PCB i byggematerialer og PCB i skoler, blev offentliggjort i juni 2013.

Anden og sidste del af kortlægningens resultater omhandler PCB i indeluft og er færdiggjort i december 2013. Den samlede kortlægning foreligger hermed. 

Kortlægningen konkluderer, at PCB har været anvendt i en stor andel af bygninger, der er opført i PCB-perioden (1950-1977).

I langt de fleste af bygningerne medfører tilstedeværelsen af PCB i bygningen ikke, at Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdier for PCB i indeluften overskrides.

Læs mere om risikoen for PCB i dine lysstofarmaturer her 

Hent faktaark om PCB og den nye handlingsplan her

Hent rapport om kortlægning af PCB i materialer og indeluft her

Hent notat om PCB i skoler her

Hent notat om status for kommunernes håndtering af PCB her

Hent rapport om velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser her

Hent ventilationsvejledning her 

Kontakt

Byggeri