Radon

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, der kan trænge ind i bygningerne fra undergrunden. Siden 1998 har der været krav om radonsikring.

Det er den professionelle bygherre, der skal sørge for, at kravene til radonsikring er overholdt ved opførelsen. Det er dog altid ejeren, der overfor kommunen er ansvarlig for, at huset er lovligt. 

Som bygningsejer er man forpligtet til at vedligeholde bygningen, så den ikke frembyder fare eller er sundhedsskadelig for brugerne af ejendommen. En lovpligtig radonsikring skal således også vedligeholdes.

En radonsikring i eksisterende byggeri kan udføres på forskellig måde, f.eks. tæthed i konstruktionen og/eller ventilation og luftskifte.

Hvis membranen i bygningen forgår i bygningens levetid, har bygningsejeren pligt til at udskifte membranen eller på anden måde sikre, eksempelvis i form af øget ventilation, at radonniveauet ikke overstiger det på opførelsestidspunktet fastsatte maksimale niveau.

Anbefalinger til radonniveauet i eksisterende byggeri

Social- og Boligstyrelsen anbefaler, at bygningsejerne nedbringer radonniveauet i eksisterende byggeri, hvis det overskrider 100 Bq/m3.

Social- og Boligstyrelsen anbefaler at, der i eksisterende bygninger iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 og 200 Bq/m3, og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m3.

Regler for byggeri 

Bygningsreglementet stiller krav om, at alt nybyggeri skal radonsikres, så der sikres et radonniveau under 100 Bq/m3 i nybyggeri.

Det er bygherren, der har ansvaret for, at reglerne i bygningsreglementet overholdes.

Hvis man køber et nybygget hus og efterfølgende måler et radonniveau over 100 Bq/m3, har bygherren således ikke opfyldt bygningsreglementets krav om radonsikker konstruktion.

Radonhandlingsplan

Den danske indsats for reduktion af radonudsættelsen hviler på mere end 30 års samarbejde mellem offentlige myndigheder med bidrag fra private aktører, og omfatter tiltag med effekt på områder, som over tid kan forventes at bidrage til en samlet reduktion af radonudsættelsen i Danmark.

Radon er en radioaktiv gas, der findes i jorden, som hverken kan ses eller lugtes. Radon kan trænge ind i en bygning gennem utætheder i terrændækket og bygningens fundament og har betydning for bygningens indeklima.

Styrelsen har på vegne af transport-, bygnings- og boligministeren udarbejdet en radonhandlingsplan, der skal styrke den langsigtede indsats mod radon.

Hent radonhandlingsplanen her 

Sammen med Realdania, Grundejernes Investeringsfond (GI) og Landsbyggefonden (LBF) har styrelsen indgået en partnerskabsaftale om finansiering og implementering af en lang række af handlingsplanens andre initiativer, der skal integrere viden om radon og erfaring på området på tværs af samfundets sektorer.

Nedenfor finder du et overblik over handlingsplanens initiativer 

Der udarbejdes en SBi-anvisning om måling og bestemmelse af radonniveauer med henblik på at opnå en ensartet tilgang til måling og beregning af radonniveauer i indeklimaet.

Der vil i anvisningen blive udarbejdet vejledning til måling i forskellige bygningstyper afhængig af brugssituationen, og det vil i den forbindelse blive anvist, hvorledes digitale målere kan anvendes.

Anvisningen var klar primo 2018 og kan læses her.

Læs SBi-ansvisningen her på SBi.dk 

På baggrund af initiativ 1 undersøges muligheden for på længere sigt også at opnå en ensrettet tilgang til måling og beregning af radonindholdet i indeluften på europæisk niveau, i det omfang det er muligt, i forhold til variation i byggetradition og anvendelse af boliger og bygninger.


Initiativet er blev afsluttet i 2018.

I regi af SBi-anvisningen om måling og bestemmelse af radonindholdet, udarbejdes retningslinjer til målefirmaerne for afrapportering af måleresultater til bygningsejere med henblik på i højere grad at opnå ensartede tilbagemeldinger.

Der vil også blive henvist til radonguiden.dk, hvor al relevant information om radon samles, herunder spørgsmål vedr. risici for den enkelte, mulige løsningsmodeller m.m.

Retningslinjerne var klar i 2019.

Realdanias data vurderes med henblik på at opnå mere og opdateret viden om, hvorvidt byggelovens bestemmelser fra 2010 om radonsikkert nybyggeri bliver fulgt og har effekt.

Vurderingen blev afsluttet i 2019.

For det tilfælde, at der i Realdanias datasæt er indikationer på, at byggelovens bestemmelser om radonsikkert nybyggeri siden 2010 ikke bliver fulgt, undersøges det nærmere, hvilke forhold der har gjort sig gældende.

Det undersøges, om byggeriet er forsøgt radonsikret, og i givet fald hvorfor den anvendte radonsikring ikke har været tilstrækkelig.

Formålet er at identificere årsagen til, at byggelovens bestemmelser evt. ikke er blevet fulgt, for bedre at kunne tilrettelægge den fremadrettede indsats.

Der vil i arbejdet blive taget udgangspunkt i Realdanias data og tidligere undersøgelser.

Initiativet blev gennemført i 2019.

Der indledes et samarbejde med relevante parter, herunder Realdania og radonfrithjem.dk om at integrere viden og resultater på radonguiden.dk.

Formålet er at skabe én indgang til information og vejledning og for at styrke indsatsen om radon. Ny viden og resultater af de øvrige initiativer implementeres løbende på radonguiden.dk.

Læs mere om styrkelsen af indsatsen mod radon her 

 

Der udvikles målrettede, lettilgængelige og overskuelige informations- og vejledningspakker til relevante målgrupper, herunder husejere og øvrige bygningsejere, som f.eks. kommuner og større virksomheder, samt til håndværkere, målefirmaer m.m.

Som et led i vejledningspakkerne informeres om bl.a. måling af radon, herunder hvorfor, hvordan og hvem det kan være relevant for.

Samtidig informeres om måleresultatets betydning sammenholdt med krav eller referenceniveau, og hvordan det kan indgå i en eventuel beslutning om at nedbringe radonudsættelse.

I forhold til håndværkere, rådgivere m.m. informeres om gældende regler, byggetekniske løsninger, vejledning til bygningsejeren m.m. Materialet suppleres af relevante cases tilrettet de forskellige målgrupper.

 

Der udarbejdes et katalog over eksisterende løsninger til støtte for husejere og andre bygningsejere, som har fået målt radon, og har besluttet at gennemføre tiltag for at sænke radonindholdet i deres bygning.

Løsningskataloget er udarbejdet i 2018 og findes på radonguiden.dk.

Læs mere i løsningkataloget der kan findes på radonguiden.dk 

Der etableres et koncept for en tilbagevendende markering af, at radon målesæsonen påbegyndes. Den europæiske radondag, den 7. november, vil danne udgangspunkt for indsatsen.

Mulige informationskanaler til de relevante målgrupper overvejes, herunder OBS-kampagner, borger.dk, lokale medier, nyhedsbrev gennem radonguiden.dk, sparenergi.dk og danske byggemarkeder.

De involverede myndigheder og øvrige parter koordinerer deres oplysning på radonguiden.dk og gennem nyheder.

Initiativet vil henvende sig til såvel husejere, øvrige bygningsejere, herunder kommuner, almene boligselskaber som håndværkere, rådgivere m.fl.

Konceptet blev udviklet og gennemført i 2018-2019.

Det foreliggende grundlag for vurdering af radonudsættelse på arbejdspladser vil blive opdateret med henblik på at identificere specifikke typer af arbejdspladser, hvor radonudsættelse kan overstige det nationale referenceniveau.

Specifikt vil følgende typer af arbejdspladser blive vurderet:

Arbejdspladser, hvor specifikke erhverv kan forbindes med særlige bygningstyper og forventes at afstedkomme radonudsættelser over det nationale referenceniveau.

Arbejdspladser som ikke er lokaliserede i bygninger, og hvor radonudsættelsen er bestemt af opholdstider og øvrige tiltag med henblik på at sikre overholdelse af øvrige arbejdsmiljømæssige krav.

For bygninger med offentlig adgang udføres vurderinger af risici for radonudsættelse højere end det nationale referenceniveau på grundlag af offentlig tilgængelighed, udførsel og rammer for indeklima.

Initiativ 10 varetages af Sundhedsstyrelsen (SIS).

Ønsker du at blive klogere på hvad radon er og dets sundhedsskadelige konsekvenser kan du se nedenstående video, der giver dig en kort introduktion til radon. 

Se en kort introduktion til radon i videoen her 

Kontakt

Byggeri