Sagsbehandlingstider

Siden 2009 har kommunerne i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) registreret, hvor lang tid det tager at behandle ansøgninger om byggetilladelser.

Bruttosagsbehandlingstiderne viser den tid, det i gennemsnit tager (antal dage) at få behandlet en ansøgning om byggetilladelse i kommunerne fra start til slut.

Bruttosagsbehandlingstiderne viser således den samlede sagsbehandlingstid, fra kommunen første gang modtager ansøgningen, og til der er truffet en endelig afgørelse i sagen.

Med i den beregning indgår således også den tid, som det tager kommunerne at indhente fyldestgørende oplysninger fra ansøgeren.

Siden 2016 er også nettosagsbehandlingstiderne blevet offentliggjort.

Nettotiden afspejler den faktiske sagsbehandlingstid hos kommunen, og er det antal dage det i gennemsnit tager at få behandlet en byggesag fra den dato, hvor alle fyldestgørende oplysninger er indhentet fra ansøgeren, eksklusiv eventuelle høringer af naboer og andre parter samt udtalelser fra andre myndigheder, til der er givet tilladelse eller afslag fra kommunen.

Fra og med 2018 offentliggør Social- og Boligstyrelsen ikke længere kommunernes sagsbehandlingstider på byggeområdet, baseret på data fra BBR.

Der henvises i stedet til Kommunernes Landsforenings (KL) offentliggjorte sagsbehandlingstider, som er baseret på data fra kommunernes fælles ansøgningssystem Byg og Miljø (BoM).

Der gøres opmærksom på, at KL’s offentliggjorte sagsbehandlingstider ikke 1:1 kan sammenlignes med styrelsens tidligere offentliggjorte sagsbehandlingstider, da der er tale om data fra to forskellige digitale systemer, som ikke er fuldt ud sammenlignelige.

Mere om sagsbehandlingstider 

Der er mange årsager til variationerne i sagsbehandlingstiderne.

Dels oplever mange kommuner, at de modtager et stort antal ufyldestgørende ansøgninger, som gør det nødvendigt at afvente yderligere oplysninger fra ansøger eller rådgiver, før selve sagsbehandlingen kan påbegyndes.

Dels er der forskel på, hvor ofte der efter gældende regler skal foretages høring af eksterne parter, eksempelvis af naboer og andre myndigheder mv.

Der er altså flere forhold, der gør sig gældende ved en byggesag, og som har betydning for sagsbehandlingstidernes længde.

Læs mere om KL's offentliggjorte sagsbehandlingstider på bygge- og miljøområdet her 

Kontakt

Byggeri