Klimakrav (LCA) i bygningsreglement

Fra 1. januar 2023 er der indført klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte CO2-udledningen fra byggeri. Det betyder, at alt nybyggeri skal dokumentere deres klimapåvirkning gennem livscyklusvurdering.

Med den nationale strategi for bæredygtigt byggeri følger regeringen op på anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren og begynder indfasningen af konkrete krav til byggeriets klimaaftryk.

Det betyder at alt nybyggeri skal dokumentere klimapåvirkningen (CO2) ved at lave en livscyklusvurdering (LCA).

Ikrafttrædelse 1. januar 2023

Der er fra 1. januar 2023 indført krav om LCA-beregning for nybyggeri den 1. januar 2023.

For nybyggeri over 1.000 m2 indføres et krav om CO₂-grænseværdi svarende til 12 kg CO₂-ækv/m²/år. Kravet gælder for alle nye bygninger, der er omfattet af energirammen. 

Kravet kan medvirke til at nedbringe klimaaftrykket fra byggeriet og modne branchen og bygherrer til at bygge mere bæredygtigt og fremme klimavenlige løsninger til byggeriet.

Grænseværdien skærpes

Ultimo 2023 mødes aftaleparterne med henblik på fastsættelse af grænseværdi fra 2025, således at denne kan fastsættes ud fra den nyeste viden og data. Grænseværdier fra 2025 skal ligeledes gælde for nybyggeri under 1.000 m².

grænseværdier skærpes

Lav emissionsklassen

Som en frivillig mulighed for branchen blev der pr. 1. januar 2023 indført en lav emissionsklasse med en grænseværdi svarende til 8 kg CO₂-ækv/m²/år, der i årene frem over skærpes med fastsatte grænseværdier i 2025, 2027 og 2029.

Fra politisk aftale til ikrafttrædelse af klimakrav 

Processen fra aftale til ikrafttrædelse af klimakravene er herunder oplistet kronologisk.

Den 5. marts 2021 indgik regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet en aftale om National Strategi for Bæredygtigt Byggeri.

I aftalen indgår trinvis indfasning af CO2-krav til bygninger, her fra kaldet klimakravene (LCA).

Aftalen er baseret på analysen fra BUILDs rapport, Klimapåvirkninger fra 60 bygninger. 

Find den oprindelige rapport fra 2020 om klimapåvirkning fra 60 bygninger her

Find en opdateret version af rapporten fra 2021 her 

Forhandlinger i aftalekredsen om fastsættelse af grænseværdi fra 2025 påbegyndes i 2024. Det forventes, at der gennemføres national høring og EU notifikation af ændring i bekendtgørelsen af klimakrav fra 2025 i løbet af 2024. 

Rapport Klimapåvirkning fra nybyggeri. Analytisk grundlag til fastlæggelse af ny LCA baseret CO2-grænseværdi for 2025, udarbejdet af BUILD 2023

Gældende bestemmelser og vejledninger 

Den 1. januar 2023 trådte krav om beregning af bygningers klimapåvirkning i kraft.

Kravet er indført i bygningsreglementet på lige fod med bygningsreglementets øvrige tekniske krav. Kravet er nu tilgængeligt på retsinformation og på VIRK.dk.

Læs mere om kravet på Retsinformation her

Læs mere i ændringsbekendtgørelsen her 

Vejledninger og bilag til LCA-bestemmelse

Nedenfor finder du vejledninger og bilag til LCA-bestemmelse. 

Hent vejledning til deklarationskrav for bygningers klimapåvirkninger

Hent vejledning til grænseværdi for bygningers klimapåvirkninger

Hent tilføjelse til dokumentationsvejledning om bygningers klimapåvirkning

Hent supplement til vejledning om lovliggørelse om bygningers klimapåvirkning 

Hent bilag om bygningsdele til beregning af klimapåvirkning her

Hent bilag om det generiske datagrundlag her 

Hent oplæg til standardværdier for installationer, enfamiliehuse og rækkehuse

Hent oplæg til standardværdier for øvrige bygninger   

Kontakt

Byggeri

Få mere at vide

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger hjælper byggebranchen med at blive klar til de nye klimakrav og styrker branchens viden om og kompetencer i at dokumentere nybyggeriers samlede klimapåvirkninger.

Læs mere på byggeriogklima.dk her