Overskrifter 1971-2012

Her på siden kan du i oversigten nedenfor se 40 års Christiania historie i punktform.

Her blev Fristaden Christiania grundlagt. 

Her blev der på et møde i Forsvarsministeriet indgået en foreløbig aftale mellem Forsvarsministeriet og beboere på Christianiaområdet om beboernes fortsatte brug af statens arealer og bygninger på området.

 

 

Her traf regeringen beslutning om, at Fristaden Christiania kunne blive på området i en 3-årig periode. Dette blev meddelt på beboernes forhandlingsdelegation på et møde den 14. juni 1973. 

Her vedtog Folketinget en motiveret dagsorden, hvorved tinget opfordrede regeringen til at gennemføre den vedtagne rømning af området uden nødvendig forsinkelse. 

Her indgav Forsvarsministeriet v. /Kammeradvokaten begæring om umiddelbar fogedforretning til udsættelse af alle beboerne på området. 

Her blev begæringen nægtet fremme af fogedretten. 

Her blev den kærede fogedsag og Christiania anlagte sag mod staten 'Christianiasagen' behandlet i Østre Landsret 

Her blev Forsvarsministeriet frifundet for de af Christiania nedlagte påstande og Forsvarsministeriet fik medhold i at området skulle rømmes uden varsel. 

Her afsagde Højesteret dom i den kærede sag, hvor landsrettens dom blev stadfæstet. Højesterets dom blev ikke fuldbyrdet og førte således ikke til en afvikling af beboelsen på Christianiaområdet. 

Her valgte Folketinget på baggrund af Højesterets dom at vedtage en motiveret dagsorden, hvori det fremgik, at man burde lade den midlertidige benyttelse af området fortsætte. 

Her afgav Forsvarsministeren en erklæring til beboerne på Christiania, der blev trykt i Stadstidende d. 7. juni 1979, hvori det fremgik, at den hidtidige benyttelse af Christianiaområdet kan fortsætte.

Her besluttede regeringen af lade konsulent firmaet Møller & Grønborg udarbejde en skitse for den fremtidige anvendelse af Christianiaområdet. 

Her blev skitsen afleveret, og konsulentfirmaet anbefalede en model, hvorved Christiania etableredes som "lovlig forsøgsby". 

Her behandlede Folketinget et beslutningsforslag om nedlæggelse af Christiania. Det blev ikke vedtaget. 

Her vedtog Folketinget at nedsætte et særligt udvalg om Christianias fremtid. 

Her afgav udvalget betænkning og samtidig vedtog Folketinget at der skulle nedsættes en 'særlig styregruppe' .

Her blev Den Særlige Styregruppe nedsat bestående af Tine Bryld, Pia Kiørboe, Ib Møller og Alfred Dam (Formand)

Her fremsatte forsvarsministeren forslag til lov om anvendelse af Christianiaområdet.

Her blev forslaget vedtaget som lov nr. 399

Her nedsatte forsvarsministeren Det særlige Styringsråd som erstatning for Den Særlige Styringsgruppe, og samtidig blev Christianiasekretariatet oprettet.

Her udstedte miljøministeren et landsplandirektiv for Christianiaområdet. 

Her godkendte miljøministeren den endelige lokalplan for Christiania.

Her blev den første rammeaftale med Christiania underskrevet af Christianias Kontaktgruppe.

Her blev den første rammeaftale underskrevet af Forsvarsministeriet.

i denne periode blev der indgået 1-årige forlængelser af rammeaftalen. 

Her blev der indgået en godt 3-årig rammeaftale. 

Her blev rammeaftalen forlænget i en 5-årig periode. 

Her fremlagde regeringen "Redegørelse om Christiania" vedrørende gennemførelsen af en ny politik for Christiania og i forlængelse heraf blev Christianiaudvalget nedsat. 

 

Her fremlagde udvalget sin afrapportering "Christianiaområdets fremtid - helhedsplan og handlingsplan' 

Med baggrund i Christianiaudvalgets forslag fremlagde forsvarsministeren forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet. 

Her blev lovforslaget vedtaget med enkelte mindre ændringer som lov nr. 431

Her trådte loven i kraft.

Her fremlagde Slots- og ejendomsstyrelsen rapporten 'Fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet'. 

Her anlagde Fælleskabet Fristaden Christiania og en række individuelle beboere og virksomheder på Christiania en retssag mod staten med påstand om, at de har brugsret til hele eller dele af Christiania. 

Her indgik Slots- og ejendomsstyrelsen en endelig aftale med Christiania, som indebar, at bygningerne kunne sælges til en ny almen boligorganisation. 

Her valgte Christiania at sige nej til endelige implementering af aftalen af 24. august 2007. 

Her tabte Christiania retssagen mod staten i Østre Landsret og ankede derefter til Højesteret. 

 

Her tabte Christiania retssagen mod staten i Højesteret. 

Her indgik Christiania og staten en aftale om det fremtidige ejerskab til Christianiaområdet. 

Her blev lovforslag om ophævelse af særloven for anvendelse af Christianiaområdet fremsat i Folketinget. 

Her blev bygninger og arealer overdraget til Fonden Fristaden Christiania 

Her blev lovforslag L179 om ophævelse af Christianialoven vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. 

Kontakt

Christiania sekretariatet