Om løbsk tale

Løbsk tale er en tale-sproglidelse, som er svær at give en entydig beskrivelse af, da løbsk tale ofte er forbundet med andre tale-sproglidelser. Det gør, at den får en uklar fremtrædelsesform.

Løbsk tale er et alvorligt tale-sproghandicap, fordi det er svært at opdage, vanskeligt at adskille fra andre tale-sprogproblemer og svært at behandle. Løbsk tale har nogle fælles træk med stammen og er derfor ofte blevet forvekslet med stammen. Men det er to selvstændige tale-sproglidelser, der må beskrives og arbejdes med hver for sig.

Løbsk tale kan komme til udtryk som hurtig, stødvis og utydelig tale, brudstykker af ”sort tale”, hurtig tale, hvor personen tænker hurtigt og springer i tankegangen, gentagelser af stavelser, ord og lyd samt sammentrækninger af ord og afbrudte sætninger. Disse symptomer ledsages i nogle tilfælde af manglende opmærksomhed, koncentrationsproblemer, mangel på overblik og struktur og problemer med at lytte.

Løbsk tale ses i forskellige sværhedsgrader. Nogle har løbsk tale i let grad, mens andre er hårdt ramt og har store problemer i samtale med andre

Du kan inddele løbsk tale i fire hovedgrupper:

 • Ren løbsk tale
 • Løbsk tale og stammen
 • Løbsk tale og andre tale-sprogvanskeligheder
 • Løbsk tale, stammen og andre tale-sprogvanskeligheder. 

Der er forskellige opfattelser af, hvordan og hvorfor løbsk tale opstår. Nogle forskere mener, at løbsk tale altid begynder med en alvorlig, forsinket sprogudvikling, og at den manglende evne til at formulere sig kan udvikle sig til løbsk tale. Andre forskere mener, at der er personlighedsmæssige faktorer involveret i løbsk tale, idet personen med løbsk tale ofte er rastløs og hyperaktiv, impulsiv og utålmodig.

En af de forskere, der har haft størst betydning for viden om løbsk tale, Deso Weiss, mener, at årsagerne til løbsk tale skal findes i en grundlæggende mangel på central styring af de sproglige processer, en mangelfuld koordination samt sensorisk og motorisk usikkerhed.

Løbsk tale er ikke en lidelse, du kan fjerne. I stedet er det vigtigt at forholde sig til den løbske tale, så kommunikationen bliver bedre.

Du kan afhjælpe mange af tale-sprogproblemerne med undervisning hos en logopæd/talepædagog og støtte hjemme, hvis det drejer sig om børn. Jo tidligere indsats, des bedre resultat.

Personer med løbsk tale kan ikke selv høre, at deres tale er afvigende. Derfor kan de heller ikke selv rette den.

Du kan gøre meget i dagligdagen for at hjælpe personen med løbsk tale, så kommunikationen bliver bedre. Du kan bl.a. give konstruktiv kritik på ”forkerte" formuleringer, hvis det passer til situationen.

Når det drejer sig om børn med løbsk tale, kan du bruge nogle faste taleregler som fx:

 • Du skal ikke afbryde
 • Du skal se på den, du taler med 
 • I skal tale efter tur. 

Her er nogle eksempler på, hvad du fx kan svare et barn, der har løbsk tale:

 • Det forstår jeg godt, for det sagde du tydeligt.
 • Jeg forstår ikke hvad du sagde. Kan du sige det på en anden måde, med nogle andre ord?

Du kan også prøve at vænne den, der taler løbsk, til at rette opmærksomheden mod samtalepartneren for at se, om han eller hun har forstået budskabet. Er den, der taler løbsk i tvivl, så kan han eller hun fx spørge lytteren:

 • Fik du fat i, hvad jeg sagde?
 • Vil du gerne have, at jeg gentager det?
 • Forstod du, hvad jeg sagde, eller skal jeg sige det igen med nogle andre ord?
 • Vil du gerne have mig til at sige det igen på en anden måde?

Det er logopæder (talepædagoger), der udfører behandling af løbsk tale på kommunernes Pædagogisk Psykologiske Rådgivninger (PPR), i skolesystemet, på kommunikationscentre og voksenspecialundervisningsinstitutioner m.v. Behandling af løbsk tale er gratis i det offentlige system.

Børn med løbsk tale

Behandling af løbsk tale hos børn består ofte af vejledning af barnets forældre, pædagoger og lærere - og i mange tilfælde også af egentligt arbejde med barnet, der taler løbsk, enten i individuel behandling eller i sproggrupper.

Vejledningen til barnets omgivelser vil primært handle om, hvordan de voksne kan hjælpe med:

 • Et tydeligt og klart talesprog
 • En tydelig og klar struktur i hverdagen
 • Tydelig og god øjenkontakt
 • At sikre sig, at barnet har hørt og forstået anvisningerne
 • Hurtig indgriben og styring i sociale konflikter
 • At iværksætte støtteforanstaltninger, hvis barnet får vanskeligheder i stave- og læseprocessen.

Unge og voksne med løbsk tale

Gruppen af unge og voksne med løbsk tale er en meget blandet gruppe, hvor både løbsk tale, stammen og andre tale-sprogvanskeligheder findes i forskellige blandinger og grader. Det er derfor op til logopæden at finde ud af, hvordan tale-sprogproblemerne hænger sammen, og hvordan et tilbud skal sammensættes.

Generelt kan det siges, at der er flere forskellige elementer at tage fat på. Det kan være i forhold til:

 • Holdningen til og bevidstheden om egne problemer
 • Formulering
 • Tempo
 • Artikulation
 • Den ikke-flydende tale
 • Selve dialogen i samtale med andre.

Videoanalyse

En vigtig del af behandlingen er anvendelsen af lyd- og/eller videooptagelser, så personen, der taler løbsk, kan se og høre sig selv med lytterens øjne og øre. Det er en rigtig god måde at øge opmærksomheden på egen tale, fordi den enkelte sammen med logopæden kan analysere og korrigere talen til han eller hun selv er blevet tilfreds. 

Det sidste led i behandlingen af løbsk tale er at lære, hvordan den enkelte kan rette opmærksomheden mod lytteren og stille opklarende spørgsmål som sikrer, at budskabet er forstået, fx: “Forstod du det, jeg sagde, eller vil du gerne have mig til at sige det en gang til på en anden måde?”

Kontakt

Signe Skovgaard Schmidt
Konsulent

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30