Videnspakke: Hvordan bliver en EPD udarbejdet? Og hvilke data er vigtige i en EPD?

Her kan du få et overblik over alle de materialer, der er udviklet til videnspakke 3.

Videnspakken stiller skarpt på selve udarbejdelsesprocessen af en EPD. Du kan samtidig også blive klogere på bl.a., hvilke data der skal indsamles, hvilke aktører der er involveret og hvad man skal være obs på, når data indsamles.  

Denne videnspakke er særligt målrettet producenter af byggevarer, men den er relevant for alle, som ønsker at vide mere om, hvordan en EPD udarbejdes.

FAQ

Hvis man har brug for hjælp til at komme i gang med udarbejdelsen af en EPD, kan det være en god idé at tage kontakt til en EPD-verifikator og en LCA-konsulent. De kan svare på produktspecifikke spørgsmål, og de kan hjælpe med at forventningsafstemme både proces og økonomi baseret på producentens specifikke situation.

Modellen illustrerer, hvilke aktører, der er involveret i udarbejdelsen af en EPD samt deres primære arbejdsopgaver.

Der er fire overordnede aktører involveret, når en EPD skal udarbejdes:

 • Producent
 • EPD-programoperatør
 • LCA-konsulent eller intern LCA-ekspert
 • Verifikator (tredjepartsverifikator).

Modellen illustrerer en forsimplet udgave af de forskellige steps i udarbejdelsen af en EPD, samt hvilke aktører der er involveret.

Indholdet i en miljøvaredeklaration (EPD) stammer fra den bagvedliggende LCA (livscyklusvurdering). EPD’en udarbejdes hovedsageligt på baggrund af data, som bliver indsamlet hos byggevareproducenten, leverandører og LCA-databaser.

En EPD, og den bagvedliggende LCA, kan som udgangspunkt udarbejdes af alle med de rette kompetencer. Nogle virksomheder (især de større virksomheder) har selv LCA-kyndige ansat. Mindre producenter benytter sig tit af eksterne rådgivere i form af LCA-konsulenter. Det skyldes, at det er en relativt kompliceret proces at udvikle en EPD, der lever op til de gældende standarder.

En LCA-konsulent kan også hjælpe med at strukturere processen for udarbejdelsen samt indsamle de nødvendige data .

Der anvendes typisk LCA-software med indbyggede databaser til modellering og beregning af miljøpåvirkningen fra alle faser i produktionen af byggevaren (produktsystemet). På baggrund af de beregnede resultater udarbejder man så selve EPD’en.

EPD’en skal derefter verificeres , inden den kan offentliggøres. Det gøres af en uafhængig tredjepartsverifikator, som verificerer EPD’en i henhold til de gældende standarder og programinstruktioner hos den programoperatør, der er valgt til registrering af EPD’en.

Når EPD’en er verificeret kan den offentliggøres.

Der findes ikke en dansk database over LCA-konsulenter, og det kræver heller ikke nogen certificering at arbejde som LCA-konsulent i Danmark. Det er dog vigtigt at være opmærksom og se sig for. Det er en teknisk svær proces at udarbejde den LCA-beregning, som danner basis for EPD’en, og langt fra alle bæredygtighedskonsulenter har de nødvendige kompetencer til at kunne udføre en LCA-beregning korrekt.

Når man skal finde en LCA-konsulent (til at hjælpe med udviklingen af en EPD), kan man med fordel kigge validerede EPD’er igennem – fx på EPD Danmarks hjemmeside. Her vil det nemlig fremgå, hvilken LCA-konsulent der har stået for udarbejdelsen af den pågældende EPD. På den måde kan man hurtigt finde en konsulent, som i hvert fald har prøvet kræfter med processen tidligere og ikke er helt ny på området.

En anden vej er at kontakte en tredjepartsverifikator. De tilbyder nemlig ofte forskellige services inden for udarbejdelse af LCA-beregninger til EPD’er, og de vil kunne anbefale LCA-konsulenter med erfaring på området.

Derudover kan man også se på listen over LCA-konsulenter fra The International EPD Systems (environdec.com). Her kan man bl.a. filtrere på danske konsulenter. Man skal dog være opmærksom på, at denne liste er åben for alle. Det betyder, at man ikke kan være sikker på, at de oplistede LCA-konsulenter nødvendigvis har erfaring med at udarbejde EPD’er for byggevarer.

Man kan frit vælge den EPD-programoperatør, man ønsker at anvende til at varetage udgivelsen af sin verificerede EPD . Blandt programoperatørerne anvender danske producenter typisk EPD Danmark, EPD Norge, tyske IBU eller The International EPD System. Disse er alle medlem af ECO Platform, der er den samlende organisation for europæiske EPD-programoperatører. På ECO Platforms hjemmeside (www.eco-platform.org) findes en oversigt over de nuværende 20 europæiske EPD-programoperatører med henvisning til deres respektive hjemmesider samt en opgørelse over det antal EPD’er, de hver især har udgivet.

Et par af de forhold, som det kan være relevant at kigge på, når man som producent skal vælge EPD-programoperatør(er), er:

 • Prisen for udgivelse og tillægsydelser, som kan variere blandt de forskellige EPD-programoperatører.
 • Hvilke geografiske markeder, kunderne befinder sig på. Har man fx mange norske kunder, kan det være en fordel at få udgivet sin EPD hos EPD Norge, som er den nationale programoperatør i Norge.
 • Flere nationale programoperatører har indgået gensidige anerkendelsesaftaler ift. udgivelsen af EPD’er. Dette gælder fx for EPD Danmark, EPD Norge, tyske IBU og The International EPD System. Det betyder, at en EPD, som er udgivet hos én af disse programoperatører, også kan udgives hos de øvrige operatører. Der vil dog stadig være registreringsomkostninger forbundet med udgivelsen.

Der er en række forskellige faktorer, man som producent med fordel kan være opmærksom på i udarbejdelsesprocessen. Disse gennemgås nedenfor.

Indholdet i en EPD skal leve op til kravene i standarderne ISO 14025 og EN 15804 – også kaldet ’EPD-standarden’.

5. november 2019 udkom der en revideret udgave af EPD-standarden (EN 15804+A2), og i en overgangsperiode frem til d. 5. november 2022 kunne den gamle standard (EN 15804+A1) fortsat benyttes.

Den nye standard har medført ændringer i kravene til udformningen af EPD’er, så de som minimum skal dokumentere den miljøpåvirkning, der er forbundet med byggevarens ’produktionsfase’ (A1-A3), ’bortskaffelsesfase’ (C1-C4) samt ’næste produktionssystem’ (D). De resterende faser i byggevarens samlede livscyklus er fortsat valgfrie at inkludere i sin EPD, med mindre EPD’en er udviklet efter en cPCR (Complimentary Product Category Rules), som bygger på yderligere krav end blot EN 15804 . Den nye standard betyder også, at der skal indgå dokumentation på flere miljøpåvirkningskategorier end tidligere. For de fleste miljøpåvirkningskategorier er der samtidig også indført nye krav til både beregnings- og afrapporteringsmetoden.

Modellen illustrerer, hvilke af byggevarens livscyklusfaser, der er obligatoriske at inkludere i en EPD, og hvilke der er valgfrie i henhold til EN 15804 (EPD-standarden).

For at EPD’en kan udgives hos en programoperatør, skal den derudover følge den pågældende programoperatørs programinstruktioner. Disse kan bl.a. omfatte krav til formålsbeskrivelse, gyldighed og udgivelse.

For at lette overgangsperioden mellem de to standarder og for at sikre, at producenterne ikke kommer i klemme mellem de to beregningsmetoder for hhv. den gamle standard (EN 15804+A1) og den nye standard (EN 15804+A2), tilbyder EPD Danmark at udgive et tillægsblad til de EPD’er, som er udarbejdet efter den nye standard. Tillægsbladet ”oversætter” EPD’en til den gamle standard. Da der ligger forskellige regnemetoder bag de to standarder, kan resultaterne nemlig ikke sammenlignes.

PCR (Product Category Rules) angiver, hvilke regneregler EPD’en er udarbejdet efter. Den information skal altid fremgå af EPD’en, og den kan ofte findes i et baggrundsafsnit.

I Danmark henvises der ofte til EPD-standarden, men her mener man i virkeligheden den grundlæggende PCR (EN15804). Hvad angår byggevarer, skal en EPD altid udformes efter EN 15804, da den beskriver grundlaget for EPD’er for bygge- og anlægsprodukter.

Ud over den grundlæggende PCR (EN 15804) kan det desuden være nødvendigt at benytte en komplementær cPCR. En cPCR er baseret på EN 15804. Derudover definerer den de specifikke, tekniske betingelser og krav, samt hvilke faser der skal inkluderes, og hvilke beregningsregler der skal anvendes, når der udarbejdes en EPD for en specifik produktgruppe. Dette gælder fx for tegl, beton- eller trævarer.

Et eksempel på brugen af en cPCR kunne fx være, hvis man ønsker at udarbejde en EPD for et træprodukt. I dette tilfælde skal man bruge EN 15804 som den grundlæggende PCR og EN 16485 som cPCR. Dette skyldes, at EN 16485 dækker alle træbaserede produkter. Tilsvarende skal en vinduesproducent følge både PCR EN 15804 og cPCR EN 17213, som har specifikke krav til vinduer.

Ser man helt firkantet på brugen af og referencen til PCR-metode, betyder det også, at to EPD’er ikke meningsfuldt kan sammenlignes fx i forbindelse med LCA-variantstudier på bygningsdele eller bygningsniveau, medmindre de er udformet efter samme PCR.

I nogle tilfælde er det muligt at inkludere flere produkter i den samme produktspecifikke EPD - blot med separate resultater. Dette kan være aktuelt, hvis der er tale om tydeligt beslægtede produkter, og de fx blot har forskellig størrelse eller massefylde.

Derudover godtages det også, at man inkluderer flere produkter med samme resultat i en produktspecifik EPD, hvis de ikke varierer mere end 10 pct. i deres miljøpåvirkning inden for hver livscyklusfase. Slutteligt er det også muligt at inkludere flere produkter i en produktspecifik EPD, hvis der deklareres et ”worst-case scenario”. Dette kan fx være relevant, hvis der er tale om flere udgaver af det ”samme” produkt, som dog ikke er 100 pct. ens.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at kravene kan være forskellige mellem de enkelte EPD-programoperatører. Derfor kan det – i forbindelse med valg af EPD-operatør – være en god idé at undersøge de konkrete muligheder for at inkludere flere produkter i den samme EPD.

Når der skal indsamles data til en EPD, tages der udgangspunkt i byggevarens fire livscyklusfaser og miljøpåvirkningen i ”næste produktionssystem”. De faser, som er obligatoriske at inkludere i en EPD (i henhold til EN 15804) , er nedenfor markeret med 'bold' overskrifter. De resterende faser er ikke omfattet af EN 15805 – og derfor ikke obligatoriske at inkludere i EPD’en.

Modellen illustrerer, hvilke af byggevarens livscyklusfaser, der er obligatoriske at inkludere i en EPD, og hvilke der er valgfrie i henhold til EN 15804 (EPD-standarden).

 1. Produktionsfase: A1–A3
  Denne livscyklusfase dækker over udvinding af råstoffer (A1), transport til fremstilling/produktion (A2) samt den produktion og bearbejdning, der udføres hos producenten (A3).

  A1 – Råstofudvinding
  Råstofudvinding dækker over udvinding af råstoffer og dermed også det vand- og energiforbrug, som det medfører. A1 kan i praksis også dække over produktionen af en ingrediens eller komponent, som indgår i en byggevare og bliver leveret som færdigt input til fabrikken. Eksempler på miljøpåvirkninger fra denne fase kan fx være eutrofiering som følge af udvaskning af næringssalte fra dyrkningen af biomasse, udtynding af abiotiske ressourcer ved minedrift eller CO2-udslip som konsekvens af en energikrævende proces. Data for denne del af produktionsfasen skal som oftest indhentes hos producentens underleverandører eller alternativt udregnes ved brug af generiske data sammenlagt med det antal/omfang, som producenten benytter til produktion af produktet.

  A2 – Transport til fremstilling/produktion
  Transport til fremstilling/produktion omfatter transporten af råstoffer fra underleverandører til byggevareproducent - dvs. den transport, som ligger mellem ’udvinding, forarbejdning eller produktion af inputmaterialer’, og til den adresse, hvor byggevaren (som der skal udføres en EPD på) produceres. Miljøpåvirkninger her vil typisk stamme fra produktion og forbrænding af brændstof.

  A3 – Materialefremstilling hos producenten
  Materialefremstilling hos producenten dækker alt det, producenten af byggevaren fortager sig inden for fabrikkens port. Det dækker samtidig også noget af det, som ligger umiddelbart udenfor, men som kan relateres direkte til producentens fabrik. Fx hører produktionen af produktets emballage med – og det samme gør håndteringen af det spild og affald, som opstår i produktionen. Som hovedregel kan man sige, at denne del af produktionsfasen udregnes på baggrund af data, som producenten selv har kontrol over – fx brug af elektricitet, gas og andre faktiske udledninger ifm. produktionen af det pågældende produkt.

 2. Konstruktionsfase: A4–A5
  Denne livscyklusfase dækker over transporten af byggevaren til den aktuelle byggeplads (A4) samt selve installationen/anvendelsen af byggevaren i byggeriet (A5). Konstruktionsfasen dækker oftest transport og installation i et tiltænkt scenarie eller gennemsnitsværdier. Konstruktionsfasen er ikke obligatorisk for udarbejdelsen af en EPD, men følger man en supplerende cPCR, kan der være krav om at inkludere A4 og A5.

  A4 – Transport fra produktionssted til byggeplads
  Transport fra produktionssted til byggeplads er ofte defineret som en standardværdi eller et gennemsnit baseret på producentens salgsdata. Fasen kan dog også dække spild under transport eller den energi, der fx er brugt til at køle et produkt under transport.

  A5 – Konstruktion/installation af byggevaren
  Konstruktion/installation af byggevaren dækker over aktiviteter og materialer ved installation af byggevaren, dvs. fx hjælpematerialer som beslag, klæber, strøm, gas eller vand samt den affaldsbehandling, som følger fra installationsfasen. Fx vil håndtering af emballageaffald typisk ligge i denne fase.

 3. Brugsfase: B1–B7
  Denne fase dækker aktiviteterne i selve driften. Dvs. brug (B1), vedligehold (B2), reparation (B3), udskiftning (B4), renovering (B5), energiforbrug (B6) og vandforbrug (B7). Brugsfasen dækker brugen af produktet i dets tiltænkte funktion - eller nogle gange i et af flere sandsynlige scenarier. Brugsfasen er ikke obligatorisk for udarbejdelsen af en EPD, medmindre man følger en supplerende cPCR, hvor der kan være krav om at inkludere en eller flere faser fra B1-B7.

  B1 – Brug
  Brug dækker over miljøpåvirkninger koblet til brugen af produktet - eller påvirkninger, som måtte opstå i løbet af levetiden, fx afgivelse eller optagelse af CO2.

  B2 – Vedligehold
  Vedligehold kan fx være produktion og udledning af rengøringsmidler eller (vedligeholdende) malerarbejde på vinduer. Skal der bruges vand eller energi til vedligehold, skal det også fremgå her.

  B3 – Reparation
  Reparation beskriver reparationer på produktet – men må ikke forveksles med B4, som dækker decideret udskiftning af byggevaren, eller med B5, som dækker renovering. I B3 vil miljøpåvirkninger typisk opstå som følge af produktion af en reservedel og bortskaffelse af den ødelagte del. Men det kan også omfatte brug af strøm eller vand under reparationen.

  B4 – Udskiftning
  Dækker udskiftning af produktet. Ved en udskiftning skal der produceres et nyt element. Derfor skal produktionsfasen (A1-A5) for den nye byggevare inkluderes her - sammen med affaldsbehandlingen af den gamle byggevare.

  B5 – Renovering
  Beskriver større renoveringer – og er derfor oftest betragtet på bygningsniveau. Som udgangspunkt er denne fase ikke relevant på produktniveau. Fasen vil ligesom B4 dække både produktion af nyt og bortskaffelse af gammelt byggemateriale samt transporten til og fra byggelokationen.

  B6 – Energiforbrug og B7 – Vandforbrug
  Beskriver det ressourceforbrug (energi og vand), som et produkt kræver for at kunne fungere i dagligdagen. Et ventilationsanlæg eller en cirkulationspumpe bruger fx strøm for at fungere. Typen af vandarmaturer, brusere og cisterner har fx stor betydning for vandforbruget alt efter vandgennemstrømning. Det konkrete forbrug vil dog i sidste ende altid afhænge af antallet af brugere og deres adfærd.

 4. Bortskaffelsesfase: C1-C4
  Denne livscyklusfase dækker nedrivning (C1), transport fra site til affaldsbehandling (C2), affaldsbehandlingsprocesser (C3) og bortskaffelse (C4).

  C1 - Nedrivning
  Dækker den fysiske nedtagning af produktet, men også eventuel affaldssortering på pladsen. Her kan der fx være tale om energiforbrug i forbindelse med nedbrydning eller adskillelse af elementer.

  C2 - Transport til affaldsbehandling
  Dækker transporten fra bygningen/nedrivningssitet til lokationen for affaldsbehandlingen.

  C3 - Affaldsbehandling
  Dækker selve affaldshåndteringen af byggevaren, hvor produktet følges til ”end-of-waste”. Fx vil den energi, som skal til for at knuse eller rense mursten efter nedrivning af en bygning, typisk skulle medtages i denne fase.

  C4 - Bortskaffelse
  Dækker selve bortskaffelsen, hvor der i nogle tilfælde vil være tale om deponi (hvorfra der kan opstå udvaskning af fx metaller eller udledning af drivhusgasser).

  Produktets potentiale i næste produktionssystem deklareres i fase D, mens miljøpåvirkninger, som relaterer sig til at komme dertil, deklareres i fase C.

 5. Næste produktionssystem: D
  Denne del af beregningen er ikke en del af produktets egen livscyklusfase, men beskriver produktets indvirkning på ’næste produktionssystem’ – fx i form af genbrug, genanvendelse eller genvinding. Fase D kan være svær at fastlægge, da den ligger uden for systemets grænse, og i princippet spås der om produktets fremtid. Udgangspunktet vil typisk være kendte, eksisterende affalds-/genbrugs-/recirkuleringsbehandlingssystemer. I denne fase skinner initiativer med fokus på cirkulær økonomi og en byggevares genbrugspotentiale igennem. Fasen er derfor et vigtigt element i byggevarens samlede miljøpåvirkning.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at miljøpåvirkningen fra ’næste produktionssystem’ (fase D) aldrig må regnes sammen med miljøpåvirkningen fra de øvrige livscyklusfaser, fordi den eventuelle miljøpåvirkning og -gevinst (i fase D) først regnes med i en eventuel fremtidig produktion af nye produkter som råmateriale - og altså ikke i forbindelse med produktionen af den aktuelle byggevare.

Når man skal indsamle data til LCA-beregningen, som ligger til grund for EPD’en, kan man typisk opdele processen i tre faser:

 1. I den første fase laver man en udspecificeret liste over alle de materialer, der indgår i produktionen af selve produktet og produktemballagen samt de individuelle materialers vægt. Denne del af dataindsamlingsprocessen håndteres ofte af en produktspecialist i samarbejde med medarbejdere fra indkøbsafdelingen. Det er vigtigt, at de indsamlede data er specifikke for det pågældende produkt.

  Den udspecificerede stykliste kaldes ofte en "BOM” (Bill of Materials). En BOM udformes i de fleste tilfælde i et Excel-ark af producenten, hvor samtlige komponenter og materialer, som indgår i byggevaren, oplistes sammen med den specifikke vægt. Listen anvendes efterfølgende i kombination med data for eventuelle komponenter og materialer fra underleverandører (pkt. 3) til at udarbejde den samlede LCA. Det vil være LCA-konsulenten eller den interne LCA-ekspert, som udfører den beregning. BOM’en skal i princippet omfatte 100 pct. af produktet, og alle afvigelser skal forsvares i verifikationen. Det er dog ofte muligt at gruppere lignende eller identiske materialer. Har man fx 10 forskellige typer stålskruer, kan disse normalt indgå som én gruppe skruer.

  Nogle virksomheder har vægtdata for hvert materiale eller hver komponent i et kvalitetsstyringssystem eller designsoftware, men det er ikke ualmindeligt at bruge en vægt og faktisk veje komponenter manuelt for en del af produktet.

 2. I denne fase indsamles data om selve produktionsprocessen. Data dækker her fx over forbrug af elektricitet og gas, generering af affald og diverse udledning/miljøpåvirkning af luft, jord og vand. Data skal indsamles så detaljeret som muligt. Hvis der fx produceres flere produkter ved brug af de samme ressourcer, skal der udregnes data for det pågældende produkts andel. Disse data kan typisk indsamles af produktionsmanageren i samarbejde med medarbejdere fra indkøbsafdelingen. Data skal så vidt muligt være specifikke for det pågældende produkt, selvom det ikke altid er muligt i denne del af dataindsamlingen. Desuden skal de indsamlede data dække over et års produktion for at sikre en repræsentativitet hen over et helt år og derved sikre, at der ikke er en årstidsvariation.

  Det er således ikke nødvendigt at måle energiforbrug og hjælpematerialer for hvert enkelt produkt/produktionslinje, hvis dette ikke er muligt. Det er dog nødvendigt at se på enten vægt, volumen eller omsætning fra alle produkter, der deler energiforbrug eller hjælpestoffer på fabrikken. LCA-konsulenten kan derefter bestemme, hvordan de ressourcer, der bruges til hvert produkt, skal allokeres. I de fleste tilfælde er disse data indsamlet i en Excel-skabelon, men det kan også være fra aflæsninger i kvalitets- eller miljøstyringssystemer for faciliteterne.

 3. I denne fase indsamles der data for de materialer, der købes af underleverandører, og som indgår i produktionen af det pågældende produkt. Disse data skal for så vidt muligt indhentes fra underleverandørerne. Hvis dette ikke er muligt, kan man bruge generiske data i stedet. Denne del af dataindsamlingen udføres oftest af en LCA-konsulent, som fremskaffer data fra kommercielle databaser. Denne fase kan opleves besværlig og være langvarig, da ikke alle brancher og leverandører har mulighed for at levere disse data.

  Anvendes generiske data, udvælges disse ud fra størst teknologisk, geografisk og tidsmæssig lighed med det materiale, der faktisk benyttes i produktionen af produktet.

  Denne del af dataindsamlingen foregår normalt i specialiseret LCA-software, som allerede indeholder generiske data for byggematerialer. LCA-software og de inkluderede data er i de fleste tilfælde dækket af licensbetingelser. Dette betyder, at man ikke kan eksportere data til Excel eller anden software uden tilladelse fra databaseejerne. Man vil samtidig typisk skulle betale et større gebyr. Det er en af grundene til, at LCA’er primært opstilles og modelleres i værktøjerne, hvorefter de komplette resultattabeller overføres til et andet software og til selve udarbejdelsen af EPD’en.

Når man har fået udarbejdet en EPD, skal den verificeres af en uafhængig tredjepart, før den er gyldig. Det er verifikatorens job at verificere , at EPD’en er udarbejdet i henhold til ISO 14025, EN 15804 samt den angivne cPCR.

Det er samtidigt et krav, at man benytter en verifikator, som er godkendt af den programoperatør, som man ønsker at udgive sin EPD hos.

Man kan vælge selv at tage kontakt til en verifikator eller bede en LCA-konsulent om at håndtere denne del. Det er altid en god idé at kontakte verifikatoren, når processen for indhentning af data er påbegyndt, da der kan være lang ventetid hos verifikatorerne.

Når EPD’en har gennemgået en tredjepartsverificering og er udgivet hos programoperatøren, er den gyldig i fem år. Herefter skal den genverificeres – og typisk skal den revideres inden. Revideringen hænger sammen med, at data kan være blevet forældet, herunder bl.a. teknologier eller anvendte datasæt (fx el-mix). Der kan også være sket ændringer i produktionen af byggevaren, eller der kan være ændret i de energikilder, som anvendes i produktionen. I de tilfælde, hvor der ikke er sket betydelige ændringer, behøver EPD'ens bagvedliggende livscyklusanalyse (LCA) i princippet ikke at blive revideret/opdateret. Dette skal vurderes af en verifikator.

Sker der signifikante ændringer i produktet eller produktionsmetoden, inden der er gået fem år, skal revisionen foretages tidligere. Et eksempel på en signifikant ændring, som vil kræve en revision, er, hvis producenten ikke længere benytter vedvarende energi i sin produktion.

Når en EPD er verificeret , kan den digitaliseres - hvis man ønsker det - og offentliggøres.

Ifølge ISO 14025-standarden skal EPD-programoperatøren offentliggøre programinstruktioner, produktkategoriregler (PCR) og registrerede EPD’er. Det betyder, at EPD’en først er gyldig, når den er registreret hos programoperatøren, fx EPD Danmark. Udover registreringen kan EPD’en også offentliggøres via den valgte programoperatørs hjemmeside (EPD-database) og dermed også ECO Platforms ECO Portal, som samler alle EPD’er udgivet af de tilknyttede programoperatører. Derudover kan man med fordel gøre sin EPD tilgængelig på sin egen hjemmeside. Man kan evt. også benytte sig af andre fælles databaser eller platforme, som er relevante for ens primære målgruppe. Det kan fx være Danske Byggecentres EPD-database BygDok.

En ’digitaliseret EPD’ betyder ikke bare, at EPD’en er udgivet hos en programoperatør eller på anden vis ligger tilgængelig online. En digitaliseret EPD er udgivet i et digitalt format, som bl.a. gør det nemmere at arbejde med EPD’en ifm. udregninger af fx LCA’er.

En digitaliseret EPD kan være en fordel for andre aktører i byggebranchen, der skal bruge EPD’en. Det kan fx være en rådgivende ingeniør, som er ansvarlig for LCA-beregningen af et nybyggeri og derfor skal bruge data på de byggevarer, der indgår i byggeriet. Et byggeri består af mange forskellige byggevarer, og derfor kan det være en fordel for de rådgivende ingeniører at anvende materialer med digitaliserede EPD’er, da de er lette at importere til LCA-værktøjer som fx LCAbyg23.

Der er ingen formelle krav til, at en EPD skal digitaliseres. Det er et aktivt tilvalg, som kan vise sig at være en konkurrencefordel på sigt, og som kan minimere risikoen for, at fx en rådgivende ingeniør senere i processen indtaster data fra EPD’en forkert i et LCA-værktøj.

En EPD kan overordnet digitaliseres efter to forskellige formater:

 • LCAbyg-format
 • LCD+EPD-formatet, som er det godkendte format blandt alle EPD-systemer under ECO Platform.

En EPD kan digitaliseres på to måder:

 • LCA-konsulenten, der udarbejder EPD’en (hvis man inddrager sådan en) eller en intern LCA-ekspert (hvis man har sådan en), kan stå for at digitalisere den.
 • Flere programoperatører tilbyder at stå for digitalisering af EPD’en. Eksempelvis tilbyder EPD Danmark at digitalisere en EPD mod betaling, mens det hos EPD Norge er inkluderet i prisen. EPD Danmark er dog den eneste programoperatør, som tilbyder at digitalisere en EPD til LCAbyg-format, som er det LCA-værktøj, der officielt stilles gratis til rådighed for LCA på bygningsniveau i Danmark.

Det er svært at angive, hvor lang tid det tager at udarbejde en EPD, fordi det afhænger af mange faktorer og aktører. Det kan fx have stor betydning, hvor lang ventetid der er hos både LCA-konsulenter og verifikatorer . Man skal som producent dog ikke blive overrasket, hvis processen varer et år.

Hvis man som producent vælger at benytte sig af en LCA-konsulent, tager det ofte mellem fire og seks måneder, fra man har kontaktet konsulenten, til EPD’en er udarbejdet. Langt størstedelen af tiden går med indsamlingen af de nødvendige data. Hvor lang tid, det tager, kan variere en hel del, afhængigt af, hvor veldokumenteret ens produkt er. Hvis data om produktet og produktionen fx allerede er tilgængelige i et internt system, går det naturligvis hurtige, end hvis al data skal indsamles fra bunden. Såfremt der er tale om en nyopstartet produktion, kan det blive nødvendigt at indsamle data for et helt år for at sikre en årstidsmæssig variation.

Hvis LCA-konsulenten eller den interne medarbejder, der udarbejder EPD’en, har meget erfaring på området, vil tredjepartsverifikationen typisk tage to til fire uger, afhængigt af ventetiden hos verifikatoren. Har LCA-konsulenten derimod ikke særlig meget erfaring, kan det tage en hel del længere tid, fordi der typisk er behov for signifikante ændringer i beregningen, før den kan godkendes.

Jo mere komplekst produktet er (fx i form af komponenter fra underleverandører eller flere forskellige steps i selve produktionsprocessen), jo længere vil processen typisk tage.

Prisen for en EPD kan variere meget, og man kan derfor ikke angive nogen meningsfuld gennemsnitspris.

Prisen afhænger særligt af følgende fire forhold:

 1. Udarbejdelsen:
  • Det kan være kompliceret og ressourcemæssigt krævende – både i forhold til tid og kompetencer – at indsamle de nødvendige data, udregne produktets LCA og udarbejde den endelige EPD.
  • Er de nødvendige ressourcer ikke tilgængelige internt i virksomheden, skal man afsætte penge til en ekstern LCA-konsulent , som kan stå for udarbejdelsen. Får man hjælp fra en LCA-konsulent, skal man dog stadig regne med at bruge et betydeligt antal timer på at understøtte LCA-konsulenten med bl.a. dataindsamling og granskning af produktionsprocesserne.
  • Hvor meget selve udarbejdelsen af EPD’en kommer til at koste, afhænger af byggevarens og produktionens kompleksitet, samt hvor stort et behov man har for ekstern hjælp. Man skal som hovedregel ikke forvente priser under 100.000 DKK, men i stedet forberede sig på priser fra omkring 120.000 DKK. Benytter man sig af en LCA-konsulent, tilbyder de fleste en lavere stykpris pr. EPD, hvis man får udarbejdet flere EPD’er samtidig.

 2. Verifikationen:
  • Man betaler tredjepartsverifikatoren for at verificere sin EPD. Dette koster typisk mellem 20-30.000 DKK og omkring 5.000 DKK ekstra pr. yderligere EPD.
  • Har man ikke de korrekte data på plads i første omgang, kan EPD’en ikke verificeres, og så koster det en ekstra runde med verifikatoren at få EPD’en godkendt.

 3. Offentliggørelse af EPD’en hos programoperatører:
  • Her er der typisk omkostninger i form af et årligt administrationsgebyr eller registreringsgebyr samt udgifter til udvikling af tillægsblad (hvis man ønsker det), engangsafgift på oversættelser til andre sprog (hvis man ønsker det) eller engangsafgift på digitalisering af EPD’en (hvis man ønsker det). De aktuelle priser kan findes på de respektive programoperatørers hjemmesider.

 4. Revision af EPD’en:
  • Når EPD’en er udgivet, er den gyldig i fem år, medmindre der sker væsentlige ændringer i produktionen. Herefter er der omkostninger til genverificering hos en verifikator.

Der kan også være yderligere udgifter, hvis EPD’en skal tilrettes i samme omgang.

Animationsfilm

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Slidepakke

Her kan du du downloade en slidepakke, som stiller skarpt på udarbejdelsesprocessen af en EPD.

Du kan downloade slidepakken i to formater:

 • PowerPoint-format: Giver dig mulighed for at plukke i indholdet og bruge det aktivt i dine egne præsentationer
 • PDF: En ikke redigerbar version med Social- og Boligstyrelsen som afsender

Artikler

Vælg den rigtige LCA-konsulent

At udarbejde en EPD kræver en LCA-ekspert – og har du ikke en ansat, skal du finde en ekstern LCA-konsulent. Her får du en række gode råd til at finde den rette.

Læs hele artiklen

Vælg den rigtige EPD-programoperatør

Når EPD’en skal udvikles, skal du vælge en programoperatør. Du kan vælge frit – men hvordan gør du det? Her får du en hurtig guide.

Læs hele artiklen

Tre vigtige begreber i EPD-udarbejdelsen

EPD-standard, PCR og livscyklus – tre begreber, der er gode at kende, inden du går i gang med at udarbejde en EPD. Lær begreberne at kende her.

Læs hele artiklen

Hvad er en digitaliseret EPD - og hvad er fordelen?

En ’digitaliseret EPD’ er ikke bare et andet udtryk for, at EPD’en er udgivet hos en programoperatør - eller på anden vis ligger tilgængelig online. En digitaliseret EPD er udgivet i et digitalt format, som gør det nemmere at arbejde med den i LCA-beregningen på bygningsniveau. Læs mere om digitaliserede EPD’er her.

Læs hele artiklen

Hvornår og hvor meget? Lidt om proces og pris på en EPD

Dokumentation for byggevarens miljøpåvirkning og øget transparens er nogle af gevinsterne ved en EPD. Men en EPD koster også mange penge og tager tid at lave. Få et overblik over de faktorer, som betyder mest for prisen og processens længde.

Læs hele artiklen

Modeller

Faser og moduler i EN 15804

Modellen illustrerer, hvilke af byggevarens livscyklusfaser der er obligatoriske at inkludere i en EPD, og hvilke der er valgfrie i henhold til EN 15804 (EPD-standarden).

Download fase-modellen

Modellen illustrerer, hvilke af byggevarens livscyklusfaser, der er obligatoriske at inkludere i en EPD, og hvilke der er valgfrie i henhold til EN 15804 (EPD-standarden).

Involverede aktører i udarbejdelsen af en EPD

Modellen illustrerer, hvilke aktører, der er involveret i udarbejdelsen af en EPD samt deres primære arbejdsopgaver. 

Download aktør-modellen

Procesmodel for udarbejdelsen af en EPD

Modellen illustrerer en forsimplet udgave af de forskellige steps i udarbejdelsen af en EPD samt hvilke aktører, der er involveret.

Download proces-modellen

Kontakt

EPD-puljen

Oversigt