Videnspakke: Hvad er gevinsterne ved en EPD?

Her kan du få et overblik over alle de materialer, der er udviklet til videnspakke 5.

Videnspakken stiller skarpt på, hvilke gevinster en EPD giver byggevareproducenter. Du kan samtidig også blive klogere på bl.a., hvordan man markedsfører EPD'er i henhold til gældende lovgivning. 

Denne videnspakke er særligt målrettet producenter af byggevarer, men den er relevant for alle, som ønsker at vide mere om, hvad man som byggevareproducent får ud af at have en EPD. 

FAQ

Hvis man som producent har udviklet EPD’er til byggevarer, har man dokumentation på sine produkters miljøpåvirkning. Det kan være en fordel ift. generiske eller branchespecifikke data samt ift. certificeringsordninger. Det handler om, at der er øget efterspørgsel på byggevarer med EPD’er, fordi EPD’er anvendes i den obligatoriske LCA-klimaberegning på bygningsniveau samt i forskellige bæredygtighedscertificeringsordninger fx DGNB, Breeam og Leed.

Bruger man sin EPD aktivt i sin markedsføring, skal man naturligvis huske at overholde markedsføringsloven – og den særlovgivning, der eventuelt måtte gælde inden for specifikke brancheområder.

Det er bl.a. vigtigt at være opmærksom på, at de udsagn, man anvender i markedsføringen, skal kunne dokumenteres. Kan et udsagn ikke dokumenteres, er det vildledende markedsføring - og i strid med markedsføringsloven. I de senere år har der i byggebranchen været mange eksempler på såkaldt ”greenwashing”, hvor der har manglet dokumentation for brugen af udsagn som fx ’klimavenlig’, ’miljøvenlig’ og ’bæredygtig’ i markedsføringen. Det anbefales derfor, at man sætter sig ind i den gældende lovgivning, inden man anvender EPD’er i sin markedsføring.

Forbrugerombudsmanden udgav i 2021 en kvikguide, man med fordel kan orientere sig i. Guiden beskriver, hvad man som virksomhed skal være opmærksom på, når man markedsfører et produkt på, at det har en lav miljøbelastning.

De vigtigste pointer fra guiden er:

  • Markedsføringen må ikke være vildledende, og faktiske oplysninger skal kunne dokumenteres.
  • Generelle udsagn som ’grøn’, ’klimavenlig’ og ’bæredygtig’ skal som hovedregel dokumenteres af en LCA-beregning.
  • Konkrete udsagn om et produkt eller om virksomheden skal kunne dokumenteres. Dvs. at man skal dokumentere, at et udsagn er korrekt. Man må ikke udelade væsentlig information fra markedsføringen.
  • Dokumentation om bæredygtighed skal baseres på en LCA-beregning, der viser, at virksomheden ikke forringer de kommende generationers mulighed for at opfylde deres behov, inkl. hensyn til sundhedsmæssige, sociale og etiske forhold. Det er derfor meget vanskeligt at kalde et produkt bæredygtigt uden at vildlede.

Download Forbrugerombudsmandens kvikguide

Når man markedsfører sin EPD, kan det også være relevant at gøre den tilgængelig i forskellige EPD-benchmarkingværktøjer som fx LCAbyg, EC3 (Building Transparency), EPD Analyzer og One Click LCA Planetary, der alle benyttes af rådgivere og andre aktører i byggebranchen til at udregne LCA på bygningsniveau.

Med en verificeret EPD har man som producent dokumentation for byggevarens samlede miljøpåvirkninger. Det giver mulighed for at skabe en grønnere forretningsmodel, at opnå en potentiel interna¬tional konkurrencefordel og øget transparens over for kunderne – i forhold til miljøansvar.

En EPD er frivillig, men den kan ses som en investering. De nye krav om klimaberegning for bygninger i Bygningsreglementet (BR18) , som trådte i kraft pr. 1. januar 2023, betyder nemlig, at producenter vil opleve en øget efterspørgsel på EPD’er.

Klimakravene i BR18, der blev indført 1. januar 2023, betyder, at nye bygningers samlede klimapåvirkning skal dokumenteres. Byggeri over 1.000 m2 skal endda overholde en grænseværdi for klimapåvirkningen. Denne dokumentation kan leveres i form af en LCA på bygningsniveau. Her udgør miljødata, fx fra EPD’er, en grundsten. Der er dog ikke noget direkte krav om, at der skal anvendes EPD’er i forbindelse med LCA’er på bygningsniveau. Der må gerne anvendes generiske data , men det gør - alt andet lige – beregningsgrundlaget mere usikkert i forhold at vurdere byggeriets reelle miljøpåvirkning. Derudover giver EPD’er typisk ekstra point, når bygherrer ønsker at certificere deres byggeri via en certificeringsordning for bæredygtighed (det kan fx være DGNB, som er en udbredt ordning i Danmark).

En EPD og den bagvedliggende livscyklusvurdering (LCA) kan, udover at dokumentere byggevarens miljøpåvirkning, bidrage til en langt bedre produkt- og produktionsforståelse. Det kan igen bidrage til udvikling og reduktion af byggevarens miljøpåvirkning - og i sidste ende styrke producentens egen miljøprofil.

EPD'er efterspørges stadig mere og mere, fx i forbindelse med indkøb af materialer samt i udbuddet af nybyggeri. Men en EPD giver ikke nødvendigvis den ønskede effekt på ordrebogen.

Det kan fx handle om, at de aktører i byggebranchen, der benytter EPD’er , ikke er klar over, at producenten har udarbejdet en EPD – og derfor anvender andre materialer (med EPD’er), de i forvejen har kendskab til. Det kan man forsøge at afhjælpe ved at markedsføre sin EPD .

Den manglende effekt på ordrebogen kan også skyldes, at vi i Danmark stadig befinder os i de indledende faser, når det kommer til at stille krav til bygningers samlede klimabelastning. Med de klimakrav, som trådte i kraft 1. januar 2023, er det nu obligatorisk at udarbejde klimaberegninger på alt nybyggeri. Som producent kan man godt opleve en forsinket effekt på efterspørgslen af EPD’er. Dette skyldes, at alt nybyggeri, som har fået byggetilladelse før 1. januar 2023, ikke er omfattet af de føromtalte krav.

Med en EPD vil man således på sigt stå stærkere i konkurrencen om markedsandele i en byggebranche, der i en nær fremtid vil være betydeligt mere reguleret i forhold til byggeriets miljøpåvirkning.

Animationsfilm

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Slidepakke

Her kan du du downloade en slidepakke, som stiller skarpt på gevinsterne ved en EPD, og hvordan man som byggevareproducent kan markedsføre sin EPD. 

Du kan downloade slidepakken i to formater:

  • PowerPoint-format: Giver dig mulighed for at plukke i indholdet og bruge det aktivt i dine egne præsentationer
  • PDF: En ikke redigerbar version med Social- og Boligstyrelsen som afsender

Artikel

Dos & don’ts - når du vil markedsføre din EPD

EPD’er kan være omkostningstunge at udarbejde, så når du endelig har dem, skal de også udnyttes. Her får du en række værdifulde råd og huskeregler til markedsføringen af EPD’er.

Læs hele artiklen

Kontakt

EPD-puljen

Oversigt