Videnspakke: Hvem laver og bruger EPD'er?

Her kan du få et overblik over alle de materialer, der er udviklet til videnspakke 4.

Videnspakken stiller skarpt på, hvilke aktører der bidrager til udarbejdelsen af en EPD, samt hvilke aktører der benytter EPD'er i deres arbejde. 

Den videnspakke er særligt målrettet producenter af byggevarer, men den er relevant for alle, som ønsker at vide mere om, hvilke aktører der er i berøring med EPD'er. 

FAQ

Modellen illustrerer, hvilke aktører, der er involveret i udarbejdelsen af en EPD samt deres primære arbejdsopgaver.

Der er fire overordnede aktører involveret, når en EPD skal udarbejdes:

  • Producent
  • EPD-programoperatør
  • LCA-konsulent eller intern LCA-ekspert
  • Verifikator (tredjepartsverifikator).

Modellen illustrerer en forsimplet udgave af de forskellige steps i udarbejdelsen af en EPD samt hvilke aktører, der er involveret.

Indholdet i en miljøvaredeklaration (EPD) stammer fra den bagvedliggende LCA (livscyklusvurdering). EPD’en udarbejdes hovedsageligt på baggrund af data, som bliver indsamlet hos byggevareproducenten, leverandører og LCA-databaser.

En EPD, og den bagvedliggende LCA, kan som udgangspunkt udarbejdes af alle med de rette kompetencer. Nogle virksomheder (især de større virksomheder) har selv LCA-kyndige ansat. Mindre producenter benytter sig tit af eksterne rådgivere i form af LCA-konsulenter. Det skyldes, at det er en relativt kompliceret proces at udvikle en EPD, der lever op til de gældende standarder.

En LCA-konsulent kan også hjælpe med at strukturere processen for udarbejdelsen samt indsamle de nødvendige data .

Der anvendes typisk LCA-software med indbyggede databaser til modellering og beregning af miljøpåvirkningen fra alle faser i produktionen af byggevaren (produktsystemet). På baggrund af de beregnede resultater udarbejder man så selve EPD’en.

EPD’en skal derefter verificeres , inden den kan offentliggøres. Det gøres af en uafhængig tredjepartsverifikator, som verificerer EPD’en i henhold til de gældende standarder og programinstruktioner hos den programoperatør, der er valgt til registrering af EPD’en.

Når EPD’en er verificeret kan den offentliggøres.

Producent
Producenten ejer byggevaren, der deklareres – og det er derfor også producenten, der udvikler eller bestiller EPD’en. Dermed er producenten også i sidste ende ansvarlig for, at EPD’en er korrekt udarbejdet, og for, at de rigtige data er anvendt i beregningen.

LCA-konsulent
En LCA-konsulent kan udarbejde (eller hjælpe med at udarbejde) en EPD og LCA. Især større virksomheder har deres egne LCA-kyndige ansat. Der findes dog også mange eksterne LCA-konsulenter og -rådgivere, der udarbejder LCA’er og EPD’er for producenter, som ikke selv har tiden eller kompetencerne. Vælger man at bruge en LCA-konsulent til at udarbejde en EPD, vil konsulenten også kunne hjælpe med at indsamle de nødvendige data .

Tredjepartsverifikator
Verifikatoren er en uafhængig tredjepart, der verificerer EPD’en i henhold til EN 15804 og evt. supplerende cPCR-regler. Verifikatoren sørger også for at verificere, at EPD’en er udarbejdet i henhold til de programinstruktioner, der er gældende hos den programoperatør, hvor EPD’en skal udgives. Herefter kan EPD’en offentliggøres.

EPD-programoperatør
Når EPD’en er tredjepartsverificeret, kan EPD’en registreres hos den valgte programoperatør og offentliggøres.

Det gør typisk tre aktører: bygherre, rådgiver og entreprenør.
Udover de aktører, som er involveret i udarbejdelsen af EPD’en , er en lang række andre aktører i direkte eller indirekte berøring med EPD’en.

Modellen illustrerer, hvilke aktører i byggebranchen, der benytter EPD'er i deres arbejder eller indirekte er i berøring med dem.

Bygherrer
Bygherren kommer indirekte i kontakt med EPD’erne som ansvarlig for udarbejdelsen af den obligatoriske klimaberegning på bygningsniveau, som skal indleveres til myndighederne efter byggeprojektets afslutning. Ved nybyggeri på over 1.000 m2 er bygherren også ansvarlig for, at bygningens samlede klimapåvirkning ikke overstiger grænseværdien på max. 12 kg CO²-ækvivalenter pr. m² pr. år, jf. klimakravene , der blev indført 1. januar 2023. Frem mod 2029 forventes denne grænseværdi at blive ændret og inkludere nybyggeri under 1000 m2.

Derudover kan private bygherrer frit bestemme, hvordan udbudsmaterialet for et byggeri udformes, så længe byggeriet lever op til de gældende regler i bl.a. bygningsreglementet. Det betyder, at en privat bygherre fx kan vælge at stille krav til, at byggeriet skal opføres med bestemte byggematerialer, eller at det kun udføres med byggematerialer, som har en EPD. Det vil typisk være relevant for en bygherre med ambitiøse byggecertificerings- og klimamål.

Offentlige bygherrer er derimod underlagt en række udbudsregler i henhold til Udbudsloven. Dette betyder bl.a., at de ikke må stille krav om, at byggeriet skal opføres med bestemte byggevarer, eller at der kun må anvendes byggevarer med en EPD. De må derimod gerne udarbejde funktionsudbud, som fx stiller krav om, hvor høj klimpåvirkningen må være fra den enkelte byggevare. Det vil ofte medføre, at den aktør, der har ansvar for udarbejdelsen af LCA på bygningsniveau, vil have fordel af at vælge byggematerialer med EPD’er. Dette skyldes, at EPD’er giver en mere præcis indikation af byggematerialets miljøbelastning end fx generiske data.

Rådgivere
Berørte rådgivere kan fx være ingeniører og arkitekter, der skal stå for et byggeris livscyklusvurdering (LCA). Det er rådgiverens ansvar at udføre selve LCA-beregningen på bygningsniveau – og derfor også hans eller hendes ansvar at indhente de nødvendige byggevaredata som fx en konkret byggevares EPD.

Entreprenører og håndværkere
Entreprenører og håndværkere på byggeprojektet kan være i berøring med en EPD, når de fx hjælper en rådgiver med input til LCA-beregningen. Det er særligt i relation til materialemængder og de faktisk anvendte byggevarer, som entreprenøren eller håndværkeren står for at indkøbe.

Entreprenøren skal sikre, at de byggevarer, der er projekteret med, også er dem, der rent faktisk bygges med. Erstattes ét materiale med et andet i løbet af byggeprocessen, skal entreprenøren sørge for at give rådgiveren besked og evt. levere de nye aktuelle EPD’er. På den måde sikres det, at den endelige LCA, som afleveres som dokumentation for byggeriets klimapåvirkning, også stemmer overens med det byggeri, der rent faktisk er opført.

Byggecentre
Byggecentrene kan også komme i berøring med en EPD. Det skyldes, at de danske byggecentre oplever en stigende efterspørgsel på og forventning om, at de kan udlevere EPD’er på de byggevarer, de sælger til deres professionelle kunder, fx entreprenøren.

Animationsfilm

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Slidepakke

Her kan du du downloade en slidepakke, som stiller skarpt på udarbejdelsesprocessen af en EPD.

Du kan downloade slidepakken i to formater:

  • PowerPoint-format: Giver dig mulighed for at plukke i indholdet og bruge det aktivt i dine egne præsentationer
  • PDF: En ikke redigerbar version med Social- og Boligstyrelsen som afsender

Artikel

EPD'ens aktørlandskab

Der er hele fire aktører involveret, når en EPD skal udarbejdes og offentliggøres. Lær dem at kende og få overblik over rollefordelingen – og over, hvad de hver især bruger EPD’erne til.

Læs hele artiklen

Modeller

Involverede aktører i udarbejdelsen af en EPD

Modellen illustrerer, hvilke aktører, der er involveret i udarbejdelsen af en EPD samt deres primære arbejdsopgaver. 

Download aktør-modellen

Modellen illustrerer, hvilke aktører, der er involveret i udarbejdelsen af en EPD samt deres primære arbejdsopgaver.

Procesmodel for udarbejdelsen af en EPD

Modellen illustrerer en forsimplet udgave af de forskellige steps i udarbejdelsen af en EPD samt hvilke aktører, der er involveret.

Download proces-modellen

Aktører i berøring med EPD'er

Modellen illustrerer, hvilke aktører i byggebranchen, der benytter EPD'er i deres arbejder eller indirekte er i berøring med dem. 

Download anvendelses-modellen

Kontakt

EPD-puljen

Oversigt