EPD’ens aktørlandskab

Der er hele fire aktører involveret, når en EPD skal udarbejdes og offentliggøres. Lær dem at kende og få overblik over rollefordelingen – og over, hvad de hver især bruger EPD’erne til.

Det er en relativt kompliceret proces at udarbejde en EPD, der lever op til de gældende standarder. Det involver hele fire aktører at få den udarbejdet, verificeret og offentliggjort:

Modellen illustrerer, hvilke aktører, der er involveret i udarbejdelsen af en EPD samt deres primære arbejdsopgaver.

Download aktør-modellen

 • Producenten:
  Producenten ejer byggevaren, der skal deklareres. Det er derfor producenten, der udvikler - eller som minimum bestiller EPD’en. Dermed er producenten også i sidste ende ansvarlig for, at EPD’en er korrekt udarbejdet, og for, at de rigtige data er anvendt i beregningen. 
 • LCA-konsulent (intern eller ekstern):
  En LCA-konsulent kan udarbejde (eller hjælpe med at udarbejde) en EPD og en LCA. Især større virksomheder har deres egne LCA-kyndige ansat. Der findes også mange eksterne LCA-konsulenter og -rådgivere, der udarbejder LCA’er og EPD’er for producenter, som ikke selv har tiden eller kompetencerne. LCA-konsulenten vil også kunne hjælpe virksomheden med at indsamle de nødvendige data.
 • Tredjepartsverifikator:
  Verifikatoren er en uafhængig tredjepart, der verificerer EPD’en i henhold til EPD-standarden (EN 15804) og eventuelt supplerende cPCR-regler. Verifikatoren sørger også for at verificere, at EPD’en er udarbejdet i henhold til de programinstruktioner, der er gældende hos den programoperatør, hvor EPD’en skal udgives.
 • EPD-programoperatør:
  Når EPD’en er verificeret, kan EPD’en registreres hos den valgte programoperatør, som offentliggør EPD’en.

Når EPD'en er udarbejdet og offentliggjort, vil fire instanser potentielt være i berøring med dem:

 • Bygherrer:
  Bygherren bruger EPD’er, fordi ansvaret for at udarbejde den obligatoriske klimaberegning på bygningsniveau, som skal indleveres til myndighederne efter byggeprojektets afslutning, er placeret her. Ved nybyggeri på over 1.000 m2 er bygherren også ansvarlig for, at bygningens samlede klimapåvirkning ikke overstiger grænseværdien (der blev indført 1. januar 2023) på max. 12 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år. Private bygherrer kan desuden frit bestemme, hvordan et udbudsmateriale for byggeri udformes, så længe byggeriet lever op til de gældende regler i bl.a. Bygningsreglementet.
 • Rådgivere:
  Berørte rådgivere kan fx være ingeniører og arkitekter, der skal stå for et byggeris livscyklusvurdering (LCA). Det er rådgiverens ansvar at udføre selve LCA-beregningen på bygningsniveau – og derfor også hans eller hendes ansvar at indhente de nødvendige byggevaredata som fx en konkret byggevares EPD. 
 • Entreprenører og håndværkere:
  Entreprenører og håndværkere på byggeprojektet har berøring med EPD’er i relation til materialemængder og de faktisk anvendte byggevarer, som entreprenøren eller håndværkeren står for at indkøbe. Entreprenøren skal sikre, at de byggevarer, der er projekteret med, også er dem, der rent faktisk bygges med. Erstattes ét materiale med et andet i løbet af byggeprocessen, skal entreprenøren sørge for at give rådgiveren besked og evt. levere de nye aktuelle EPD’er. På den måde sikres det, at den endelige LCA, som afleveres som dokumentation for byggeriets klimapåvirkning, også stemmer overens med det byggeri, der rent faktisk er opført.
 • Byggecentre:
  Danske byggecentre oplever generelt en stigende efterspørgsel på og forventning til, at de kan udlevere EPD’er på de byggevarer, de sælger til deres professionelle kunder, fx entreprenøren.

Læs mere om de forskellige aktører og deres rolle ift. EPD’er

Læs mere om, hvilke typer af EPD'er der findes

Kontakt

EPD-puljen