Det Nationale Partnerskab mod Hjemløshed

I 2022 blev det Nationale Partnerskab mod hjemløshed etableret. Partnerskabet skal i årene 2022-2025 følge omlægningen på hjemløshedsområdet, videndele på tværs og give input til det politiske niveau. Aktører fra stat, kommuner, forskning, civilsamfund og fonde deltager i partnerskabet.

Med udgangspunkt i ny lovgivning på hjemløshedsområdet, som trådte i kraft d. 1. oktober 2023, skal der ske en omlægning af indsatsen på hjemløshedsområdet i kommunerne og på § 110-boformer. Det Nationale Partnerskab mod Hjemløshed blev etableret i 2022 med det formål at følge udviklingen i og omlægningen af indsatsen tæt og rapportere til det politiske niveau.

Partnerskabet mødes to gange årligt i perioden 2022-2025. Social- og Boligstyrelsen varetager sammen med Social-, Bolig- og Ældreministeriet sekretariatsfunktionen for partnerskabet.

Årsrapporter

Det Nationale Partnerskab mod Hjemløshed skal hvert år udarbejde en årsrapport til det politiske niveau, så der kan ske en politisk opfølgning på indsatsen mod hjemløshed. Partnerskabet arbejder i mindre grupper kaldet arbejdsarenaer, som beskæftiger sig med hver sit tema, som føder ind til årsrapporterne. Der er indtil videre udkommet en årsrapport fra 2022. Årsrapporten fra 2023 er på vej.

Læs årsrapport 2022 her.

Vidensspor og deltagelsesspor

Partnerskabet arbejder med to spor, der benævnes henholdsvis videnssporet og deltagelsessporet.

I 2023 og 2025 er der afsat midler til, at partnerskabet kan igangsætte undersøgelser eller analyser, der kan give ny viden om indsatsen mod hjemløshed. Dermed kan partnerskabet selv vurdere, hvilke områder der er interessante at få afdækket.

Partnerskabet har fået udgivet følgende undersøgelser og analyser til videnssporet: 

Fra år 2023 indgår et deltagelsessporet i partnerskabet, der giver personer i hjemløshed eller personer, der tidligere har oplevet hjemløshed, mulighed for at bidrage med viden og erfaringer. Rådet for Socialt Udsatte understøtter deltagelsessporet ved at sikre bred repræsentation og deltagelse i de forskellige tematikker, der drøftes.

På deltagelsessporet har Rådet for Socialt Udsatte udgivet en række videoer med erfaringseksperter. Videoerne fordeler sig under de to temaer:

  1. Hvad er den rette boligløsning? Hvordan gør man en bolig til et hjem? Og hvilke fællesskaber ønsker man at være en del af, når man kommer fra hjemløshed til egen bolig?
  2. Hvilke erfaringer og oplevelser har erfaringseksperterne med at opsøge og modtage støtte i overgangen fra hjemløshed til egen bolig? Og hvad er deres drømme for fremtidens støtte?

Videoerne kan ses på Rådet for Socialt Udsattes hjemmeside her.

Kontakt

Elizabeth Høiriis Thorsen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her