Tilvejebringelse af boliger til borgere i hjemløshed

Center for Boligsocial Udvikling2024

Det Nationale Partnerskab mod Hjemløshed har fået udgivet undersøgelsen ”Fra bolig til hjem: Kommunernes arbejde med at tilvejebringe boliger til borgere i hjemløshed”. Udgivelsen indeholder perspektiver fra både kommuner og udlejere. Den har til formål at inspirere og give viden til især kommuner, som ønsker at arbejde med Housing First-tilgangen og arbejde målrettet med at skaffe relevante boliger til borgere i hjemløshed.

Erfaringer fra praksis

Udgivelsen ”Fra bolig til hjem” fra Det Nationale Partnerskab mod Hjemløshed belyser 4 case-kommuners arbejde med at tilvejebringe boliger til borgere i hjemløshed, herunder hvordan de arbejder med Housing First-tilgangen. Udgivelsen dykker også ned i udlejeres perspektiver på at stille boliger til rådighed for kommunen og inddrager erfaringer fra andre relevante aktører, der spiller en rolle i at støtte borgere i overgangen fra hjemløshed til bolig.

Ydermere belyser udgivelsen tidligere danske og internationale erfaringer på hjemløshedsområdet. Udgivelsen præsenterer en oversigt over de anvendte metoder samt de specifikke lovændringer, der er sket i forbindelse med omlægningen af indsatsen mod hjemløshed. Derudover belyses metoder til at fremskaffe boliger til målgruppen samt indsatser til forbedring af boligsammensætningen i kommunerne sammen med greb til at styrke det lokale samarbejde mellem kommune og boligorganisation.

Hovedpunkter i udgivelsen

Udgivelsen har fire hovedpunkter:

  • Tidligere danske erfaringer med Housing First-tilgangen
  • Internationale erfaringer med Housing First-tilgangen
  • Centrale temaer på tværs af cases
  • Cases

Målet med disse hovedpunkter er at give inspiration til arbejdet med omlægning af indsatsen mod hjemløshed.

Vigtige indsatsområder

Implementeringen af Housing First-tilgangen medfører en række ændrede praksisser i kommuner­nes arbejde med borgere i hjemløshed. De ændrede praksisser kan variere fra sted til sted afhængigt af de lokale forhold. Men for at lykkes med omlægningen af indsatsen mod hjemløshed peger udgivelsen på, at kommu­nerne har et behov for at styrke deres samarbejde på følgende områder:

  • Internt samarbejde i kommunen
  • Samarbejde med udlejer (både private og almene)
  • Samarbejde med boformer efter servicelovens § 110
  • Samarbejde med civilsamfund
  • Samarbejde med eksterne leverandører.