Politisk aftale om omlægning af hjemløshedsområdet

Regeringen indgik i november 2021 en politisk aftale på tværs af bolig- og socialområdet, som skal skabe flere billige boliger til mennesker i hjemløshed og en markant omlægning af indsatsen mod hjemløshed.

Siden 2009 har skiftende regeringer sat ind for at nedbringe antallet af mennesker i hjemløshed – uden at det er lykkes.

Den 26. november 2021 indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og KristenDemokraterne om ”Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed”. Aftalen indeholder et nyt greb, hvor hjemløshedsproblematikken skal løses i et tæt samarbejde mellem bolig- og socialpolitik.

Med aftalen sættes et nationalt mål om at reducere antallet af mennesker i hjemløshed markant og gøre op med langvarig hjemløshed. Nedenstående tre spor skal til sammen bidrage til det fælles nationale mål. Hvert af de tre spor består af flere initiativer.

Alle skal have et hjem – flere billige boliger til mennesker i hjemløshed

Antallet af meget billige almene boliger har over en årrække været faldende. Derfor bliver det stadig sværere at finde en bolig, der er til at betale, for de grupper i samfundet, der har en lav betalingsevne. Flere billige boliger er en afgørende forudsætning for at kunne stoppe hjemløshed. Med aftalen igangsættes en række initiativer, som skal tilvejebringe flere billige boliger til mennesker i hjemløshed.

Vi skal investere i mennesker – systemet må ikke fastholde mennesker i hjemløshed

Andelen af mennesker med langvarige ophold på § 110-boformerne har over en årrække været stigende. Aftalen lægger op til en ændring af reglerne for den statslige refusion for ophold på § 110-boformer. En ændring af reglerne skal give kommunerne et større incitament til at give mennesker i hjemløshed egen bolig kombineret med en passende social støtte.

En vej ud af hjemløshed – udbredelse af Housing First

Erfaringer viser, at Housing First-tilgangen kan hjælpe mennesker ud af hjemløshed. Der er potentiale for en øget udbredelse af Housing First-tilgangen, viser en undersøgelse af Socialstyrelsen fra 2021, idet ca. 8 pct. af mennesker i hjemløshed får en indsats baseret på Housing First-tilgangen. Med aftalen etableres et nationalt partnerskab, der bl.a. vil følge udbredelsen af Housing First-tilgangen, og der iværksættes initiativer for en øget udbredelse.

Finansiering

Initiativerne i de tre spor finansieres delvist af Fonden for blandede byer, der samlet tilføres 10 mia. kr. fra Nybyggerifonden frem mod 2035, og af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025, hvorfra der udmøntes 141,3 mio. kr. i årene 2022-2025.

Aftale om Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed (Social-, Bolig- og Ældreministeriet)

Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 (Social-, Bolig- og Ældreministeriet)

Senest opdateret 08-09-2022