Gruppebaserede rådgivningsforløb

Kommuner og § 110-boformer kan gennem gruppebaserede rådgivningsforløb få støtte til arbejdet med konkrete temaer indenfor hjemløshedsområdet. Gruppeforløbet byder derudover på muligheden for at etablere et netværk med andre kommuner eller § 110-boformer, som er optagede af det samme tema.

Social- og Boligstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet (Rådgivningsfunktionen) udbyder gruppebaserede rådgivningsforløb to gange årligt. I et gruppebaseret forløb foregår udviklings- og implementeringsarbejdet i mindre grupper af kommuner eller § 110-boformer og med afsæt i et konkret tema, som udmeldes af Rådgivningsfunktionen. Gruppestørrelsen i de enkelte forløb vil være på tre til seks deltagere.

De gruppebaserede forløb tager afsæt i et fælles tema, som flere kommuner eller § 110-boformer arbejder med eller ønsker at arbejde med. Derudover er de enkelte forløb planlagt ud fra en præmis om, at den lokale praksis udvikles gennem anvendelsen af lokale prøvehandlinger.

Det indebærer et systematisk arbejde, hvor der først udvælges et lokalt udviklingspunkt i relation til det pågældende tema. Kommunerne eller § 110-boformerne samler derefter lokale erfaringer i en afgrænset periode, hvorefter der evalueres og justeres på prøvehandlingen både lokalt og i fællesskab med input og sparring på tværs af alle deltagere og med Rådgivningsfunktionen.

Et gruppebaseret rådgivningsforløb varer ca. et halvt år, hvor kommunerne eller § 110-boformerne støttes i udvikling af den lokale praksis i relation til det specifikke tema. Rådgivningsfunktionen følger op på kommunens eller § 110-boformens fortsatte arbejde med tematikken tre måneder efter afslutning af forløbet.

Læs mere om det generelle indhold og aktiviteter i gruppebaserede rådgivningsforløb i pjecen ”Overordnet plan for gruppebaserede forløb”. I planen beskrives fx den forventede deltagerkreds til de enkelte aktiviteter. Vær opmærksom på, at fx deltagerkreds, antal mødegange og mødernes form vil variere alt efter gruppeforløbets tema.

Overordnet plan for gruppebaserede forløb (PDF)

Når en kommune eller en § 110-boform tilmelder sig til et gruppebaseret rådgivningsforløb, er der en række forventninger til blandt andet deltagelse, organisering og bemanding. I ” Kort og klart – gruppebaserede rådgivningsforløb” beskrives, hvad det forventede udbytte er ved deltagelse i et gruppebaseret rådgivningsforløb, og hvilke forventninger der er til kommunens eller § 110-borformens deltagelse.

Kort og klart - Gruppebaserede rådgivningsforløb med Social- og Boligstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet (PDF)

Tilmelding til gruppebaserede rådgivningsforløb

Det er lige nu muligt at tilmelde sig det gruppebaserede rådgivningsforløb med temaet "Det gode samarbejde mellem kommunal myndighed og § 110-boformer".

Du kan læse mere om temaet, og hvordan man tilmelder sig, ved at klikke på modulerne nedenfor.

Frist for tilmelding er d. 15. april 2024.

Aktuelle gruppeforløb

Rådgivningsfunktionen udbyder i øjeblikket et gruppebaseret rådgivningsforløb med temaet "Det gode samarbejde mellem kommunal myndighed og § 110-boformer". 

Målgruppen for gruppeforløbet er kommunal myndighed i kommuner og § 110-boformer, som samarbejder omkring borgere i hjemløshed. Kommune og §110-boform skal sammen have et ønske om at udvikle deres samarbejde omkring borgere i hjemløshed. Man tilmelder sig derfor samlet – én kommunal myndighed sammen med én § 110-boform, og begge parter skal være indforståede med tilmeldingen til forløbet.

Læs mere om indholdet og aktiviteterne i det gruppebaserede rådgivningsforløb i Kort og klart-pjecen om temaet.

Andre igangværende gruppeforløb

Rådgivningsfunktionen afvikler i øjeblikket et gruppebaseret rådgivningsforløb om temaet "Systematisk arbejde med udredning og opholdsplan på § 110-boformer". Deltagerne i gruppeforløbet er § 110-boformer, der ønsker at udvikle deres praksis omkring arbejdet med udredning og opholdsplan.

Læs mere om indholdet og aktiviteterne i det igangværende gruppeforløb i Kort og klart-pjecen om temaet.

Lige nu er de muligt at tilmelde sig et gruppebaseret rådgivningsforløb med temaet "Det gode samarbejde mellem kommunal myndighed og § 110-boformer". Frist for tilmelding er mandag d. 15. april 2024.

For at tilmelde sig det gruppebaserede rådgivningsforløb skal man som kommune eller § 110-boform udfylde et kort tilmeldingsskema via SurveyXact.

For at tilmeldingen er gyldig, skal der være ledelsesmæssig godkendelse og opbakning fra både leder af den kommunale myndighed og leder af § 110-boformen, hvor samarbejdet er forankret. Den ledelsesmæssige godkendelse hos begge parter skal fremgå af tilmeldingen.  

Tilmeldingsskemaet til gruppebaserede rådgivningsforløb (SurveyXact)

Ansøgere kan forvente en tilbagemelding om imødekommelse eller afslag på tilmeldingen.

I tilfælde af at der er flere tilmeldte, end der er pladser i det udbudte gruppeforløb, bliver kommunen eller § 110-boformen registreret på en venteliste og kontaktet ved eventuelle afbud.

Datoerne for de obligatoriske aktiviteter i gruppeforløbet med temaet "Det gode samarbejde mellem kommunal myndighed og § 110-boformer" kan ses her:

Dato Aktivitet Deltagere Form

22.04.24 kl. 12-15.30

eller

23.04.24 kl. 8.30-15.30

Individuelt forberedende møde

1 time

Leder fra både myndighed og boform.

Tovholder.

Virtuelt
06.05.24

Opstartsmøde

5 timer

Implementeringsgrupperne Fysisk hos Social- og Boligstyrelsen, Odense
10.06.24

Refleksionsmøde

5 timer

Medarbejderne fra implementeringsgrupperne Fysisk hos Social- og Boligstyrelsen, Odense
10.09.24

Refleksionsmøde

5 timer

Medarbejderne fra implementeringsgrupperne Virtuelt
19.11.24

Afslutningsmøde

5 timer

Medarbejderne fra implementeringsgrupperne og mindst én leder. Fysisk hos Social- og Boligstyrelsen, Odense
Februar 2025

Individuel opfølgning

1 time

Tovholder Virtuelt

Vær opmærksom på, at det allerede ved tilmelding til det gruppebaserede rådgivningsforløb vil være hensigtsmæssigt, at kommunen eller § 110-boformen sikrer, at den forventede deltagerkreds kan deltage i de enkelte møder. Dette kan gøres ved at reservere datoerne i de relevante parters kalendere.

Tre til seks kommuner eller § 110-boformer kan deltage i et gruppeforløb.

Deltagelse i et gruppebaseret rådgivningsforløb sker efter først-til-mølle-princippet. Rådgivningsfunktionen forbeholder sig dog retten til at sikre en geografisk spredning blandt deltagerne på de enkelte forløb.

Det er gratis at indgå i et gruppebaseret rådgivningsforløb. Rådgivning og aktiviteter varetages af Rådgivningsfunktionen. Kommunerne eller § 110-boformerne deltager i de nødvendige, aftalte aktiviteter virtuelt eller i Social- og Boligstyrelsens lokaler i Odense. Social- og Boligstyrelsen stiller de nødvendige mødefaciliteter samt forplejning til rådighed, når der er tale om fysisk afholdelse af aktiviteter (i Odense).