Taskforce-forløb på hjemløshedsområdet

Kommuner har mulighed for at få individuelt tilrettelagte to-årige forløb, der bidrager til læring og kvalitetsudvikling af kommunens forebyggelse og bekæmpelse af hjemløshed ved at understøtte en større udbredelse af Housing First.

Taskforcen er et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen, der med afsæt i Housing First-tilgangen bidrager til kvalitetsudvikling og omlægning af praksis.

Taskforcens omdrejningspunkt er nedenstående fire temaer:

  • En systematisk tilgang til at skaffe boliger til indsatsen.
  • En systematisk praksis for at tilbyde borgere i hjemløshed, der flytter i egen bolig, social støtte efter de specialiserede støttemetoder.
  • En organisering og et samarbejde mellem relevante aktører, som understøtter udførelsen af indsatsen.
  • En juridisk og socialfaglig kvalitet i sagsbehandlingen for målgruppen.

Et taskforce-forløb har en varighed på to år og består overordnet af en forberedelsesfase, en analysefase, en udviklingsfase og en forankringsfase. Indholdet i faserne beskrives kort nedenfor.

I forberedelsesfasen holder taskforcen et opstartsmøde med kommunen med fokus på at få udarbejdet en samarbejdsaftale og indgået aftaler om samarbejde omkring dataindsamling. Herudover er forventningen, at kommunen får etableret den nødvendige tværgående kommunale organisering med et implementeringsteam og en styregruppe, som både kan træffe beslutninger og understøtte den kommunale udviklingsproces.

I analysefasen indsamler taskforcen en række data, der giver en grundig socialfaglig, juridisk og organisatorisk analyse af kommunens samlede indsats på hjemløshedsområdet. Analysen samles i en rapport, der indeholder en række faglige anbefalinger til kvalitetsudvikling af praksis. Med udgangspunkt i anbefalingerne udvælger kommunen sammen med taskforcen de udviklingspunkter og mål, som det efterfølgende udviklingsforløb tager afsæt i. Analysens resultater og anbefalinger præsenteres for det kommunalpolitiske niveau. Analysefasen varer ca. et halvt år.

Overgang til udviklingsfasen markeres med en kick-off workshop, hvor analyse og anbefalinger præsenteres for relevante ledere og medarbejdere. Kommunen skal ud fra analysens resultater og med sparring fra taskforcen formulere en udviklingsplan, som udviklingsforløbet tilrettelægges ud fra. Kommunen tilbydes læringsaktiviteter som skal understøtte kommunens omlægning og kvalitetsudvikling. Kommunens implementeringsteam vil i denne fase deltage i statusmøder med taskforcen, hvor der følges op på aftaler og fremdrift på implementering af udviklingsplanen. Udviklingsfasen varer ca. 14 måneder.

Forankringsfasen har fokus på at kommunen får lagt en plan for den fortsatte udvikling af den samlede hjemløshedsindsats efter endt forløb. Det kommunalpolitiske niveau præsenteres for effekter af forløbet. Forankringsfasen varer ca. tre måneder.

Det er gratis at indgå i et taskforce-forløb. Rådgivning og aktiviteter varetages af Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen.

Kommunen stiller op til aktiviteter og stiller de nødvendige mødefaciliteter og forplejning til rådighed ved fysisk afholdelse af møder samt mulighed for virtuel afholdelse af udvalgte møder.

Der opstartes to taskforce-forløb i foråret og to forløb i efteråret.

Kontakt os skriftligt eller telefonisk, hvis I er interesseret i et taskforce-forløb. Beskriv hvad I har brug for hjælp til, og hvad I forventer, at et forløb skal bidrage til. Sammen afdækker vi, hvordan jeres behov bedst kan imødekommes og aftaler nærmere proces og opstart.

Kontakt

Karina Amtkjær Schrøder
Specialkonsulent