Ansøgningspulje til koloniophold mv. for børn og unge med handicap og deres forældre og søskende (Handicappuljen)

Herunder kan du læse mere om formål, ansøgerkreds, målgruppe, frister med mere for puljen.

Ansøgningsfrist

23. april 2024 kl. 12.00.

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at yde tilskud til støtte til koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirksomhed, for børn og unge med handicap og deres forældre og søskende

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er landsdækkende handicaporganisationer og –foreninger.

Der skal være tale om landsdækkende organisationer eller foreninger, hvis primære formål er at repræsentere mennesker med et eller flere handicaps (fx autisme eller sklerose), og som arbejder for, at de kan leve et aktivt liv på lige fod med mennesker uden handicap.

Organisationer eller foreninger, hvis primære formål ikke alene relaterer sig til en målgruppe af mennesker med handicap, men i stedet har et bredt målgruppefokus, anses ikke for at være omfattet af ansøgerkredsen.

Landsdækkende:

Ansøger skal være landsdækkende for at være tilskudsberettiget. Ved landsdækkende forstås at foreningen eller organisationen skal være landsdækkende i sit virke. Det kan fx være at ansøger har medlemmer eller afholder aktiviteter i tre eller flere regioner. Det kan også godtgøres ved organisationens eller foreningens indsendte vedtægter, hvis ansøgers landsdækkende virke fremgår af vedtægterne.

Handicap:

Ved handicap forstås, i overensstemmelse med Handicapkonventionen, personer der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Organisationer og foreninger:

Ved handicaporganisationer og -foreninger forstås traditionelle medlemsbaserede handicaporganisationer og –foreninger. Organisationerne/foreningerne er åbne for medlemmer, der støtter op om deres formål, og de har en demokratisk opbygning. Deres vedtægter indeholder en klar tilkendegivelse af deres område og formål inden for handicapområdet.
Det kan også være handicaporganisationer eller –foreninger, hvor medlemmer er andre handicaporganisationer eller –foreninger (paraplyorganisationer).
Det er således ikke muligt for private virksomheder at søge puljen. Den private virksomhed defineres ved, at den har til formål at skabe et overskud til sig selv og sine eventuelle aktionærer.

Ungdomsorganisation og hovedorganisationer:

Ungdomsorganisationer eller -foreninger og hovedorganisationer eller -foreninger kan modtage tilskud fra ansøgningspuljen, hvis der er tale om to skarpt adskilte og selvstændige organisationer eller foreninger. Det skal tilkendegives i ansøgningsskemaet og dokumenteres af vedtægter, at ungdomsorganisationen eller - foreningen og hovedorganisationen eller -foreningen reelt er adskilt. Det kan fx være ved, at de har forskellige vedtægter, forskellig ledelse og aflægger separate regnskaber. Såfremt en ungdomsorganisation og en hovedorganisation begge søger tilskud fra puljen, skal det ligeledes tilkendegives i ansøgningsskemaet, at der ikke søges om tilskud til samme aktiviteter for de samme medlemmer.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge med et handicap samt deres forældre og søskende. Målgruppen af børn og unge med et handicap er op til 25 år.

Projektperiode

1. juli 2024 til 30. juni 2025.

Hvad kan der søges støtte til?

Tilskudsberettigede aktiviteter er:

  • Koloniophold i Danmark for børn og unge med handicap. Ved koloniophold forstås overnatning for børn og unge fra målgruppen, uden medfølgende familie. Koloniopholdet skal finde sted i Danmark.
  • Familieferier i ind- og udland for børn og unge med handicap, og deres nærmeste familie. Ved familieferie forstås et ferieophold for børn og unge fra målgruppen, sammen med deres nærmeste familie, i form af forældre og søskende, herunder også evt. plejefamilier. Familieferien kan finde sted i Danmark eller udlandet.
  • Kursusvirksomhed i Danmark for børn og unge med handicap og deres nærmeste familier. Ved kursusvirksomhed forstås en aktivitet, hvor hovedfokus er på, at børn og unge fra målgruppen og deres nærmeste familie opnår større viden om handicappet, og hvordan de lever med dette i hverdagen. Kursusvirksomhed er ikke at sidestille med et ferieophold. Det vil sige, at der skal være et klart formål, der omhandler at opnå viden. Den nærmeste familie forstås som forældre og søskende, herunder også evt. plejefamilier.

Midler til fordeling

Ansøgningspuljen indeholder 14,5 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalvis.

Finanslovskonto

§ 15.64.07.10.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet i juni 2024. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet, herunder eventuelle budgetnoter, samt organisationens vedtægter. 

Øvrige bilag, som fremsendes, vil ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge 

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format. Budgettet indtastes i excelarket.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde 

Social- og Boligstyrelsen har afholdt et virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 3. april 2024.

Ønsker du at få tilsendt præsentationsmaterialet fra informationsmødet kan du kontakte Social- og Boligstyrelsen på mail tilskudsforvaltning@sbst.dk.

Fordelte tilskud

Senest opdateret 23-04-2024

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Katja Rasmussen
kara@sbst.dk