Ansøgningspuljen til kompetenceudvikling på opholdssteder og døgninstitutioner

På denne side kan du læse mere om formål, kriterier, ansøgerkreds, målgruppe, frister med mere for puljen.

Lukket for indsendelse af ansøgninger

Ansøgningspuljen er d. 29-11-2023 blevet lukket for indsendelse af ansøgninger, da det samlede ansøgte beløb overstiger beløbet til fordeling. Der kan derfor ikke indsendes yderligere ansøgninger til ansøgningspuljen.

Først-til-mølle-princippet

Ansøgningspuljen udmøntes løbende efter først-til-mølle-princippet frem til endelig ansøgningsfrist den 1. december 2023 kl. 12.00. Efter dette tidspunkt kan ansøgninger ikke længere fremsendes.

De ansøgninger, der modtages først i ansøgningsperioden, vil dermed også blive sagsbehandlet først, indtil der ikke er flere midler til fordeling.

Det er ansøgers ansvar, at anvendelse af midlerne sker i overensstemmelse med gældende overenskomster.

Fordelte tilskud

Se liste over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

1. december 2023 kl. 12:00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til kompetenceudvikling og derigennem højne kvaliteten på døgninstitutioner og opholdssteder.

Ansøger skal sende én eller flere medarbejdere på efter- og videreuddannelse. Uddannelserne der kan søges til er:
- Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) (EUV1)
- Meritpædagoguddannelsen
- Moduler på - eller hele akademiuddannelsen i socialpædagogik
- Moduler på - eller hele den sociale diplomuddannelse
- Moduler på – eller hele den pædagogiske diplomuddannelse

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Døgninstitutioner og opholdssteder godkendt efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6 og 7.
Ansøgerkredsen omfatter både offentlige og private døgninstitutioner og opholdssteder.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er medarbejdere med primært pædagogiske arbejdsopgaver ansat på opholdssteder og døgninstitutioner godkendt efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6 og 7.

Medarbejdere skal have minimum to års pædagogisk erfaring, idet der er tale om uddannelser, hvor der gives merit for ens erhvervserfaring.

Institutionerne opfordres til at prioritere medarbejdere uden pædagogisk uddannelse først.

Projektperiode

1. januar 2024 til 31. december 2027 (ny projektperiode).

1. januar 2023 til 31. december 2026 (seneste projektperiode) 
(se tidligere fordelte tilskud).

Hvad kan der søges støtte til?

Midlerne skal anvendes til at afhjælpe institutionens udgifter forbundet med efter- og videreuddannelse af deres medarbejdere på én af de fem ovennævnte uddannelser, inden for rammerne af de gældende overenskomster på området og i det omfang institutionerne vurderer behov herfor.

Midler til fordeling

6.208.000 kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt på baggrund af udgiftsbehov. Ved ansøgning via Tilskudsportalen indtastes budgettet fordelt på kvartaler. Udbetaling vil følge den kvartalvise opdeling, som er angivet i budgettet.

Finanslovskonto

§ 15.26.36.10.

Tidshorisont

Primo december 2023

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen. Budgetskemaet indtastes i Excel-skabelonen og vedhæftes på portalen.

Senest opdateret 14-12-2023

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Jacob Dalbram