Totaløkonomi i støttet byggeri

Ved etablering af almene boliger skal der foretages totaløkonomiske vurderinger af de bygningsdele, der indgår i projektet.

 Som beregningsværktøj til den totaløkonomiske vurdering ved etablering af almene boliger kan bygherren vælge at anvende enten. 

  • Landsbyggefondens totaløkonomiske beregningsmodel

        eller

  • LCC-byg

De to værktøjer er beskrevet yderligere nedenfor.

I bekendtgørelse om støtte til almene boliger m v. (§ 35) er anvendelsen af de to værktøjer til totaløkonomisk vurdering nærmere fastsat.

Landsbyggefondens totaløkonomiske beregningsmodel

Landsbyggefondens totaløkonomiske beregningsmodel giver mulighed for at foretage totaløkonomiske vurderinger for vinduer, facader og tage.

Ved anvendelsen af Landsbyggefondens totaløkonomiske beregningsmodel, skal den totaløkonomiske vurdering indeholde en nutidsværdiberegning til opgørelse af den årlige omkostning for hver af ovenstående bygningsdele.

Der skal endvidere foretages en tilsvarende totaløkonomisk vurdering for mindst ét relevant alternativ for hver af bygningsdelene.

Det er muligt for bygherren at lade andre bygningsdele indgå i projektets totaløkonomiske vurdering.

Bygherren skal indberette de totaløkonomiske vurderinger digitalt.

Indberetningen sker i forbindelse med bygherrens ansøgning om kommunens godkendelse af skema B i BOSSINF-STB og skal indeholde det samlede beregningsgrundlag, herunder alternativer for den endelige totaløkonomiske vurdering til Landsbyggefonden.

Find Landsbyggefondens beregningsmodel her 

Totaløkonomisk vurdering med LCCbyg

Ved anvendelsen af LCCbyg skal der gennemgøres beregninger af tre valg, som er af væsentlig betydning for totaløkonomien, hvor to eller flere alternativer sammenlignes for hvert af de tre betydende valg.

Beregningen kan fx omfatte valg af beklædninger, hvor en type beklædning kræver mindre vedligehold eller holder længere end andre beklædninger.

I overensstemmelse med § 35, stk. 4 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. er der fastsatte en vejledning med retningslinjerne og anbefalinger for beregningerne i værktøjet og indberetningen af beregningerne i BOSSINF. 

Det indberettes i BOSSINF senest forud for byggeriets påbegyndelse, at totaløkonomisk vurdering foretages ved anvendelse af det totaløkonomiske værktøj LCCbyg. 

Der skal senest samtidig med opgørelsen af byggeregnskabet efter bekendtgørelsens § 45, stk. 1, ske digitalt indberetning af det samlede beregningsgrundlag for de krævede totaløkonomiske vurderinger.

Find værktøjet til totaløkonomisk vurdering her 

Mangler link til vejledning om krav og retningslinjer

Retningslinjer for anvendelsen af LCCbyg 

Nedenstående dokument indeholder retningslinjer og anbefalinger for opfyldelsen af kravene til totaløkonomisk beregning, jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv., ved anvendelse af beregningsværktøjet LCCbyg, herunder indberetningen af beregninger i BOSSINF.

Udføres bygningen efter den frivillige bæredygtighedsklasse, er der krav om anvendelsen af LCCbyg.

Du kan læs mere om den frivillige bæredygtighedsklasse via linket nedenfor.

Læs mere om den frivillige bæredygtighedsklasse her 

Kontakt

Boligøkonomi og -analyse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her