Særlige anvisnings- og udlejningsregler

I udsatte områder må kommunalbestyrelsen ikke anvise ledige boliger til personer, der overtræder en række forskellige krav.

Kommunalbestyrelsen må i udsatte boligområder ikke anvise ledige boliger til personer, der:

 • er dømt for et strafbart forhold og inden for de seneste 6 måneder er blevet løsladt fra institutioner under kriminalforsorgen, og for hvem der skal udarbejdes en handleplan efter § 141 i lov om social service.

 • er under 18 år og dømt for et strafbart forhold og inden for de seneste 6 måneder er blevet løsladt fra institutioner m.v. uden for kriminalforsorgen, hvor husstandsmedlemmet har været anbragt i henhold til § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., og for hvem der skal udarbejdes en handleplan efter § 57 c, stk. 1, i lov om social service,

 • inden for de seneste 6 måneder har fået ophævet lejemålet som følge af grove overtrædelser af god skik og brug,
   
 • ikke er statsborger i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz, med undtagelse af studerende, som er indskrevet på en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution.

 • I 6 sammenhængende kalendermåneder har modtaget integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik,
 • Modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller

 • I 6 sammenhængende kalendermåneder har modtaget arbejdsløshedsdagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., sygedagpenge efter lov om sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb efter lov om aktiv socialpolitik.

Læs mere om kommunal anvisning til almene familieboliger her 

Boligorganisationers udlejning i omdannelsesområder 

Boligorganisationen skal i omdannelsesområder afvise boligsøgende, som ikke allerede har en bolig i afdelingen, når:

 • Den boligsøgende og dennes ægtefælle modtager integrationsydelse,
 • Uddannelseshjælp eller
 • Kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Kommunalbestyrelsen kan i helt særlige tilfælde dispensere herfra.

Kommunalbestyrelsen indberetter hvert år den 1. juli oplysninger om anvendelsen af denne bestemmelse til social- og boligministeren. 

Læs mere om generelle regler for kombineret udlejning her 

Fleksibel udlejning i udsatte boligområder 

Boligorganisationen skal i udsatte boligområder udleje ledige boliger efter særlige kriterier, herunder beskæftigelses- og uddannelseskriterier.

Kriterierne tages op til revision, senest 4 år efter at de er fastsat.

Læs mere om generelle regler for fleksibel udlejning her 

Kombineret udlejning 

Kommunen kan beslutte, at almene boligorganisationer i visse boligområder (se listen med områder ovenfor) skal afvise at udleje boliger til borgere uden for arbejdsmarkedet, som har modtaget sociale ydelser i 6 sammenhængende måneder.

Kommunen er til gengæld forpligtet til at anvise den boligsøgende borger en anden passende bolig i kommunen, hvis borgeren er skrevet på ventelisten på det tidspunkt, hvor kommunen beslutter at anvende reglerne.

Formålet med ordningen er at styrke tilflytningen af ressourcestærke borgere til udsatte boligområder.

Kommunen skal hvert år sende et indberetningsskema til Social- og Boligstyrelsen, hvis den har besluttet at anvende kombineret udlejning. Skemaet sendes til Social- og Boligstyrelsen hvert år senest den 1. september. Opgørelsesperioden gælder fra 1. juni til 31. maj. Indberetningsskemaet sendes til mailadressen, der fremgår af højremenuen. 

Indberetningsskema for kombineret udlejning.docx

Kontakt

Almenbolig og Byfornyelse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her