Fællesskabsorienterede boformer

I Danmark eksisterer en bred vifte af boformer, der afspejler en stor variation i karakteren og graden af fællesskab.

Variation af fællesskabsorienterede boformer

De forskellige boformer i Danmark understøtter forskelige grader af fællesskab. Boformens karakter og hvilken grad af fællesskab boformen understøtter varierer i kraft af den geografiske placering, den fysiske indretning og boformens organisering. 

Geografiske forhold

Når man taler om forskellige grader af fællesskab kan den geografiske afstand mellem boligerne, arkitekturen og de fysiske rammer have stor betydning for fællesskabet.

Fysiske forhold

Er der f.eks. etableret fælleslokaler og faciliteter som kan understøtte fællesskabet i form af et fælles køkken eller opgangs- eller udeområder med tanke for møder med ens naboer?

Endelig har de strukturelle rammer og organiseringen omkring boligen stor betydning for muligheden for fællesskab.

Møder man kun sine naboer til det årlige møde i grundejerforeningen eller til den årlige gadefest? Eller er der en bestyrelse og aktivitetsgrupper, der løbende håndterer fælles drift og arrangementer i en boligforening?

Organisatoriske forhold

I boligformer med stor vægt på fællesskab, som f.eks. bofællesskabet, vil der ofte både være en formel organisation med løbende stormøder, men også mange uformelle arrangementer og fælles rammer for at udfolde særlige interesser.

I nedenstående model er angivet graden af fællesskab, set ud fra den konkrete boforms geografiske og fysiske udformning af betydning for at understøtte et fællesskab mellem beboerne. Der kan forekomme boformer med anden grad af fællesskab end angivet i modellen.

Grad af fællesskab i boformen

Bygge- og bofællesskaber som fællesskabsorienteret boform

Bygge- og bofællesskaber er to eksempler på fællesskabsorienterede boformer. Bygge- og bofællesskaber er betegnelser for det at bygge og bo sammen, men reelt set er der tale om to adskilte processer, som henholdsvis betegner processen før og efter indflytning i en bolig.

Både bygge- og bofællesskaber eksisterer i mange forskellige former, grundet forskellige typer af ejerskab og grader af beboerindflydelse på processer og udformning. 

Det konkrete initiativ til etablering af bygge- og bofællesskaber kan både komme fra professionelle aktører som f.eks. kommuner, almene boligorganisationer og private udviklere eller fra aktive borgere og selvgroede netværk med afsæt i særlige ønsker og visioner for bofællesskabet.

Der kan være flere formål med at etablere bygge- og bofællesskaber. Bygge- og bofællesskaber kan bl.a. bidrage til levende og mangfoldige byer ved en større variation i boligudbuddet, en større arkitektonisk mangfoldighed og gode rammer for fællesskab, der kan understøtte et aktivt naboskab og modvirke ensomhed.

På følgende sider kan du læse mere om hhv. byggefællesskaber og bofællesskaber.

Senest opdateret 05-01-2024

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her