Områdefornyelse

Kommunalbestyrelsen kan, med henblik på at sikre attraktive bosætningsvilkår, træffe beslutning om områdefornyelse for nedslidte byområder med væsentligt behov for bymæssig udvikling og med en flerhed af væsentlige problemer.

Beslutningen om områdefornyelse skal gå ud på at iværksætte og koordinere foranstaltninger, der fremmer udviklingen i området.

Byfornyelsesprogram

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om områdefornyelse på baggrund af et program for områdefornyelse, byfornyelsesprogrammet.

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med udarbejdelsen af programmet etablere et forpligtende samarbejde med de parter, der måtte blive berørt af kommunalbestyrelsens beslutning om områdefornyelse. Kommunalbestyrelsen kan formalisere samarbejdet gennem dannelse af et partnerskab.

Byfornyelsesprogrammet skal indeholde:

 • En beskrivelse af området, herunder problemer og ressourcer i området.

 • En beskrivelse af de kommunale og private initiativer inden for de nævnte problemområder og beskrivelse af initiativernes koordinering.

 • En handlings- og tidsplan, herunder frist for afslutning af gennemførelse af beslutningen.

 • Et budget, der angiver, hvordan udgifterne til områdefornyelsen finansieres.

 • En investeringsredegørelse for området, der angiver mulighederne for såvel de private som de offentlige investeringer i området.

 • En beskrivelse af de støtteberettigede foranstaltninger.

Borgerinddragelse

Borgerinddragelse er det samarbejde, der foregår mellem kommuner og private borgere og virksomheder.  

Borgerinddragelse bringer et demokratisk element ind i styringen af byudviklingen ved, at borgerne, sammen med forvaltninger og politikere, medvirker til at planlægge og beslutte, hvilke projekter der skal prioriteres. Et godt samarbejdsforløb kan i sig selv få stor betydning for områdets udvikling.

Der er mange forskellige aktører i byområderne, som kan inddrages i processen. Det kan være handelslivet, de lokale erhverv og dem, som bor og arbejder i områderne, men også skoler, fritidsklubber, organisationer og foreninger som ofte har stærke positioner og netværk, både i og på tværs af byområder.

Det er vigtigt at inddrage borgerne, da netop den lokale involvering i processen omkring udviklingen af et lokalområde kan skabe den nødvendige forankring af projektet.

Kommunerne kan ved at inddrage en bred vifte af aktører bl.a. udnytte den viden og de ønsker, de har for deres lokalområde. Derudover er det gennem borgerinddragelse muligt:

 • At give de berørte beboere indflydelse.
 • At inddrage private ressourcer i byudviklingen.
 • At skabe netværk, identitet, tilhørsforhold og ansvarlighed hos borgerne.
 • At afdække interessemodsætninger så evt. konflikter kan forebygges.
 • At skabe bedre kommunikation mellem kommune og borgerne.

Partnerskaber

Partnerskaber mellem det offentlige og private er en vigtig faktor for at gennemføre en vellykket områdefornyelse. Typen af partnerskaber kan variere og have forskellige formål.

Partnerskaber mellem det offentlige og det private er en måde at få flere ressourcer ind i omdannelsen af vores byer og bysamfund. I byfornyelsesloven stilles der krav om, at kommuner indgår i et strategisk samarbejde med områdets interessenter, såvel offentlige som private parter.

Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret samarbejde mellem offentlige og private aktører. Aktørerne har ofte forskellige interesser og ressourcer, men med udgangspunkt i en fælles strategi og vision kan der skabes en synergieffekt.

Der er mange forskellige måde at organisere et partnerskab på. Nogle typer af partnerskaber er strategiske og med fælles mål, men hvor der ikke er indgået en kontrakt. Andre kan betegnes som mere bindende projektpartnerskaber, hvor parternes forskellige roller bliver defineret i forbindelse med gennemførelse af et konkret projekt.

Et godt partnerskab udspringer af de lokale ressourcer, der er til stede i et område. Partnerskaber handler ikke alene om, hvad de offentlige og private investorer kan gøre for et område, men også om hvordan de spiller sammen med de potentialer, der er til stede i forvejen.

Læs mere om områdefornyelse i følgende vejledning:

Vejledning om områdefornyelse

Senest opdateret 18-12-2023

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn