Tilpasning og skrumpning af landsbyer

I de fleste danske kommuner vil man kunne se frem til færre indbyggere. Det kræver tilpasning og omdannelse.

Mange landsbyer har et faldende indbyggertal og slås med tomme huse og forfald. Staten har afsat og målrettet midler (pulje til landsbyfornyelse og omprioritering af byfornyelsesrammen) – til at støtte kommunerne i deres indsats for at rive faldefærdige huse ned og istandsætte de dårlige boliger i landdistrikterne.

For at udvikle og afprøve nye løsninger på problemstillingen blev der i 2014 afsat en pulje til forsøg med mindre byer, der skal tilpasses.

Puljen blev afsat af byfornyelsesrammen til gennemførelse af konkrete byfornyelsesforsøg.

Det tidligere Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter efterlyste kommuner, der ville afprøve nye metoder til at planlægge og gennemføre strategisk skrumpning af mindre byer i samarbejde med borgerne og andre involverede parter. En indsats, der har som formål at begrænse antallet af boliger, indbyggere og evt. privat og offentlig service i udvalgte små byer.

Der er behov for, at kommunerne differentierer og prioriterer mellem de forskellige landsbytyper i en langsigtet, strategisk kommunal planlægning.

To projekter blev udvalgt til at få støtte til gennemførelse af konkrete forsøg.

Kommune Beskrivelse Støtte 

Morsø Kommune

Kontaktperson: Ann-Sophie Øberg

Strategisk tilpasning i "Landsbyen De 7 Sogne" på Mors

Formålet er at udvikle og afprøve værktøjer til at gennemføre en strategisk tilpasning i samarbejde med borgerne. Projektet omfatter syv byer, som allerede samarbejder (netværkslandsbyen).  

2.400.000 kr.

Hjørring Kommune

Kontaktperson: Helle Lassen, kontorchef 

Løkkensvej - Lev godt, Lad det gro

Projektets formål er at planlægge og gennemføre en strategisk skrumpning af flere vejkantslandsbyer, hvor de byer, som ikke er attraktive omdannes gennem strategisk nedrivning og genanvendelse af grunde samt etablering af forbindelser til omkringliggende natur.

Der udvikles gode, enkle redskaber til både fysisk og socialt at omdanne vejkantsbyer og skabes nye måder at bo på. Nye inddragelsesformer af alle interessenter afprøves.

4.300.000 kr. 

Formålet er at afprøve, hvordan små (vejkants)byer med faldende befolkningstal kan skrumpes planlægningsmæssigt fornuftigt og for de tilbageblevne beboere på en nænsom måde.

Forsøgene giver kommunerne mulighed for at afprøve nye metoder til at planlægge og gennemføre strategisk skrumpning af de mindste byer. De erfaringer, Morsø og Hjørring Kommune oparbejder gennem projektforløbene, er viden, som kan gavne og styrke fremtidige indsatser i kommuner landet over.

Med et ønske om at udbrede erfarings- og vidensudvekslingen er der derfor igangsat en løbende evaluering af forsøgene.

Evaluering

Dansk Byplanlaboratorium udfører evalueringen. Der er tale om en netværksorienteret evaluering, som vil følge forsøgene gennem hele forløbet.

Evalueringen opererer med tre niveauer af kommunal inddragelse og netværksdeltagelse for at sikre, at alle relevante kommuner og aktører er med i erfarings- og vidensudvekslingen.

I løbet af perioden frem til udgangen af 2020 afholdes årlige åbne netværksmøder og byvandringer.

Derudover vil et lukket, tæt netværk for kommuner med lignende udfordringer, der ligesom Hjørring og Morsø Kommuner arbejder med konkrete projekter vedr. skrumpning af landsbyer, afholde møder.

Læs mere om Dansk Byplanlaboratoriums evaluering af forsøgsprojekterne 

Relevante udgivelser

Hent idekataloget om ny anvendelse af tomme grunde her

Hent idekataloget om genanvendelse af tomme grunde efter nedrivning her

Hent idekataloget om vejkantsdanmarks fremtid her 

Hent idekataloget om udvikling af landsbyer her

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn