Butiksgader og bymidter under pres

Bymidter, handels- og hovedgader har historisk set været centrum for såvel store som små byers vækst, handel og administration og har været det uformelle samlingssted, hvor mennesker mødes.

Men handelslivet og den private service har i en længere periode været igennem en strukturændring og centraliseres til de større byer. Især de små og mellemstore provinsbyers bymidter er mange steder præget af, at detailhandlen ændrer sig.

Sammen med befolkningsforskydningen og centralisering af privat og offentlig service, får det i nogle byer afsmitning på det fysiske miljø, der kommer til at fremstå med nedslidte facader, tomme butikslokaler og små utidssvarende boliger.

Det kan give indtryk af en by, som er gået i stå.

Det kan bl.a. give udfordringer med tiloversblevne lokaler, der må nedlægges eller overgå til nye funktioner.

Lokalerne, der ofte ligger i fysisk sammenhæng med boliger, kan allerede omdannes til boliger med støtte efter byfornyelsesloven.

Men ofte vil lokalerne ikke være egnet, og i flere byer vil efterspørgslen efter boliger i bymidten være begrænset.

For at udvikle og afprøve nye løsninger på problemstillingen blev der i 2014 afsat en pulje til fornyelse af bymidter og handelsgader.  Puljen blev afsat af byfornyelsesrammen til gennemførelse af konkrete byfornyelsesforsøg.  

  • Formålet var at afprøve

  • Nye metoder til identitets- og funktionsændringer samt genoplivning af bymidter og handelsgader,
    nye løsningsmuligheder til omdannelse af ejendomme med tomme butikslokaler, og gerne løsninger der medtænker de nære private eller halvprivate friarealer ud til gaden.

Fem projekter blev udvalgt til at få støtte til gennemførelse af konkrete forsøg.

 

Kommune Beskrivelse Støttebeløb

Rudkøbing, Langeland Kommune 

Kontaktperson: Finn Granhøj, Funktionsleder 

Købstaden Version 2.0.

Forsøgsprojektet omhandler to indsatser:

1. Det nye bystræde: Forskønne og skabe forbindelser mellem stræder og byrum. Forsøg med partnerskab mellem de store grundejere og kommune; multianvendelige byrum og midlertidige tiltag.

2. Aktion tomme butikker: Oparbejde hurtige og smidige handlemuligheder ved genanvendelse af tomme butikker gennem partnerskab mellem erhvervsdrivende. Genbrug af butikkerne til fx midlertidige udstillinger eller til satellitbutikker.

5.800.000 kr.

Haslev, Faxe Kommune

Kontaktperson: Anders Mosbæk Nielsen, Afdelingsleder og Annette Fischer-Rasmussen, Planlægger

Passager binder hovedgade og dagligvarebutikker sammen

700 m hovedgade bliver til bevægelser i loops.  Fire passager indrettes, så de indbyder til ophold og skaber forbindelse mellem hovedgaden og stationspladsen med de store detailhandelsbutikker. Passagerne demonstrerer: Den grønne havegang, Det fleksible bymøbel, Lys-Lyd-Leg, Det foranderlige byrum/forbindelse

3.550.000 kr.

Vordingborg bymidte, Vordingborg Kommune

Kontaktperson: Vibeke Møgelvang Neergaard 

Plads til at mødes (de røde løbere)

Ønsker at vende stemning og holdning til byen, at gøre aktiviteter synlige i bymidten, og at skabe rammer for at borgerne mødes og involverer sig. Der etableres nye forbindelser samt ny anvendelse af tomme butikslokaler. Der udvikles og afprøves ny organisationsform med butiksejere, der sammen med handelsforeningen, kunstnere og virksomhedsnetværk skal koordinere og udvikle de nødvendige aktiviteter i byens overskudsrum. Eksempelvis "Byens hus" via nettet "Plug-in", midlertidige butikker, udstillingslokaler, kampagnekontor for virksomheder. Der vil ske nedrivning af overflødige bygninger, og skabes nye aktiviteter på grundene.

6.500.000 kr.

Mørke., Syddjurs Kommune

Kontaktperson: Alette Lena Skov-Hansen

Genbyg Hovedgaden i Mørke

Forsøg med cirkulær økonomi til genoplivning af hovedgade. Integrerer bygningsfornyelsen med områdefornyelse gennem genanvendelse af lokalt byggematerialer, gennem samskabelse med interessenter og ved samfinansiering af offentlige og private midler (investorer, fonde m.v.). Omdannelse og forskønnelse af hovedgaden (byrum og bygninger), tilgængelighed samt vækst- og aktivitetshus.

2.950.000 kr. 

Langå, Randers Kommune 

Kontaktperson: Mia Nørlund Jensen

Vores Bredgade - Genopdagelse af stationsbyens hovedgade 

Projektformålet er gennem en række aktiviteter og fysiske tiltag, at afprøve ideer til fornyelse af Bredgade. Forsøgsprojektet består af tre dele:

  • Samskabelse/ borgerinddragelse, som er en åben proces, hvor resultatet findes i fællesskab.
  • Midlertidige aktiviteter i både det offentlige rum og i de tomme butikker, således at nye anvendelsesmuligheder afprøves.
  • Gaderummets potentiale - gadearealet omdannes til halvprivate og halvoffentlige byrum, således at der skabes liv foran husene.
4.500.000 kr. 

De erfaringer de udvalgte kommuner pådrager gennem projektforløbene er viden, som kan gavne og styrke fremtidige indsatser i kommuner landet over.

For at udbrede erfarings- og vidensudvekslingen er der derfor igangsat en løbende evaluering af forsøgene.

Evaluering

På vegne af ministeriet udfører Oxford Research evalueringen - i projektgruppe med Manto A/S og Boris Brorman Jensen, vil de følge forsøgene gennem hele forløbet.

Formålet er dels at vurdere om hensigten med puljen opnås, dels i hvilken udstrækning de enkelte forsøgsprojekter opfylder egne målsætninger, og hvorfor og hvordan noget lykkes – og andet ikke gør.

Herudover skal evalueringen indeholde anbefalinger til kommunernes fremtidige områdebaserede indsats og til videreudviklingen af byfornyelsesindsatsen.

En vigtig del af evalueringen er desuden at skabe læring og videndeling på tværs af de fem projekter.

Undervejs afholdes seks netværks- og erfaringsmøder, hvoraf tre er ’interne projektmøder’ og tre er målrettet en bredere kreds af relevante kommuner og aktører, med involvering af eksterne oplægsholdere.

Fokus i disse møder er tværgående læring og vidensudveksling.

Læs mere om første evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om butiksgader og bymidter under pres

Læs mere om anden evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om butiksgader og bymidter under pres

Relevante udgivelser 

Hent idekataloget om nye billeder på provinsbyerne her

Hent idekataloget om inspiration til udvikling af danske købstæder her

Hent idekataloget om hovedgader og bygningsfornyelse her 

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn