Faglitteratur om vold mod børn og unge

Her kan du finde en samling af litteraturhenvisninger, der knytter an til temaet vold mod børn.

Litteraturen er fra år 2000 og frem til i dag, men der er enkelte undtagelser.
Litteraturen er opdelt i 3 hovedoverskrifter:

 • Behandling
 • Undersøgelser, statistik og fakta
 • Sociale indsatser og tværfaglighed

Vi udvælger litteratur ud fra forskellige kriterier. Litteraturen skal være publiceret på anerkendte forlag, i anerkendte tidsskrifter eller fagblade.

Indholdet af litteraturen udtrykker udelukkende forfatterens faglige viden, praksiserfaring i det sociale arbejde med børn, udsat for seksuelle overgreb eller anerkendt udgivet forskning.

Udvalgte undersøgelser, rapporter og bøger vedr. temaet vold mod børn og unge:

 • Arnell Ami Ekbom: "Och han spackade mamma...". Radda Barnen, Sverig 2006
 • Bovbjerg, Anne og Espe maria Kahler: Det traumatiserede barn. Frydenlund 2007
 • Børn i familier med vold - behandlingsmodeller. Udviklet af Aarhus, Skanderborg, Randers, Haderslev og Odense Kommuner som led i projekt Børn og kvinder i familier med vold. Servicestyrelsen 2011
 • Børn i familier med vold - teorierne bag behandlingsmodellerne. Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og kvinder i familier med vold - Servicestyrelsen, 2011
 • Cook, Spinazzola, Ford, Lanktree, Blaustein, Cloitre, DeRosa, Hubbard, Kagan, Mallah, Olafson, Van der Kolk: Complex Trauma in Children og Adolescents. Psyciatric Annals 2005, pp. 390-398
 • Hendriks, Jean Harrie, Dorra Black og Tony Kaplan: At hjælpe børn igennem traumer og sorg. Dansk psykologisk forlag 2004
 • Herman, Judith Lewis: I voldens kølvand - om psykiske traumer og deres heling. Hans Reitzels Forlag 1995
 • Perry, B. og M. Szalawitz: The Boy who was raised like af dog. Basicbooks 2008
 • Van der Kolk: Developmental Trauma Disorder. Psychiatric Annals 2005, pp. 401-408

Udvalgte undersøgelser og rapporter vedr. temaet vold mod børn og unge:

 • Christoffersen, Mogens Nygaard: Børnemishandling i hjemmet. Delrapport 1. SFI 2010
 • Danner - en bedre social arv. Slutrapport. Rambøll 2012 (for Socialstyrelsen)
 • Erikson, Maria (Red): Barn som upplever våld. Nordisk forskning og praktik. Gothia Förlag 2007
 • Graham-Bermann, Sandra A. og A. A. Levendosky: Parenting in Battered Women: The Effects of Domestic Violence on Women and Their Children. Journal of Family Violence vol 16 no 2 2001
 • Helweg-Larsen, Karin, Nina Maria Schütt og Helmer Bøving Larsen: Unges trivsel - År 2008. Statens Institut for Folkesundhed 2009
 • "Jeg ved bare ikk´ hvordan jeg skal få det sagt" Børnelinket - et chatrum for børn og unge i voldsramte familier. Servicestyrelsen for Minister for ligestilling, 2009
 • Kitzmann, K. M., K. N. Gaylord, A. R. Holt og E. D. Kenny: Child Witnesses to Domestic Violence. A Meta-Analytic Review. Journal og Consulting and Clinical Psychology 2003, 71(2), 339-352
 • Korzen, Sara, Liv Fisker og Helene Oldrup: Vold mod unge i Danmark. Delrapport 2. SFI 2010
 • LOKK årsstatistik 2011.Kvinder og børn på krisecenter. Temaanalyse: Kvinderne og børnenes sundhed og trivsel. LOKK og Socialstyrelsen
 • Oldrup, Helene, Maia Lindstrøm og Sara Korzen: Vold mod førskolebørn. Delrapport 3. SFI 2011
 • Oldrup, Helene, Sara Korzen, Maia Lindstrøm og Mogens Nygaard Christoffersen: Vold mod børn og unge. Hovedrapport. SFI 2011
 • Støtte og behandling til kvinder og børn i voldsramte familier. Slutrapport. Rambøll 2012 (for Socialstyrelsen)

Udvalgte undersøgelser og rapporter vedr. temaet seksuelle overgreb mod børn og unge:

 • Andersen, Dines: Når mistanken opstår – samarbejde mellem forældre og professionelle ved mistanke om seksuelle overgreb mod børn i daginstitutioner. SFI 2003.
 • Ejrnæs, Morten: Faglighed og tværfaglighed. Vilkårene for samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker, lærere og socialrådgivere. Akademisk Forlag, 2006.
 • Gram, Marianne: Kvinder der begår seksuelle overgreb mod børn! Vera. - Nr. 10, 2000 .
 • Helweg-Larsen, Karin og Helmer Bøving Larsen: Unges sociale problemer, i samspil eller isolerede problemer? Forandringens omveje og genveje (Projekt). Statens Institut for Folkesundhed 2010.
 • Helweg-Larsen, Karin, Susanne Andersen og Rikke Plauborg: Om forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn. Kommunernes indsats og om skoleundervisning. Forandringens omveje og genveje (Projekt). Statens Institut for Folkesundhed 2010. Beskriver den kommunale forebyggelsesindsats og mulighederne for gennem undervisning at forebygge seksuelle overgreb mod børn.
 • Holm Sørensen, Mogens og Marie Luise Nørrelykke: Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge. Delrapport: Handlemuligheder i arbejdet med betalt seksuel udnyttelse af unge. Gruppe interviews med personale på døgninstitutioner of socialpædagogiske opholdssteder. VFC Socialt Udsatte, 2006.
 • Høedt-Rasmussen, Ellen m.fl.: Fra kigger til krænker? Om IT-relaterede seksuelle overgreb på børn. Red Barnet, 2006.
 • Kommunernes beredskab om seksuelle overgreb mod børn. En kortlægning af kommunernes beredskab til håndtering af sager om seksuelle overgreb og vold mod børn. Servicestyrelsen 2011
 • Overgreb mod børn. Ser du noget? Gør du noget? Det Kriminalpræventive Råd, 2007
 • Paulsen, Susan og Dorthe Nielsen: Systemet tøver med at reagere - seksuelle overgreb. Socialrådgiveren. - Nr. 20 (2004). Susan Paulsen, interview med Dorthe Nielsen. 40 procent af de børn, som krænkes seksuelt, kommer fra familier, som allerede er kendt af socialforvaltningen.
 • Rapport fra ekspertpanel om seksuelle overgreb mod børn. Juni 2012.
 • Regeringen: Handling bag ord. Samlet strategi til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. Maj 2011.
 • Regeringens handlingsplan om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. Justitsministeriet og Socialministeriet, 2003.
 • Redegørelse om en forstærket indsats mod seksuelt misbrug af børn. Socialministeriet 2000.
 • Seksuelle overgreb mod børn i en daginstitution. En rapport om forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om seksuelle overgreb mod børn i daginstitutioner, på baggrund af en konkret sag i Århus kommune i 2007. SISO og Red Barnet, 2008. Rapporten udarbejdet for Århus kommunes Børn og Unge Magistrat.
 • Tryg barndom 2010. Strategi for en særlig indsats på børneområdet 2010. Nuuk, Departementet for Sociale Anliggender, 2010.
Senest opdateret 17-02-2020

Kontakt

Julia Kim Schweitzer
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her