Faglitteratur om seksuelle overgreb mod børn

Her kan du finde en samling af litteraturhenvisninger, der knytter an til temaet seksuelle overgreb mod børn og unge.

Litteraturen er fra år 2000 og frem til i dag, men der er enkelte undtagelser.

Litteraturen er opdelt i 5 hovedoverskrifter:

 • Undersøgelser, statistik og fakta
 • Sociale indsatser og tværfaglighed
 • Behandling
 • Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb, herunder børns seksuelle udvikling
 • Strafferet og jura

Vi udvælger litteratur ud fra forskellige kriterier. Litteraturen skal være publiceret på anerkendte forlag, i anerkendte tidsskrifter eller fagblade.

Indholdet af litteraturen udtrykker udelukkende forfatterens faglige viden, praksiserfaring i det sociale arbejde med børn, udsat for seksuelle overgreb eller anerkendt udgivet forskning.

Udvalgte undersøgelser og rapporter vedrørende temaet seksuelle overgreb mod børn og unge:

 • Bøving Larsen, Helmer og Karin Helweg-Larsen: Psykiske problemer hos unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. Nordisk psykologi. - Vol. 55, nr. 2, 2003.
 • Bramsen, Rikke Holm: Seksuel vold blandt unge. En systematisk tilgang til primær forebyggelse. Det Kriminalpræventive Råd, marts 2012.
 • Christensen, Else: Mistanke om seksuelle overgreb i daginstitutioner. SFI 2003 (arbejdspapir) SFI´s børneforløbsundersøgelse, hvor mere en 5.000 børn født i 1995 følges.
 • Christensen, Else, Lise G. Kristensen og Siddhartha Baviskar: Børn i Grønland. En kortlægning af 0-14-årige børns og familiers trivsel. SFI 2008.
 • Finkelhor, David: Child Sexual Abuse. New Theory and Research, 1984.
 • Finkelhor, David: A Sourcebook on Child Sexual Abuse, 1986.
 • Helweg-Larsen, Karin, Helmer Bøving Larsen og Nina Maria Schütt: Unges trivsel år 2008. En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i barndom og tidlig ungdom. Statens Institut for Folkesundhed, 2009.
 • Helweg-Larsen, Karin og Helmer Bøving larsen: Unges trivsel år 2002. En undersøgelse blandt 9. klasses elever med fokus på seksuelle overgreb i barndommen. Statens Institut for Folkesundhed, 2002.
 • Helweg-Larsen, Karin og Helmer Bøving Larsen: Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn. Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
 • Helweg-Larsen, Karin og Helmer Bøving Larsen: En undersøgelse af seksuelle krænkelser af børn og unge inden for idræt. Statens Institut for Folkesundhed, 2002
 • Kvam, Marit Hoem: Seksuelle overgrep mot synshemmede barn i Norge. SINTEF Unimed 2003.
 • Kvam, Marit Hoem: Seksuelle overgrep mot døve barn i Norge. SINTEF Unimed 2001.
 • Mehlby, Jill: Seksuelle overgreb på børn og unge på døgninstitution - omfang og indsats. AKF, 2006.
 • Mossige, Svein: Ungdoms holdninger til seksuelle krenkelser og overgrep. Ungdommers oppfatning av barn som legitime mål for seksuelle handlinger. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2001.
 • Pedersen, Bodil: Etnicitet og seksualiserede overgreb. En kvalitativ undersøgelse af 12 unge kvinders beretninger. Nordisk psykologi. - Vol. 57, nr. 4 (2005).
 • Seksuelle overgreb mod børn og unge anbragt uden for hjemmet eller i aflastning. SISO dec. 2007.
 • Seksuelle overgreb mod børn med handicap. SISO jan. 2007.
 • Strange, Mimi: Unge krænkere. SFI 2002. Undersøgelsen belyser hvilke årsager der kan ligge bag seksuelt krænkende adfærd hos unge. Undersøgelsen består dels af interview med 9 unge drenge/mænd mellem 14 og 20 år og dels af et litteraturstudie.
 • Uldum, Birgitte, Hanne Nødgaard, Richard Welbury og Sven Poulsen: "Danish Dentists` and dental hygienists´ knowledge of and experience with suspicion of child abuse or neglect". International Journal of Paediatric Dentistry 2010

Udvalgte undersøgelser og rapporter vedrørende temaet seksuelle overgreb mod børn og unge:

 • Andersen, Dines: Når mistanken opstår – samarbejde mellem forældre og professionelle ved mistanke om seksuelle overgreb mod børn i daginstitutioner. SFI 2003.
 • Ejrnæs, Morten: Faglighed og tværfaglighed. Vilkårene for samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker, lærere og socialrådgivere. Akademisk Forlag, 2006.
 • Gram, Marianne: Kvinder der begår seksuelle overgreb mod børn! Vera. - Nr. 10, 2000 .
 • Helweg-Larsen, Karin og Helmer Bøving Larsen: Unges sociale problemer, i samspil eller isolerede problemer? Forandringens omveje og genveje (Projekt). Statens Institut for Folkesundhed 2010.
 • Helweg-Larsen, Karin, Susanne Andersen og Rikke Plauborg: Om forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn. Kommunernes indsats og om skoleundervisning. Forandringens omveje og genveje (Projekt). Statens Institut for Folkesundhed 2010. Beskriver den kommunale forebyggelsesindsats og mulighederne for gennem undervisning at forebygge seksuelle overgreb mod børn.
 • Holm Sørensen, Mogens og Marie Luise Nørrelykke: Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge. Delrapport: Handlemuligheder i arbejdet med betalt seksuel udnyttelse af unge. Gruppe interviews med personale på døgninstitutioner of socialpædagogiske opholdssteder. VFC Socialt Udsatte, 2006.
 • Høedt-Rasmussen, Ellen m.fl.: Fra kigger til krænker? Om IT-relaterede seksuelle overgreb på børn. Red Barnet, 2006.
 • Kommunernes beredskab om seksuelle overgreb mod børn. En kortlægning af kommunernes beredskab til håndtering af sager om seksuelle overgreb og vold mod børn. Servicestyrelsen 2011
 • Overgreb mod børn. Ser du noget? Gør du noget? Det Kriminalpræventive Råd, 2007
 • Paulsen, Susan og Dorthe Nielsen: Systemet tøver med at reagere - seksuelle overgreb. Socialrådgiveren. - Nr. 20 (2004). Susan Paulsen, interview med Dorthe Nielsen. 40 procent af de børn, som krænkes seksuelt, kommer fra familier, som allerede er kendt af socialforvaltningen.
 • Rapport fra ekspertpanel om seksuelle overgreb mod børn. Juni 2012.
 • Regeringen: Handling bag ord. Samlet strategi til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. Maj 2011.
 • Regeringens handlingsplan om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. Justitsministeriet og Socialministeriet, 2003.
 • Redegørelse om en forstærket indsats mod seksuelt misbrug af børn. Socialministeriet 2000.
 • Seksuelle overgreb mod børn i en daginstitution. En rapport om forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om seksuelle overgreb mod børn i daginstitutioner, på baggrund af en konkret sag i Århus kommune i 2007. SISO og Red Barnet, 2008. Rapporten udarbejdet for Århus kommunes Børn og Unge Magistrat.
 • Tryg barndom 2010. Strategi for en særlig indsats på børneområdet 2010. Nuuk, Departementet for Sociale Anliggender, 2010.

Udvalgte undersøgelser, rapporter og bøger vedr. temaet seksuelle overgreb mod børn og unge:

 • Egert, Søren: Livslange tilløb: Psykologers arbejde med seksuelt misbrugte. Servicestyrelsen, 2008. (Behandling af voksne)
 • Gjærum, Bente, Berit Grønholt og Hilchen Sommerschild (red): Mestring som mulighed – i mødet med børn, unge og forældre. Hans Reitzels Forlag 2000.
 • Gram, Marianne: Det seksuelle overgreb - krænkerens profil. Set i et teoretisk og behandlingsmæssigt perspektiv. Akademisk Forlag, 2000. Indhold: Seksuelle overgreb i et historisk perspektiv ; Forskning vedrørende krænkere ; Borderline-profil/krænker-profil ; Behandling af krænkere i et historisk perspektiv ; Individuel behandling af krænkere ; Familiebehandling ; Retsforfølgelse eller behandling ; Ved mistanke om seksuelle overgreb
 • Hildebrandt, Eva og Else Christensen: Familier med seksuelt misbrug af børn - forståelse og handlemåder. Hans Reitzels Forlag 1986.
 • Justitsministeriet: Evalueringsrapport om forsøgs- ordningen vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen september 2000.
 • Lyager, Lone og Jette Lyager: At bestige bjerge. Gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd. NBC, 2005.
 • Mehlbye, Jill og Anette Hammershøi (red): Seksuelle overgreb mod børn og unge – en antologi om forebyggelse og behandling. 2006. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn.
 • Mossige, Svein: Personer som begår seksuelle overgrep mot barn. Forståelse, behandling og straff. Kunnskapsstatus og erfaringer fra de nordiske landene. Nordisk Ministerråd, Nordisk Råd, 2000.
 • Macdonald, Geraldine, Julian Higgins & Paul Ramchandani: Cognitive behavioural interventions for children who have been sexually abused / (Campbell review) 2006.
 • Nyman, Anders og Börje Svensson: Boys : sexual abuse and treatment. Save the Children Sweden, 2002.
 • Nyman, Anders; Olof Risberg og Börje Svensson: Unge seksuelle krænkere. Om overgreb og behandling. Hans Reitzel, 2003.
 • Rothschild, Babette: Kroppen husker: om krop og psyke i traumebehandling. Klim, 2004.
 • Slutrapport. Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser : Lov nr. 247 af 15. april 1997 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige forsorg mv. Direktoratet for Kriminalforsorgen. Vistiations- og behandlingsnetværeket, 2004.
 • Strange, Mimi: Når børn og unge krænker. Psykolog Nyt. nr. 21, 2008.
 • Strange, Mimi: Portræt af de unge krænkere. Psykolog Nyt. nr. 22, 2008.
 • Strange, Mimi: Holistisk behandling af børn og unge. Psykolog Nyt. nr. 23, 2008.
 • Strange, Mimi: Offer møder krænker. Psykolog Nyt. nr. 1, 2009.
 • Zeuthen, Katrine Egede: Kærlighed og overlevelse. Barneseksualitet og seksuelle traumer. Akademisk, 2009. Med udgangspunkt i teoretisk psykoanalyse og psykoanalytisk terapi vises, hvor vigtigt indsigten i forholdet mellem udviklingen af barnets seksualitet og det seksuelle traume er, for forståelsen af hvordan seksuelle overgreb forhindrer børn i at skelne mellem fantasi og virkelighed.
 • Østergaard, Janne og Tove Christiansen: Seksuelt overgrebne piger. Psykolog nyt. - Årg. 60, nr. 19, 2006. Beskrivelse af et terapiforløb ved Rådgivningscenter for børn og unge i Århus Amt med syv piger i alderen 10-14 år.

Udvalgte undersøgelser, rapporter og bøger vedrørende temaet seksuelle overgreb mod børn og unge:

 • Den professionelle tvivl. Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge. Et fagligt vejledningsmateriale. SISO dec. 2010.
 • Egert, Søren: Se barnet og forældrene i øjnene. Et svigtet barn udsender signaler, som ikke altid bliver opfanget. Vera. - Nr. 51, 2010. Søren Egert, interview med Kari Killén. I anledning af den norske klinikers bog "Barndommen varer i generationer. Forebyggelse af omsorgssvigt"
 • Stevnhøj, Anna Louise og Søren Gundelach: Doktorleg i børnehaven. Kortlægning af børnehavebørns seksuelle leg og adfærd samt samarbejde med forældre. UdviklingsForum marts 2011
 • Stevnhøj, Anna Louise: Børn og seksualitet. Om børns seksuelle udvikling, adfærd og leg samt om seksuelle overgreb. Til professionelle og forældre. Børns Vilkår, 2008
 • Zeuthen, Katrine Egede: Kærlighed og overlevelse. Barneseksualitet og seksuelle traumer. Akademisk 2009

Udvalgte undersøgelser, redegørelser og lignende vedrørende temaet seksuelle overgreb mod børn og unge:

 • Rapport med beskrivelse af de juridiske aspekter i forhold til sager om seksuelle overgreb og ofrenes muligheder for at få rådgivning og støtte. Socialministeriet og Justitsministeriet, 2010.
 • Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn. Straffelovrådet, 2008.
 • Gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn. Betænkning nr. 1420. Justitsministeriet, 2002.
 • Grothe Nielsen, Beth: Straffesystemet i børneperspektiv. Seksuelle overgreb mod børn i familien Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001.
 • Poulsson, Anne og Anne Lise Rønneberg: Barn som vitner. Universitetsforlaget 2000.
 • Rigsadvokaten: Rigsadvokatens redegørelse om videoafhøring af børn efter Højesterets kendelser af 16. marts 2000. 22. december 2000, Justitsministeriet.
 • Rigsadvokaten: Videoafhøring af børn i sædeligssager. December 2001.
Senest opdateret 29-01-2020

Kontakt

Lis Toft Madsen

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her