Overgrebspakken

Den 1. oktober 2013 trådte overgrebspakken i kraft, som indebar omfattende lovændringer og initiativer i forhold til beskyttelse af børn og unge mod vold og seksuelle overgreb.

Satspuljepartierne blev i efteråret 2012 enige om at afsætte 268 mio. kr. over fire år til udmøntning af overgrebspakken. Overgrebspakken forløb fra 2013 til 2016. Med overgrebspakken blev det besluttet at ændre lovgivningen og igangsætte en række initiativer, så børns mistrivsel bliver opdaget og håndteret.

Om overgrebspakken

Overgrebspakkens formål er at færre børn udsættes for vold og seksuelle overgreb, og at overgreb mod børn opdages og håndteres tidligt. Initiativerne blev samlet under fire hovedtemaer:

  • Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb.
  • Underretninger skal vurderes inden for 24 timer, og opfølgningen på underretninger skal styrkes.
  • Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt.
  • Der skal fokuseres på den forebyggende og tværfaglige indsats.

Overgrebspakken skulle styrke kommunernes sagsbehandling og være med til at sikre at børn, der er udsat for vold og seksuelle overgreb, bliver hørt og beskyttet mod yderligere overgreb.

På baggrund af en række alvorlige enkeltsager om overgreb mod børn gennemførte Ankestyrelsen i 2012 en undersøgelse af et antal sager. Formålet med kulegravningen var at analysere, hvilke særlige problemstillinger der gik igen, og hvordan indsatsen kunne styrkes fremadrettet for at forebygge og undgå sager om overgreb mod børn.

Læs Ankestyrelsen kulegravning her (pdf)

Derudover nedsatte daværende minister et ekspertpanel, der på baggrund af Ankestyrelsens kulegravning fremkom med en række anbefalinger, som kan styrke indsatsen mod overgreb.
Anbefalingerne indgik i satspuljepartiernes efterfølgende forhandlinger, hvor en samlet indsats til beskyttelse af børn og unge mod overgreb blev vedtaget.

Læs ekspertpanelets anbefalinger her (pdf)

Den overordnede målgruppe for overgrebspakken var børn og unge. De direkte målgrupper for overgrebspakken var kommuner, herunder ledere og medarbejdere indenfor børne- og ungeområdet, politi, sundhedsvæsen samt den brede befolkning (i forhold til kampagneinitiativer).

Overgrebspakken indebar lovændringer i forhold til beskyttelse af børn og unge mod vold og seksuelle overgreb.

Læs orienteringsskrivelsen her (pdf)

Overgrebspakken er blevet evalueret af Ankestyrelsen efter et år.

Læs Ankestyrelsens evaluering af overgrebspakken her (pdf)

Derudover har Børnerådet samt Deloitte (for Socialstyrelsen) lavet erfaringsopsamlinger om børnehusene. 

Læs Børnerådets erfaringsopsamling her (pdf)

Læs Deloittes erfaringsopsamling her (pdf)

Senest opdateret 10-09-2021

Kontakt

Julia Kim Schweitzer
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her