Børnefamilier

I flere byer er der særlige tiltag for grønlandske børnefamilier, der har brug for støtte. Det kan dreje sig om nybagte mødre, familier med anbragte børn og nytilkomne familier.

I familier med børn kan der være behov for særlige indsatser, der har øje for og tilgodeser både barn og forældre i mødet med det danske system og den danske kultur.

Det kan fx dreje sig om nybagte mødre, der har brug for støtte, eller nytilflyttede familier, der hjælpes igang med livet i Danmark. Er barnet anbragt i en plejefamilie, kan der være brug for støttende netværk til barnet med andre unge i lignende situation for at fastholde eget modersmål, traditioner og kultur. 

Nytilflyttede børnefamilier 

I både Aarhus og Esbjerg trækker man data fra folkeregisteret om nytilflyttere fra Grønland som et led i den tidlige opsporingsindsats. 

I Aarhus kommune har sundhedsplejen og folkeregisteret indgået et samarbejde, der skal sikre opsporing af nyligt tilflyttede grønlandske familier med små børn, med henblik på at igangsætte en eventuel sundhedsfaglig indsats og formidle kontakt til Foreningen Grønlandske Børn. 

I Esbjerg kommune samarbejdes der ligeledes med folkeregistreret. Nytilflyttere tilbydes senest 14 dage efter ankomst en velkomstsamtale hvor deres behov for fx bolig, forsørgelse og skole kortlægges. Der laves herefter en handleplan.

Jobcenter Esbjerg er ansvarlige for handleplanen for borgere over 18 år, mens Foreningen Grønlandske Børn er ansvarlige for udarbejdelsen af handleplaner til børn. I arbejdet med handleplanerne og den efterfølgende indsats er der fokus på de sproglige udfordringer, og dobbeltsprogede medarbejdere kan inddrages.

Grønlandsk mødregruppe

Anaanat er navnet på de grønlandske mødregrupper, som er etableret i København, Aarhus, Esbjerg og Aalborg. Her kommer mødre med grønlandsk baggrund, der har behov for støtte til at komme godt i gang med livet som forældre.

Mødrene mødes en gang om ugen med en projektmedarbejder og en frivillig og taler om emner som forældreskab, stimulering, motorik, kost og børns udvikling. Derudover er der besøg hos sundhedsplejen, børnetandplejen, biblioteker og lignende. Mødrene bliver støttet i at danne netværk med hinanden og hjælpes i kontakten til kommunen.

Når barslen er slut, tilbydes kvinderne at mødes en gang månedligt. Mødregruppen er et samarbejde mellem Foreningen Grønlandske Børn, Sundhedsplejen, Børnetandplejen, Sprogcenter og Socialforvaltningen.

Hjælp til anbragte børn

"Sisi" er navnet på et netværk i Aalborg for grønlandske plejebørn. Netværket er etableret som en støtte og hjælp til, at anbragte børn kan fastholde og opbygge en positiv grønlandsk identitet. Plejeforældre og opholdssteder kan have svært ved at give denne støtte, og det bliver endnu sværere, når nogle børn mister kontakten til deres biologiske forældre. 

Netværket giver børnene mulighed for at fastholde deres sprog, de grønlandske traditioner og deres kultur. Der er aktiviteter en gang om måneden, og plejebørnene kommer derudover på weekendkolonier og sommerlejre. Det styrker deres identitet og selvværd. og gør det muligt at holde fast i modersmål, traditioner og kultur.

Sisi er et samarbejde mellem Familiecenter Øst i Aalborg Kommune og Foreningen Grønlandske Børn.

Senest opdateret 14-11-2018

Kontakt

Amanda Lykke Egede-Jensen
Fuldmægtig

Strategi 2013-16

Landets fem største byer har alle deltaget i "Strategien for socialt udsatte grønlændere i Danmark 2013 - 2016". Under strategien er mange indsatser for målgruppen blevet videreudviklet. 

På disse sider kan du læse om de fem byers indsatser og erfaringer på en række områder, der har haft særlig fokus under strategien.