UNG Rusmidler

UNG Rusmidler er et kompetenceudviklingsforløb og en forståelsesramme for rusmiddelbehandling til unge. UNG Rusmidler bygger på det særlige ungesyn i U-turn og U18. UNG Rusmidler støttede 15 mindre kommuner i at oversætte og tilpasse kerneelementerne fra U-turn og U18 til den lokale kontekst.

UNG Rusmidler er et kompetenceudviklingsforløb, der bygger på kerneelementer fra behandlingsmodellerne U-turn og U18. Formålet med UNG Rusmidler var at støtte 15 kommuner med at implementere kerneelementer fra de to behandlingsmodeller U-turn og U18 med henblik på at udvikle disse kommuners rådgivnings- og behandlingsindsatser til unge.

Rådgivnings- og behandlingsindsatserne styrkedes med henblik på at hjælpe den unge til at reducere eller stoppe sit brug af rusmidler samt reducere skaderne af rusmiddelbruget. Målgruppen for rådgivnings- og behandlingsindsatserne er unge mellem 15 og 25 år med et problematisk brug af rusmidler samt de unges familier og netværk.

47,6% af de unge angiver, at de havde været stoffrie den seneste uge ved sidste samtale. Ved indskrivning angav 15,6% af de unge, at de havde været stoffrie i den seneste måned.

Læs erfaringsopsamling UNG Rusmidler 

Kerneelementerne fra U-turn og U18 var:

  • Rådgivning er et tilbud om korterevarende forløb til unge og deres forældre/netværk, der ønsker råd og vejledning i forhold til et problematisk forbrug af rusmidler.
  • Individuel behandling er et tilbud om behandling til unge med et problematisk rusmiddelforbrug med udgangspunkt i individuelle samtaler og aktiviteter i et kortere eller længerevarende forløb. Inddragelse af forældre og netværk er et væsentligt element i indsatsen.
  • Gruppebehandling er et tilbud om gruppebehandling til unge med et problematisk rusmiddelforbrug. Inddragelse af forældre og netværk er et væsentligt element i indsatsen.
  • Forældre retter sig mod at etablere forældregrupper.
  • Konsulentfunktion i kommunen er en særlig rolle, hvor behandleren stiller sin faglige viden til rådighed over for andre professionelle, der arbejder med unge.

Implementeringen af udvalgte kerneelementer i de medvirkende kommuner tog afsæt i det særlige ungesyn, der ligger til grund for U-turn og U18.

Ungesynet bygger på, at de unge først og fremmest er unge. Det vil bl.a. sige, at de unge ikke betragter sig selv som misbrugere og ser sjældent deres forbrug af rusmidler som problematisk. For de fleste unge med et problematisk forbrug af rusmidler giver rusmiddelforbruget mening. En vigtig del af rådgivnings- og behandlingsindsatsen er derfor at forstå og have respekt for den unges valg.

Ungesynet omfatter et helhedsperspektiv på den unge. Det betyder bl.a., at rådgivnings- og behandlingsindsatser skal have en bred socialpædagogisk tilgang. Konkret skal behandlerne være nysgerrige på – og forholde sig til – den unges hverdagsliv, kontekst, rammer og relationer. Det betyder også, at den unge skal inddrages som aktiv part i tilrettelæggelse og gennemførelse af sit eget rådgivnings- og/eller behandlingsforløb.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den unges motivation til at reducere eller ophøre et rusmiddelforbrug ofte er ambivalent. Dvs., at den unge ikke umiddelbart bevæger sig fra umotiveret til motiveret ift. sit rusmiddelforbrug. Typisk bevæger den unge sig mellem forskellige grader af motivation, tro, mod og vilje til forandring. Det stiller krav til behandlerne om at kunne forstå og tilpasse sig den unges dagsaktuelle situation, tilstand og behov.

En væsentlig del af ungesynet og tilgangen er også et systematisk fokus på inddragelse af familie og netværk i det omfang, det er muligt, og hvor det giver mening for den unge. Det kan ske ved at invitere forældrene med ind i den unges behandlingsforløb eller ved at iværksætte særlige tilbud til forældrene, for eksempel forældregrupper.

De 15 kommuner, der deltog i UNG Rusmidler, registrerede i alt 569 rådgivnings- eller behandlingsforløb fordelt på 120 rådgivningsforløb og 449 behandlingsforløb.

Resultaterne af rådgivningen og behandlingen er målt ved udskrivning af de unge. Der er ikke foretaget nogen opfølgning.

De unge, der har været indskrevet i behandling, oplever samlet set også en progression i stoffrihed:
47,6 % af de unge angiver, at de havde været stoffrie den seneste uge ved sidste samtale. Ved indskrivning angav 15,6 % af de unge, at de havde været stoffrie i den seneste måned.

Erfaringsopsamlingen fra de 15 kommuner viste desuden, at:

  • ungesynet og tilgangen, som er inspireret af U-turn og U18, i meget høj grad er blevet en del af kommunernes rådgivnings- og behandlingsindsats til unge op til 25 år.
  • de unges samlede trivsel stiger fra 5,7 til 6,3 på en skala fra 0-10, hvor 10 er bedst. Til sammenligning ligger danske unge generelt på 7,5 på samme skala.

Kompetenceudviklingsforløbene i UNG Rusmidler har bestået af tre elementer:

  • Undervisning
  • Implementeringsstøtte
  • Projektafprøvning

Implementering af et bestemt ungesyn er en vanskelig øvelse – både i forhold til den enkelte medarbejder og i forhold til organisationen. Derfor er implementeringen af særlige metoder eller redskaber ikke nok, når kommunerne ønsker at udvikle og opkvalificere deres rådgivnings- og behandlingstilbud til unge i en mere U-turn’sk eller U18’sk retning. Der må også arbejdes med og udvikles en særlig forståelse for og pædagogisk tilgang til de unge hos de medarbejdere, der skal arbejde med de unge.

Implementeringen har bygget på en forståelsesramme af UNG Rusmidler. Forståelsesrammen kan illustreres som en trekant:

Forståelsesramme af UNG Rusmidler illustreret som en trekant.

Der er udviklet en inspirationsguide i forbindelse med UNG Rusmidler. Tilgå inspirationsguide her.

Der er ikke planer om at udbrede UNG Rusmidler i regi af Social - og Boligstyrelsen.

Senest opdateret 21-01-2021

Kontakt

Lone Kæstrup
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her