Lovgivning

Det er kommunernes ansvar at tilbyde social og lægefaglig behandling til unge med rusmiddelproblematikker. Lovkravene er fastsat i serviceloven og sundhedsloven.

Lovkravet om socialfaglig rusmiddelbehandling fremgår af servicelovens § 101, stk. 1 og 2, mens sundhedslovens § 142, stk. 1 fastsætter krav om lægefaglig behandling.

For unge under 18 år iværksætter kommunen primært hjælp efter servicelovens kapitel 11. Det er kun i de tilfælde, hvor rusmiddelbruget medfører alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer for den unge, at tilbuddet iværksættes i henhold til § 101 i serviceloven.

Helhedsorientering og samarbejde med den unge

Kommunernes tilbud om rusmiddelbehandling varierer fra kommune til kommune, da behandlingstilbuddene bruger forskellige metoder og modeller.

Fælles er, at metoderne skal bygge på to principper, som fremgår af servicelovens § 46, stk. 2 og 3:

Behandlingen eller støtten til den unge skal bygge på et helhedsperspektiv. Det vil sige, at behandlingen skal være målrettet den unges samlede situation. Behandlingen eller støtten skal foregå med en aktiv inddragelse af den unge, hvor den unges eget perspektiv og ressourcer bliver inddraget gennem hele forløbet.

Hvad angår voksne over 18 år, skal kommunerne jf. servicelovens § 81 tilbyde en særlig indsats til borgere med nedsat fysisk eller psykiske funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er bl.a. at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres og at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder. Indsatsen bør sigte mod at styrke den enkeltes muligheder for aktiv deltagelse i samfundslivet, herunder personlig udvikling, aktivering og social integration. For at opnå en samlet og koordineret indsats vil det ofte være hensigtsmæssigt og relevant at inddrage og koordinere indsatsen med anden indsats, borgeren modtager fra andre aktører og civilsamfund.

Koordinering kan være en udfordring

Kommunernes koordinering af tværgående og tværsektorielle indsatser er afgørende for at skabe en helhedsorienteret indsats.

Det kan dog være en udfordring, da de forskellige parter, som samarbejder med den unge, har forskellige positioner i kommunen eller kommer fra forskellige organisationer og organisationskulturer. De mødes derfor med forskellige kulturer, fagsprog, dagsordner og fokusområder.

(Servicestyrelsen 2010 og Socialstyrelsen 2014 (2018)).

Omkring alkohol

I henhold til sundhedslovens § 141 er kommunen, hvor den unge bor, forpligtet til at tilbyde gratis alkoholbehandling til unge under og over 18 år. Behandlingen skal iværksættes indenfor 14 dage.

Senest opdateret 21-01-2021

Kontakt

Lone Kæstrup
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her