Igangværende undersøgelser med børnehusdata

Social- og Boligstyrelsen videregiver børnehusdata til forskning efter vurdering af det konkrete projekt. Ved ansøgning om videregivelse af børnehusdata foretages en faglig vurdering af projektets samfundsmæssige relevans samt en vurdering af, om ansøgning og udlevering af data lever op til gældende lovgivning. Data videregives i anonymiseret form.

Polyviktimisering blandt børn udredt for mistanke om vold og overgreb 

Ida Haahr-Pedersen har i perioden 2017-2020 været beskæftiget som ph.d.-studerende i Børnehus Hovedstaden i et samarbejde mellem Børnehuset og Trinity College Dublin. Nationale børnehusdata fra databasen Børnehus IT blev af den daværende Socialstyrelse videregivet til dette projekt, der fokuserede på begrebet polyviktimisering og polyviktimiserings rolle i forhold til at forklare psykologiske symptomer (psykopatologi) blandt børn og unge.

Den godkendte Ph.d. "Investigating polyvictimization in child abuse cases" kan findes her

Social- og Boligstyrelsen har godkendt, at Ida Haarh-Pedersen i forlængelse af sin ph.d. kan anvende de udleverede børnehusdata i to videnskabelige artikler, som formidler resultaterne af forskningsarbejdet. Formålet med de to videnskabelige artikler er at bidrage til eksisterende forskning via analyser af psykopatologi og polyviktimisering blandt børn i højrisiko for begge problematikker, som børn udredt for mistanke om vold og overgreb hører under.

Data er videregivet til forskningsprojektet uden CPR-nummer. Social- og Boligstyrelsen har desuden stillet en række krav til forsker om brug af data og offentliggørelse af projektets resultater, der sikrer, at enkeltpersoner ikke kan identificeres.

Hvis du vil høre nærmere om projektet, kan du kontakte Ida Haahr-Pedersen på mail hi1p@kk.dk eller telefonnummer 24 20 87 66.

Effekter af overgreb mod børn

Social- og Boligstyrelsen har truffet afgørelse om at videregive data fra Børnehus IT-databasen til forskningsprojektet "Effekter af overgreb mod børn".

Forskningsprojektet består af to dele: A) en omfangsbeskrivelse og analyse af de stressorer (overgrebenes karakter) og belastningsforhold, som de undersøgte børn i børnehusene har været udsat for og B) en analyse af sammenhængene mellem demografi, stressorer og testdata.

Formålet er at få et billede af de psykologiske skader, der følger specifikke overgreb. Dvs. at få en viden om, hvilke børn der har været udsat for bestemte overgreb (seksuelt, fysisk, psykisk) og har bestemte symptomer/lidelser (angst, PTSD, fobier, depression).

En viden, som er vigtig for kommunerne, der skal stå for den opfølgende behandling, og for alle aktører, som er involverede i sagsbehandlingen (domstole, politi, advokater, socialrådgivere, læger, psykologer, pædagoger) såvel som for politikere, embedsmænd og offentligheden.

Projekt A afrapporteres i form af en dansksproget rapport. Projekt B vil blive publiceret som én eller flere engelsksprogede, peer-reviewede artikler i et internationalt tidsskrift som Child Abuse & Neglect.

Data er videregivet til forskningsprojektet først for perioden 2017-2018 og dernæst for perioden 2019-2020. Det er Social- og Boligstyrelsens vurdering, at den behandling af personoplysninger, som skal ske i projektet, er en statistisk/videnskabelig undersøgelse af væsentlig samfundsmæssig betydning jf. databeskyttelseslovens § 10, stk. 1. BIT-oplysningerne videregives på baggrund af Datatilsynets anbefalinger i en form, hvor de ikke er umiddelbart personhenførbare for modtageren. Der videregives således ikke oplysninger om CPR-nummer eller BIT-nummer for de registrerede. I forbindelse med videregivelsen stilles der følgende vilkår for behandlingen:

  • Data må kun anvendes til de i ansøgningen beskrevne statistiske/videnskabelige formål i rapport og artikler og med de beskrevne sikkerhedsforanstaltninger.
  • De udleverede data må ikke videregives til andre, og data skal slettes, når brugen af dem i forskningsprojektet er afsluttet, dog senest pr. 31. marts 2022. Sletning af data skal også omfatte evt. back-up eller andre kopier af data. Social- og Boligstyrelsen skal underrettes, når sletning er sket.
  • At formidlingen af resultaterne af behandlingen af de udleverede data skal ske på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner.

Hvis du vil høre nærmere om projektet og brugen af dine oplysninger i det, kan du kontakte Ask Elklit på mail aelklit@health.sdu.dk eller telefonnummer 65 50 23 20.

Senest opdateret 07-04-2021